Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

CPSI

A chairde

Beidh Cigireacht um Chosaint agus Chumhdach Leanaí (CCCL) ar siúl sa scoil ar an gCéadaoin agus Déardaoin seo. Féach na sonraí thíos. Tá suirbhé ar líne le déanamh ag tuistí roimh 5pm ar an gCéadaoin seo. Féach http://ww2.cnocnare.net/polasaithe-policies/ le haghaidh na polasaithe scoile ábhartha.

A Child Protection and Safeguarding Inspection (CPSI) will take place in the school on Wednesday and Thursday of this week. See details below. There is an online survey for parents to complete by 5pm this Wednesday. See http://ww2.cnocnare.net/polasaithe-policies/ for the relevant school policies. GRMA!

Míle Buíochas

Mícheál

———————————————————————————————————-

On-Line Parent Survey

Dear Parent/Guardian,

Each year the Inspectorate of the Department of Education carries out a comprehensive programme of inspection in schools. It will conduct a Child Protection and Safeguarding Inspection (CPSI) in your child’s school in the coming days.

What is a CPSI?
A CPSI is an inspection of the implementation of the Child Protection Procedures for Primary and Post-Primary Schools 2017. You can access a guide to CPSI inspection here

Parent Survey
You are invited to complete an online survey. The Inspectorate values your views on issues such as the climate in the school, how you and your child feel about school, and your awareness of the school’s child protection procedures, including its anti-bullying procedures; these are an important part of a CPSI.
The survey may be accessed by clicking on the following link: https://checkbox.education.gov.ie/checkbox/CPSI.survey

You will first be asked your preferred language and then you will be required to enter a school identifier number. Your school identifier number is: 20044I

The deadline for completion of the survey is 5.00 p.m. on Wednesday 16 December 2020.

What happens next?
The CPSI will take place in your school on the 16th and the 17th of December 2020. The report will be published on www.education.ie in due course.
Thank you most sincerely for your co-operation.

Inspectorate
Department of Education

(See http://ww2.cnocnare.net/polasaithe-policies/ for the relevant school policies.)

Cigireacht um Chosaint agus Chumhdach Leanaí
Suirbhé ar Líne do Thuismitheoirí

A Thuismitheoir/Chaomhnóir, a chara,

Gach bliain déanann Cigireacht na Roinne Oideachais clár cuimsitheach cigireachta i scoileanna. Beidh sí ag déanamh Cigireacht um Chosaint agus Chumhdach Leanaí (CCCL) i scoil do linbh sna laethanta amach romhainn.

Cad atá i gceist le Cigireacht um Chosaint agus Chumhdach Leanaí (CCCL)?
Is cigireacht í CCCL ar fheidhmiú na Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus d’Iar-Bhunscoileanna 2017. Is féidir leat rochtain a bheith agat ar an Treoir do Chigireacht CCCL anseo

Ceistneoir Tuismitheora
Tugtar cuireadh duit suirbhé ar líne a chomhlánú. Tá meas ag an gCigireacht ar do dhearcthaí ar ghnéithe ar nós atmaisféar na scoile, an tslí ina mothaíonn tusa agus do leanbh faoin scoil, agus do thuiscint ar nósanna imeachta um chosaint leanaí do scoile, lena n-áirítear a nósanna imeachta don fhrithbhulaíocht; gnéithe thábhachtach de CCCL iad seo. Is féidir rochtain a fháil ar an suirbhé trí cliceáil ar an nasc seo a leanas: https://checkbox.education.gov.ie/checkbox/CPSI.survey Iarrfar ort, i dtús do rogha teanga agus ansin beidh ort uimhir aitheantais scoile a chur isteach. Is í d’uimhir aitheantais scoile ná: 20044I

Is é an spriocdháta chun an ceistneoir a chomhlánú ná 5.00 i.n. ar 16 Nollaig 2020

Cad í an chéad chéim eile?
Tarlóidh an CCCL i do scoil ar 16 agus 17 Nollaig 2020. Foilseofar an tuairisc amach anseo ar www.education.ie 

Táimid go mór faoi chomaoin agat as do chomhoibriú.

An Chigireacht
An Roinn Oideachais

See http://ww2.cnocnare.net/polasaithe-policies/ for the relevant school policies.