Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

Nuachtlitir 2- Samhain 05/11/15

An Tionscnamh maidir le Bratach don Scoil/ Flags for Schools Initiative
D’fhonn comóradh a dhéanamh ar chothrom céad bliain ó tharla Éirí Amach 1916 agus ó fógraíodh Poblacht na hÉireann, tá leagtha de chúram ag an Rialtas ar Óglaigh na hÉireann an Bhratach Náisiúnta a thabhairt chuig gach bunscoil sa tír. Is cuid bhuntábhachtach de chlár comórtha Éire 2016 an tionscnamh seo trína mbeidh comhaltaí d’Óglaigh na hÉireann, faoina gcuid éide, ag tabhairt cuairt ar dhaltaí scoile, ar mhúinteoirí agus ar thuismitheoirí i líon níos mó ná 3,200 scoil ar fud na Poblacht. Tá ár gcuairt socraithe don lá amárach, 6ú SAMHAIN, 9.00r.n. Failte roimh tuistí ce go mbeidh spás an-teoranta.  Leanfaidh an chuairt an fhormáid seo a leanas:

 • Teacht fhoireann Óglaigh na hÉireann chun na scoile: fáilte agus réamhrá
 • Forógra 1916 agus an comhthéacs
 • Léamh an Fhorógra, le dalta (nó daltaí) réamhainmnithe ag léamh sleachta réamhroghnaithe
 • An Bhratach Náisiúnta – C&F maidir leis an mBratach do na daltaí
 • Cúrsaí Prótacail maidir leis an mBratach – an dóigh le cúram a dhéanamh den Bhratach Náisiúnta
 • Bronnadh na Brataí ar dhuine réamhcheaptha (dalta, ionadaí de chuid na scoile nó an Príomhoide)

Ní leanfaidh an searmanas in aon scoil níos faide ná 30 nóiméad. Tuilleadh eolais ag http://www.military.ie/ie/ionad-eolais/oglaigh-na-heireann-2016/an-tionscnamh-maidir-le-bratach-don-scoil/
To commemorate the centenary of the 1916 Rising and to celebrate 100 years since the Proclamation of the Irish Republic, the Government has tasked Óglaigh na hÉireann with delivering a National Flag to every Primary School in the country. This is a key part of the Ireland 2016 commemorative programme and will see members of Óglaigh na hÉireann, in uniform, visiting schoolchildren, teachers and parents in over 3,200 schools across the Republic. Our visit is scheduled for tomorrow, Friday, November 6th, 9am. Parents welcome to attend although space is limited etc. The format for the visit to will be as follows:

 • Arrival of the Defence Forces team at the school: welcome and introductory remarks.
 • The 1916 Proclamation in context.
 • Reading of the Proclamation, with a nominated pupil (or pupils) reading a pre-selected extract.
 • The National Flag – Q&A for the students on our Flag.
 • Flag Protocols how we should care for our National Flag
 • Presentation of the Flag to an appointed person (a pupil, representative from the school or Principal).

Each ceremony will last not more than 30 minutes per school.
See http://www.military.ie/en/info-centre/defence-forces-2016/flags-for-schools-initiative/
 
Operation Christmas Child (Team Hope):
Táimid chun páirt a ghlacadh sa tionscnamh seo arís i mbliana.  Tá bileog iniata.  Baileofar iad sa scoil ar an 9ú Samhain – 11ú Samhain AMHÁIN.  Ná cuir isteach roimh sin le bhur dtoil.  Níos mó eolas ar www.teamhope.ie .
We are going to participate in the above scheme this year again.  See above website for more detail.  Leaflets are attached.  We will be accepting boxes from the 9th to 11th of November ONLY.  Please do NOT send them in BEFORE or AFTER these dates!  Thank you for your continued generosity to this worthy cause, it is much appreciated by children less fortunate.  Extra leaflets are available in the office.

Leabhair na Nollag/Christmas Annuals
Tá nóta iniata agus má tá suim ag éinne iad a cheannach cuir isteach an t-airgead (€4) roimh an Aoine 20ú Samhain; cuir “FOLENS” ar an gclúdach le do thoil.  Ní féidir glacadh le ordú i ndiaidh an dáta sin!
If anyone is interested in purchasing the Folens Annual this year, please send money (€4) into the school before Friday 20th November, to facilitate orders, and put “FOLENS” on the envelope please.  NB: No orders will be taken after this date!

Cóineartú/Confirmation R6:
Beidh cruinniú ar siúl ar an Luan seo chugainn, 9ú Samhain, sa Halla Gilhooley ag 8.00i.n.  Is gá tuiste amháin bheith ann le bhur dtoil.
A reminder for parents of children making their confirmation this year that there is an important meeting in the Gilhooly Hall this coming Monday evening, 9th November, at 8pm.  It will last approximately an hour and at least one parent/guardian MUST attend please.

Meabhrán ón mBord Bainistíochta:
Aoine 27 Samhain an spriocdháta don chéad íocaíocht. Más rud e go bhfuil sé íochta agat cheana féin, go raibh maith agat, ba chóir  go mbeadh admháil faighte agat. Más rud é nach bhfuil, déan teagmháil leis an oifig. Téann an t-airgead seo i dtreo costáisí laethúil scoile a íoc, soilsiú, téamh, táirgí sláinteachais agus saoráidí dramhaíola, irl., nach mbíonn íoctha ina iomlaine ag an Roinn Oideachais agus a bhíonn á úsáid ag na páistí go léir sa scoil.  Féach thíos don chostas a iarraimid ó gach teaghlach.
The date for receipt of first payments for Voluntary contribution is Fri 27th November.  If you have already made a contribution, thank you, and you should have received a receipt by now.  If not, please contact the office to let Muireann know.  This money goes towards a deficit which exists in most schools from the Dept of Education towards lighting, heating, hygiene products and waste facilities, used by all children in the school.  The cost per families is as follows, and we would be grateful to receive your contribution at your earliest convenience:
€70            One child
€100           Two children
€110`          Three or more children
Míle Buíochas.

Cruinniú Cairde
Beidh an chéad chruinniú eile Cairde ar siúl Dé Máirt seo chugainn (Máirt 10ú Samhain) ar a hocht a chlog sa scoil.  Amach anseo, beidh na cruinnithe Cairde ar siúl ar an dara Máirt gach mí. Iarraimid oraibh teacht ag cruinniú amháin ar a laghad le linn na scoilbhliana. Ba mhaith linn oiread ionadaithe ranga agus is féidir a fheiceáil chomh maith ionas gur féidir linn sceideal imeachtaí a phleanáil don bhliain atá romhainn.
Cairde Meeting
The next Cairde meeting will take place on Tuesday 10th November at 8pm in the school. Subsequent meetings will be held on the second Tuesday of each month. All parents are welcome. This is a great way of keeping up to date with what’s happening in the school. We would hope that as many class reps as possible will attend in order to plan the schedule of activities for the next year.