Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

LEABHAIR SCOILE/SCHOOL BOOK COLLECTION AND RETURNS

LEABHAIR SCOILE/SCHOOL BOOK COLLECTION AND RETURNS

DÉARDAOIN 18/6/2020 ; 12-4pm

Tá leabhair agus cóipleabhair na bpáistí le tabhairt amach agus is gá dúinn leabhair ar chíos, léitheoireachta roinnte, leabharlanna srl a fháil ar ais. Tá seo eagraithe le bheith ar siúl ar an Déardaoin seo 18 Meitheamh idir 12 agus 4pm. Táimid ag úsáid an rogha Cruinniú Tuismitheora-Múinteoirí ar Aladdin chun é a eagrú go sábháilte. (NB: tá na hamanna garbh agus d’fhéadfadh siad a bheith faoi réir srianta ar fhadú sóisialta ach go ginearálta is féidir leat a bheith ag súil go mbeidh tú isteach agus amach i níos lú ná deich nóiméad) The children’s books and copybooks need to be distributed and we also need to collect book rental items, shared reading books and library books, etc. This is scheduled to take place this Thursday 18 June from 12 to 4pm. We are using the Parent-Teacher Meeting option on Aladdin to organize it safely. (NB: times are approximate and may be subject to restrictions due to social distancing but generally you can expect to be in and out in less than ten minutes)

 Seo na sonraí/Here are the details:

  • Roghnaigh sliotán ama duit féin ar Aladdin roimhré. Choose your own time slot on Aladdin in advance.
  • Aon leabhar nó fearas atá le cur ar ais a chur i mála plaisteach, dúnta le ainm an pháiste/clann go soiléir ar an taobh amuigh. i gcás clann, málaí faoi leith do gach páiste le bhur dtoil ach is féidir iad a fhágáil in aon cheann dena seomraí ranga. Put any books or equipment you are returning into a plastic bag, sealed, with the child or family name clearly on the outside. in the case of families, please make separate bags for each child but these may be left in any of the classrooms.
  • Duine fásta amháin ó gach clann nó duine ar do shon. One adult from each family only or someone on your behalf.
  • Níl páistí ceadaithe ach is féidir leo fanacht sa charr má bhíonn orthu teacht.Children are not permitted in classrooms but can stay in the car if needs be.
  • Páirceáil sa charrchlós amháin, ag coinneáil rialacha maidir le scaradh fisiciúil. Only park in the car park, maintaining physical separation rules.
  • Bailíonn tú na leabhair ó rang(anna) do pháiste – téann tú isteach an gnáth doras agus amach an doras éalaithe. You collect the books from each individual classroom – you enter by the normal door and leave via the escape (fire exit) door.
  • Má bhíonn scuaine ann, bí foighneach agus coinnigh na rialacha maidir le scaradh fisiciúil (2m) If there is a queue, please be patient and keep the rules for physical separation (2m)
  • Beidh baill foirne i lathair chun cúrsaí a stiúradh. Staff will be in attendance to direct matters.

Míle Buíochas!