Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NUACHTLITIR MEITH 8, 2016

CUMANN na mBUNSCOL
Ádh mór le foireann peile na mBuachaillí a bheidh ag imirt i gcraobh peile Chumann na mBunscol i bPáirc Markievicz ar an Satharn seo, 11 Meitheamh, ag 2 i.n. Bheadh sé iontach slua mór tacaíochta a fheiceáil ar an lá.
Good luck to the Boys football team who will play in the  Cumann na mBunscol (8+ teachers’ Section) football final in Markievicz Park, this Saturday June 11 at 2p.m.. It would be great to see a big crowd of colourful supporters on the day!

Comhghairdeas le foireann iománaíochta na scoile a bhuaigh craobh Chumann na mBunscol i bPáirc Markievicz le déanaí. Éacht déanta agaibh. Buíochas mór le Bill O’Kelly-Lynch don chabhair a thug sé dúinn agus dona tuismitheoirí ar fad a bhí i lathair freisin. Féach http://ww2.cnocnare.net/seaimpini/
Congratulations to the boys team who won the Cumann na mBunscol hurling final in Markievicz Park recently. A fantastic achievement! Thanks to Bill O’Kelly-Lynch for  his help and to all the parents who supported us. See http://ww2.cnocnare.net/seaimpini/

AITHBHREITHNIÚ POLASAITHE/POLICY REVIEWS http://ww2.cnocnare.net/polasaithe-review/
The Board of Management will be reviewing the Class Allocation Policy and Code of Behaviour in the coming weeks. We would welcome any comments /suggestions/feedback you may have. Please see school website for copies of current policies and feedback form, or email obroin@cnocnare.net
Déanfaidh an Bord Bainistíochta  athbhreithniú ar an bPolasaí Leithdháileadh Ranganna  agus ar an gCód Iompair sna seachtainí atá romhainn. Chuirfimis fáilte roimh aon tuairimí / moltaí / aiseolas a bheadh agat. Féach suíomh idirlín na scoile dona polasaithe reatha agus foirm aiseolais, nó is féidir aiseolas a sholáthar  tríd ríomhphost chuig  obroin@cnocnare.net

FLEADH CHEOIL SHLIGIGH 2016 – COMHRÁ GAEILGE
Comghairdeas do gach éinne a ghlac páirt sa chomórtas chomhrá don bhFleadh le déanaí. Beidh na páistí thíos ag glacadh páirt sa chéad babhta eile ag Fleadh Chonnachta.
Congratulations to everyone who took part in the Comhrá Gaeilge competition in the Sligo Fleadh recently. The children below have qualified for the Connaught Fleadh in Strokestown, Co. Roscommon, in July: Caomhán  (R1) Tara Úna, Roseanne (R5) Kate, Rachel (R6)

The Primary Language Curriculum / Curaclam Teanga na Bunscoile
Tá Curaclam nua Teangacha na Bunscoile / Curaclam Teanga na Bunscoile don Bhéarla agus Ghaeilge forbartha ag an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM). Beidh forbairt ghairmiúil scoile ar siúl inár scoil ar an Aoine 24ú Meitheamh 2016. Beidh an scoil dúnta do na daltaí ar an lá sin.
Beidh an curaclam nua curtha i bhfeidhm de réir a chéile sna blianta beaga amach romhainn. In 2016/17, díreofar ar an snáithe ó bhéal do na naíonáin go rang a dó. In 2017/18, díreofar ar na snáitheanna léitheoireachta agus scríbhneoireachta. Ó mhí Mheán Fómhair 2018 ar aghaidh, beidh gach snáithe den churaclam teanga a chur i bhfeidhm do dhaltaí sna naíonáin go dtí rang 2. Tá tuilleadh eolais maidir leis an gcuraclam nua ar fáil arhttp://www.curriculumonline.ie/Primary/Curriculum-Areas/Language-New-Junior-infants-2nd-class
The new Primary Language Curriculum/Curaclam Teanga na Bunscoile for English and Irish has been developed by the National Council for Curriculum and Assessment (NCCA). Whole school professional development will take place in our school on Friday 24th June 2016. The school will be closed to pupils that day.
The new language curriculum will be phased in over the next number of years. In 2016/17, the focus will be on the oral strand for infants to second class. In 2017/18, the focus will be on the reading and writing strands. From September 2018 onwards, all strands of the language curriculum will be implemented for pupils in infants to second classes. Further information on the new curriculum is available on http://www.curriculumonline.ie/Primary/Curriculum-Areas/Language-New-Junior-infants-2nd-class

CAMPA Samhraidh 2016
Cuir foirmeacha& airgead ar ais faoin AOINE 17ú Meitheamh le bhur dtoil.
ALL Forms to be returned no later than FRIDAY 17th JUNE with payment please.

Imeachtaí ag teacht suas/Forthcoming Events for your diary

Déardaoin 9ú Meitheamh/Thursday 9th June: 
Cruinniu tuistí (amháin) paistí nua sa scoil M.F 2016 6.30i.n-7.30i.n.
Meeting for PARENTS only of new children starting in September; 6.30pm – 7.30pm in the school.

Aoine 17ú Meitheamh/Friday 17th June: 
1.Turas Scoile Rang 1 agus Rang 2 – School Tour Rang 1 & Rang 2.
2.Turas Scoile Naíonáin Shóisir – School Tour for Junior Infants.

Céadaoin 15ú Meitheamh/Wednesday 15th June:
Lá Spóirt (sealadach) – Sports Day (provisional)

Luan 20ú Meitheamh/Monday 20th June: 
Seimineár ar Sábháilteacht Idirlín R4, R5 & R6, i rith am scoile agus do thuistí sa scoil ag 7.00i.n.
A talk for children in R4/R5 & R6 on Internet Safety, with talk for PARENTS in the school at 7pm.

Máirt 21ú Meitheamh/Tuesday 21st June: 
Páistí Nua sa scoil 9.30r.n – 10.30r.n.  Níl gá éadaí scoile nó bia.
New infants will be coming in to spend an hour together from 9.30-10.30am. No need for uniforms or snack.

Céadaoin 22ú Meitheamh/Wednesday 22nd June:
Turas Scoile Rang 5.  School Tour Rang 5.

Aoine 24ú Meitheamh/Friday 24th June: 
Inseirbhís foirne –scoil dúnta – School Inservice (Language Curriculum) – school closed.

Luan 27ú Meitheamh/Monday 27th June:
2.Turas Scoile Rang 3 agus Rang 4 School tour Rang 3 & Rang 4

Máirt 28ú Meitheamh/Tuesday 28th June: 
Turas Scoile Naíonáin Shinsir – School tour Naí Shinsir

Déardaoin 30ú Meitheamh/Thursday 30th June: 
Scoil ag dhúnadh ag 12.00 –laethanta saoire Samhraidh.
School closes for Summer Holidays at 12pm.