Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NUACHTLITIR, 17 LÚNASA 2023

A thuismitheoirí, a chairde,
Tá súil againn go bhfuil sibh ag baint taitneamh as na laethanta saoire. Athosclóidh an scoil Dé Céadaoin 30 Lúnasa 2023 @ 8.40r.n. Tabhair faoi deara go mbeidh an scoil ag dúnadh ag 12.00 ar an Aoine 1ú Meán Fómhair le haghaidh Cruinniú Foirne.
  Hopefully everyone is enjoying the holidays. School reopens on WEDNESDAY August 30th. Please note that the school will close at 12pm on Friday of that week, 1st September, for a Staff Meeting.

CABHAIR AG TEASTÁIL/HELP REQUIRED
Táimid ag lorg roinnt tuismitheoirí chun an taobh amuigh den scoil a ghlanadh roimh thús na scoilbhliana nua ar an gCéadaoin seo chugainn (23/8) ó 6.30-8 i.n. Ní neart go cur le chéile!

We would appreciate it if a number of parents would be willing to lend a hand at a clean-up of the school grounds on WEDNESDAY next August 23rd from 6.30 – 8 p.m. The main tasks to cover will be (a) assembling outdoor furniture (b) rubbish collection and (c) weeding/trimming hedges etc. Many hands make light work!

Corp Oideachais/P.E.

Beidh na laethanta do Corp Oideachais socraithe nuair a fhileann na páistí ar ais ar scoil. Mar sin, is gá gnáth culaith scoile a chaitheamh ar an gCéadaoin 30ú. P.E days will be decided when the children return to school. Therefore, children should wear the school uniform on the opening day, Wednesday 30th.

LEABHARLIOSTAÍ/BOOKLISTS 2023
Tá sonraí leabharliostaí agus costais scoile eile thíos. Tuigimid go mbíonn daoine faoi bhrú ag tús na scolbhliana, ach go háirithe faoi láthair, mar sin glacfaidh an scoil le íocaíochtaí thar tréimhse má oireann sin níos fearr do thuismitheoirí.
 
See below for details of booklists and school costs. We fully understand that people can be under financial pressure at the start of the school year, especially at present, so the school will accept payments in instalments if required.

Tá scéim Leabhair Bunscoile do gach páiste bunscoile i bhfeidhm i mbliana.Tá na téacsleabhair scoile, na leabhair oibre agus na cóipleabhair uile maoinithe ag an rialtas anois. Mar a bhí roimhe seo, leanfaidh an scoil ag aimsiú na nearraí go léir agus ag feidhmiú scéim cíosa leabhar nuair is cuí.
Gearrfar €45 an pháiste chun íoc as na rudaí seo nach bhfuil clúdaithe:
•    Ábhair Ealaíne & Ceardaíochta
•    Aistear (naíonáin)
•    Fótachóipeáil
•    Stáiseanóireacht
•    Árachas Pearsanta 24/7 (€5.10) agus tá liosta rudaí a iarrtar oraibh a cheannach thíos agus ar an leabharliosta iniata. Cuir ainm do pháiste ar gach gur leo le do thoil.

The free school books scheme for all primary school children is now in place. All school textbooks, workbooks and copybooks are now funded by the government. As before, the school will continue to source all items and operate a book rental scheme where applicable.
A fee of €45 per child is needed to pay for the following items not covered by the grant:
•    Art & Craft materials
•    Aistear (infants)
•    Stationery
•    Photocopying
•    24/7 Personal Accident Insurance (€5.10)
and there is a list of items to be purchased by families below and on the attached booklist. Please put your child’s name on all items.

Ceannaigh na rudaí seo a leanas/Please ensure your child has the following:
NAÍONÁIN SHÓISIR – JUNIOR INFANTS
Pinn luaidhe (triantánach) x 5, scriosán, bioróir, Twistables, siosúir. Pencils (triangular for grip) x 5, eraser, sharpener, Twistables, suitable scissors.
NAÍONÁIN SHINSIR – SENIOR INFANTS
Peann luaidhe (triantánach), scriosán,bioróir, paicéad 10 Twistables, aprún. Pencil (triangular for grip), eraser, sharpener, small packet of 10 twistables, apron.
RANG 1
Pinn luaidhe, scriosán, bioróir, dathanna, marcóir aibhsithe, rialóir Pencils, eraser, sharpener, colouring pencils, highlighter marker, ruler
RANG 2
Pinn luaidhe, scriosán, bioróir, dathanna, rialóir  Pencils, eraser, sharpener, colouring pencils and ruler
RANG 3
Pinn, pinn luaidhe, scriosán, bioróir, dathanna, marcóir aibhsithe, rialóir, Foclóir Póca Béarla/Gaeilge (An Gúm), English Dictionary (Collins Gem) & CLUASÁN Pens, pencils, eraser, sharpener, colouring pencils, ruler, highlighter marker, Foclóir Póca Béarla/Gaeilge (An Gúm), English Dictionary (Collins Gem) & HEADPHONES (to be left in school)
RANG 4
Pinn, pinn luaidhe, scriosán, bioróir, dathanna, marcóir aibhsithe, rialóir, Foclóir Póca Béarla/Gaeilge (An Gúm), English Dictionary (Collins Gem) & CLUASÁN
Pens, pencils, eraser, sharpener, colours, highlighter marker,ruler, Foclóir Póca Béarla/Gaeilge (An Gúm), English Dictionary (Collins Gem) & HEADPHONES (to be left in school)
RANG 5, RANG 6
Pinn, pinn luaidhe, scriosán, bioróir, dathanna, marcóirí (4) aibhsithe, rialóir, trealamh céimseata, Foclóir Póca Béarla/Gaeilge (An Gúm), English Dictionary (Collins Gem) & CLUASÁN
Pens, pencils, eraser, sharpener, colours, set of 4 highlighter markers, ruler, Maths (Geometry) set, Foclóir Póca Béarla/Gaeilge (An Gúm), English Dictionary (Collins Gem) & HEADPHONES (to be left in school)

RANNÍOCAÍOCHT DEONACH/VOLUNTARY CONTRIBUTION 2023
Tá rátaí na ranníocaíochta socraithe againn mar a bhí ann anuraidh, ’sé sin/Voluntary contribution rates for the current year will be retained at last year’s levels ie
•    Teaghlach le páiste amháin/Family with one child: €70
•    Teaghlach le beirt pháiste/Family with two children: €100
•    Teaghlach le triúr páistí ar a laghad/Family with three or more children: €110

ÍOCAÍOCHTAÍ ARLÍNE/ONLINE PAYMENTS
Má oireann daoibh, bheimis buíoch táillí a bheith seolta chugainn ag úsáid na sonraí thíos ag baint úsáid as do chóras baince féin. Déan cinnte go bhfuil ainm an phaiste/clainne sa tagairt íocaíochta.

Parents can use their own online banking service to make payments using the following details (NB ensure your child/family name is in the text narrative) Please ensure you do not use our old bank details (i.e. Ulster Bank)

ROGHANNA EILE/OTHER OPTIONS
Seic tríd an phost roimh 30/8 nó i gclúdach litreach, le do pháiste ar gcéad lá scoile. Ná cuir airgead crua tríd an phost le bhur dtoil.
Post a cheque to school, or drop into school
 letterbox, before 30th; or send in an envelope with your child on their first day at school. Please mark name clearly on envelope. (no cash by post please) GRMA!