Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

Nuachtlitreacha/Newsletters

NUACHT 2015-2016 : Cnag anseo/Click here


25/6/2015

SLÁN le RANG 6
Guímid gach rath ar na páistí i Rang 6 a bheidh ag fágáil na scoile i mbliana tar éis cóisir anocht ag 7.00i.n.
Best wishes to the children in Rang 6 who will be ‘graduating’ from the school tonight at 7pm.

MÚINTEOIRÍ / STAFFING for 2015-2016
Cuirimid fáilte roimh ár múinteoir nua, Liz Nic Searraigh a bheidh ag tosú linn i Meán Fómhair. Beidh Múinteoir Yvonne agus Herta ag filleadh orainn agus ag post-roinnt don bhliain. Beidh Múinteoir Bríd ar sos bliana. Beidh 2 mhúinteoir le earcú i rith an tsamhraidh (Rang 4, Rang 5)
We welcome our new teacher, Liz Nic Searraigh, who will start with us in September. Múinteoir Yvonne agus Herta will be returning and job-sharing. Múinteoir Bríd will be on a year’s leave. Two teachers will be appointed during the summer (Rang 4, Rang 5)

Seo mar a bheidh na ranganna roinnte don scoilbhliain nua
Classes will be divided as follows for the new school year.

 • Naíonáin Shóisir/Junior Infants 2 Múinteoir Lynne
 • Naíonáin Shóisir/Junior Infants 1 + Naíonáin Shinsir/Senior InfantsMúinteoir Katríona
 • Naíonáin Shinsir/Senior Infants 2 Múinteoir Liz
 • Rang 1  Múinteoir Máire
 • Rang 2 Múinteoir Fiona
 • Rang 3 Múinteoir Aengus
 • Rang 4 Múinteoir –le socrú/to be confirmed
 • Rang 5  Múinteoir –le socrú/to be confirmed
 • Rang 6 Múinteoir Samantha
 • Foghlama/Learning Support 1 Múinteoir Dara
 • Foghlama/Learning Support 2 Múinteoir Yvonne/ Múinteoir Herta
 • Príomhoide Múinteoir Mícheál

Deireadh na Bliana
Beidh an scoil ag dúnadh ag 12.00 ar an Mháirt 30 Meitheamh dona laethanta saoire. Beidh an scoil ag athoscailt ar AN MHÁIRT 1ú Meán Fómhair.
School will close for Summer Holidays at 12pm on Tuesday 30th June.  The opening day for the new school year will be TUESDAY September 1st at 8.50 a.m.

LEABHAIR SCOILE AR CHÍOS/SCHOOL BOOK RENTAL SCHEME
Beidh na liostaí nua réidh go luath agus curtha sa phost. Íoc ar an gcéad lá ar ais le bhur dtoil.
Next year’s lists are being compiled and will be posted out shortly.  Book money is due on the first day back to school.

24/6/2015

SUÍOMH IDIRLÍN/WEBSITE
Tá leagan oibre den suíomh nua idirlín ar fáil ag http://ww2.cnocnare.net Tabhair faoi deara go bhfuil roinnt le déanamh fós ach beimid ag cur leis de réir a chéile.
A ‘work in progress’ version of the new website is live at http://ww2.cnocnare.net ; please note there are some features that need tweaking but we will be adding to it bit by bit.

Lá Gníomhachtaí/Spóirt – Activities/Sports Day
Bhí lá iontach againn, agus aimsir iontach freisin. Míle buíochas do mhúinteoir Dara, Samantha agus an foireann as ucht é a stiúradh agus do chách a chabhraigh linn, ach go háirithe R6.
We had a great day, funwise and weatherwise! Many thanks to Múinteoir Dara, Samantha and the staff for all their work and to all who helped on the day, especially R6.

TUAIRISCÍ SCOILE/SCHOOL REPORTS
Cuireadh iad sin sa phost inné (Dé Máirt). Tá bileoga eolais maidir le triallacha caighdeánaithe leo. (Rang 1 – Rang 6) Tá sé tábhachtach go léitear an t-eolas seo freisin.
These were posted yesterday (Tuesday) There are explanatory notes on the Standardised Tests (Rang 1-6) included also. It is important to read this in conjunction with report.

RANGANNA / CLASSES for 2015-2016
Beidh 9 múinteoirí ranga againn don bhliain seo chugainn de bharr fás ar na huimhreacha arís i mbliana (cuirimid fáilte roimh Múinteoir Liz Nic Searraigh a bheidh ag obair linn i mbliana). Beidh thart ar 250 páistí sa scoil i Meán Fómhair (le  264 bheadh múinteoir breise fós againn, i.e. 10 múinteoirí ranga.) Le cinntiú go mbeidh na ranganna chomh beag agus is féidir, is gá dúinn arís cuid de na ranganna a scoilt agus a mheascadh. Bíonn sé seo ar siúl i roinnt mhaith scoileanna. Beidh na ranganna Naíonáin Shóisr (45) agus Naíonáin Shinsir (43) meascaithe chun trí rang a chruthú – Rang Naíonáin Shóisir (MÚINTEOIR LYNNE), Rang Naíonáin Shósir-Shinsir (MÚINTEOIR KATRÍONA)  agus Rang Naíonáin Shinsir (MÚINTEOIR LIZ). Leanfar an curaclam cuí ina iomlán i ngach rang. Freisin, gheobhaidh an dá rang éagsúl sa rang meascaithe breis taíochta in-ranga, agus taobh amuigh, sa Ghaeilge agus sa Bhéarla, curtha ar fáil dóibh ag na múinteoirí Tacaíochta Foghlama. Cuirfear eolas faoin scoilt sna Naíonáin chuig na tuismitheoirí sula ndúnann an scoil agus leanfar polasaí na scoile.

pdfPolasaí/Policy

This coming September we will have 9 classroom teachers due to the increase in numbers again this year (we welcome Múinteoir Liz Nic Searraigh who will be working with us next year). 250 children are due to attend the school next September (264 would have seen us allocated a further teacher i.e. 10 classroom teachers.) To ensure that class sizes can be kept as small as possible throughout the school, we need to split one of the classes. This is not uncommon and is a reality in most schools. For next year all the Infant classes i.e. the new Junior Infants (45) and the current Juniors (43) will be mixed to create 3 groupings: Rang Naíonáin Shóisir (MÚINTEOIR LYNNE), Rang Naíonáin Shósir-Shinsir (MÚINTEOIR KATRÍONA) & Rang Naíonáin Shinsir (MÚINTEOIR LIZ). The appropriate curriculum for each class will be implemented in full. Also, the two distinct groupings in the mixed class will receive increased literacy support (Gaeilge & English for Senior Infants) from the Learning Support teachers, in class or separately. The details of the division of the Infant classes will be communicated to parents before school closes next week and will be conducted in accordance with the school policy.

pdfPolasaí/Policy

LEABHARLANN SHLIGIGH/SLIGO LIBRARY

Féach thíos maidir le scéim iontach léitheoireachta a bheidh ar siúl i rith an tSamhraidh.

Follow the link below for information on a fantastic reading activity running during the summer in Sligo library.

http://www.summerreadingbuzz.ie