Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

Clárúcháin / Enrolment 2024

Tá an scoil ag glacadh le hiarratais do Mheán Fómhair 2024. Féach an fógra thíos agus ár bpolasaí. Is féidir clárú anseo: https://www.aladdin.ie/i/5824031148212224 NB Má léirigh tú suim cheana nó má líon tú foirm réamhclárúcháin, IS GÁ iarratais a dhéanamh arís. GRMA
The school is accepting applications for children starting school in September 2024. See the notice below and the school policy. You can register here: https://www.aladdin.ie/i/5824031148212224 NB If you have already expressed an interest or completed a pre – registration form, you MUST re – apply. GRMA

Polasaí Chlárúcháin/Enrolment Policy
20044I-GSChnoc na Ré-Admissions Policy/Polasaí Iontrála (Gaeilge + English) 

Más mian leat go ndéanfaidh an scoil d’iarratas a rangú mar pháiste “a ghnóthaigh an leibhéal liofachta sa Ghaeilge agus gur dócha go rachfadh an leibhéal liofachta sin ar gcúl mura ligfí isteach i scoil lán-Ghaeilge é/í” is gá duit an scoil a chur ar an eolas sin faoin spriocdháta d’iarratais.
If you wish us to classify your application as a child who has “attained a level of fluency in Irish which would be likely to decline if he/she is not admitted to an all-Irish school” you must inform the school of same by the closing date for applications.
Beidh sé de dhualgas ar thuismitheoirí/chaomhnóirí fianaise leordhóthanach a sholáthar chun an leibhéal líofachta riachtanach sa Ghaeilge a thaispeáint don bhord. Féach tuilleadh faisnéise sa doiciméad ábhartha atá ar fáil ón scoil.
The onus will be on parents / guardians to provide sufficient evidence to demonstrate to the board the required level of fluency in Irish. See further information in the relevant document available from the school.

FÓGRA BLIANTÚIL MAIDIR LE LIGEAN ISTEACH/ANNUAL ADMISSION NOTICE 2024-25

 
ANNUAL ADMISSION NOTICE in respect of admissions to the 2024-25 school yearAdmission Policy and Application Form
A copy of the school’s Admission Policy and the Application Form for Admission for the 2024-25 school year is available as follows: –
To download at: www.cnocnare.net
On request: By emailing scoil@cnocnare.net or writing to: Gaelscoil Chnoc na Ré, Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
PART 1 – Admissions to the 2024-25 school year
 Application and Decision Dates for admission to 2024-25 school year.
The following are the dates applicable for admission to Junior Infants 

The school will commence accepting applications for admission on 13/10/2023
The school shall cease accepting applications for admission on   15/12/2023
The date by which applicants will be notified of the decision on their application is   22/12/2023
The period within which applicants must confirm acceptance of an offer of admission is* 7  school days

Note: the school will consider and issue decisions on late applications in accordance with the school’s admission policy. 
*Failure to accept an offer within the prescribed period above may result in the offer being withdrawn.
Number of places being made available in 2024-25

The number of places being made available in junior infants  30

Gaelscoil Chnoc na Ré has made offers of school placement which have been accepted prior to the commencement of Section 62 of the Education (Admission to Schools) 2018 on 1 February 2020, the number of those places offered and accepted for junior infants intake group for 2024/2025 is:  0

FÓGRA BLIANTÚIL MAIDIR LE LIGEAN ISTEACH i dtaca le ligean isteach i scoilbhliain 2024/2025. 

Polasaí um Ligean Isteach agus Foirm Iarratais
Tá cóip de Pholasaí na scoile um Ligean Isteach agus Foirm Iarratais um Ligean Isteach do  2024-25 ar fáil mar seo a leanas: –
Le híoslódáil ag: www.cnocnare.net
Ar iarratas: Ach ríomhphost a chur chuig scoil@cnocnare.net nó scríobh chuig: Gaelscoil Chnoc na Ré, Baile Uí Dhúgáin, Sligeach

CUID 1 – Ligean isteach i scoilbhliain 2024-25
Dátaí Iarratais agus Cinnidh i gcomhair ligean isteach in 2024-25
Is iad seo a leanas na dátaí is infheidhme maidir le ligean isteach sna Naíonáin Shóisearacha 

 Tosóidh an scoil ag glacadh le hiarratais i gcomhair ligean isteach ar  . 13/10/2023
 Stopfaidh an scoil ag glacadh le hiarratais i gcomhair ligean isteach ar 15/12/2023
Is é an dáta faoina gcuirfear an cinneadh maidir lena n-iarratas in iúl d’iarratasóirí ná             22/12/2023
Is í an tréimhse nach mór d’iarratasóirí a dheimhniú go bhfuil siad ag glacadh le tairiscint ar ligean isteach laistigh di ná* 7 lá scoile

 Nóta: Measfaidh an scoil iarratais dhéanacha agus eiseoidh cinntí orthu de réir polasaí iontrála na scoile.
* Mura nglactar le tairiscint laistigh den tréimhse fhorordaithe thuas, féadfar an tairiscint a aistarraingt.
Líon na n-áiteanna atá á gcur ar fáil in 2024-25  

Is é líon na n-áiteanna atá á gcur ar fáil  sna Naíonáin Shóisearacha ná 30

 Tá tairiscintí ar shocrúchán scoile déanta i scríbhinn ag Gaelscoil Chnoc na Ré agus glacadh leo roimh Thosach Feidhme Alt 62 den Acht Oideachais (Ligean Isteach i Scoileanna), 2018 ar an 1 Feabhra 2020. Is é líon na n-áiteanna sin a tairgeadh agus ar glacadh leo i dtaca leis an ngrúpa iontrála sna naíonáin shóisearacha/sa chéad bhliain do 2024/2025 ná: 0 

Tumoideachais-Immersion Education

Bileoga Eolais/Information Leaflets:

AN TUMOIDEACHAS: SÁROIDEACHAS/ IMMERSION EDUCATION:EXCELLENT EDUCATION

pdfBileog Eolais

An Luath-thumoideachais /Early Immersion Education

pdf

Bileog Eolais 2