Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NUACHTLITIR, 15 MEITHEAMH 2020

Dia daoibh a thuismitheoirí agus a pháistí. Tá súil agam go bhfuil gach duine go maith. Agus muid ag teacht i dtreo deireadh na bliana, tá roinnt mhaith le neagrú againn agus idir seo agus deireadh na bliana beidh roinnt mhaith eolais le scaipeadh oraibh. Bheinn buíoch ach an nuachtlitir seo a léamh go cúramach. Fanaigí slán! Mícheál  
I hope everyone is safe and well. As we approach the end of the year, we have a lot to organize and between now and the end of the year you will have a lot of information to share. I would appreciate you reading the information in this newsletter carefully. Stay safe! Mícheál

GNÍOMHÍOCHTA FOGHLAMA/LEARNING ACTIVITIES
Tá an obair scoile molta do gach rang ar fáil anois ar ALADDIN CONNECT faoin rannóg OBAIR BHAILE agus ANSEO. Agus sibh ag seoladh obair/pictiúirí srl ar ais, is féidir WHATSAPP (0860380060) a úsáid chomh maith. Tá an tseachtain seo ainmnithe againn mar sheachtain Turasanna, Cultúr & Ealaín sa Bhaile le roinnt gníomhaíochtaí molta sa bhileog ceangailte agus ANSEO   Tá 5 dearbhán  le buachan, ceann gach lá. Le cur isteach ní gá ach grianghraf, físeán nó ríomhphost a sheoladh chuig an scoil (sonraí ar an mbileog).
The recommended school work for each class is now available on ALADDIN CONNECT under the HOMEWORK section and on the website HERE  When returning work / pictures etc., you can also use the WhatsApp number (0860380060). We have designated this week as Tours, Culture and Art at Home week with a number of suggested activities in the attached sheet and HERE. We have 5 vouchers to be won, one each day. To enter just send a photo, video or email to the school (details on the sheet).

TIONSCNAMH NA GCROÍTHE/WHOLE SCHOOL HEART-ART PROJECT
Le cabhair ó Sarah Bean Uí Sheasnáin, tuismitheoir sa scoil agus múinteoir ealáine, ba mhaith linn tabhairt faoi thioncsnamh ealáine uile scoile sa seachtain amach romhainn. Is é an téama ná CROÍTHE. Ba bhréá linn dá mbeadh gach duine agus a gclann dár ndóigh ábalata bheith páirteach ann. Is tionscnamh grúpa é agus táimid ag súil go mbeidh taispeántas mór mílteach cróithe againn. Beidh croí gach duine curtha le chéile chun píosa mór ealáíne amháin a dhéánamh ag an ndeireadh. Tá fáilte mhór roimh gach duine i do chlann bheith páirteach agus cróithe a dhéanamh freisin. Táimid ag súil leis an dtionscnamh a roinnt libh gach lá sa dóigh gur féidir libh breathnú air agus é ag fás
Over the course of this week we hope to run a whole school art project which we would love everyone to get involved in. With the kind assistance of Sarah Sexton, a parent of the school and art teacher, we hope to create a large virtual heart display. This is a group project. Everyone’s work will be put together to create a single piece of work which can be displayed at the end of the week. It is fine to get your family involved in this, they too can make a heart and it can be included in this group collage. We are hoping to share the collage with you each day so that you can see it grow and pick out your hearts.

SPÓRT, STEM SA BHAILE/SPORT, STEM AT HOME-PRIZES
Beidh buaiteoirí na duaiseanna seo roghnaithe ar an Luan @ 1pm. Seans deireanach chun fianaise a sheoladh isteach!
The prizewinners for the past 2 weeks will be drawn on Monday at 1pm. Last chance to enter!

LEABHAIR SCOILE/SCHOOL BOOK COLLECTION AND RETURNS 
Tá leabhair agus cóipleabhair na bpáistí le tabhairt amach agus is gá dúinn leabhair ar chíos, léitheoireachta roinnte, leabharlanna srl a fháil ar ais. Tá seo eagraithe le bheith ar siúl ar an Déardaoin seo 18 Meitheamh idir 12 agus 4pm. Táimid ag úsáid an rogha Cruinniú Tuismitheora-Múinteoirí ar Aladdin chun é a eagrú go sábháilte. Má logálann tú ar Connect is féidir leat a sheiceáil cén dáta a bheidh ar fáil duit chun do shliotán a chur in áirithe. Cliceáil ar an rogha nua Cruinniú Tuismitheoirí agus Múinteoirí ar do leathanach baile san Aip, nó logáil isteach ar Connect trí aon ghaireas chun do shliotán a chur in áirithe. Tabharfar sliotán ama do dhaoine nach n-úsáideann Aladdin Connect trí r-phost tráthnóna DÉ MÁIRT. Tabhair faoi deara le do thoil go bhfuil sliotán amháin in aghaidh an mhic léinn agus mar sin ní féidir ach le tuismitheoir amháin sliotán a chur in áirithe do gach mac léinn. (NB: tá na hamanna garbh agus d’fhéadfadh siad a bheith faoi réir srianta ar fhadú sóisialta ach go ginearálta is féidir leat a bheith ag súil go mbeidh tú isteach agus amach i níos lú ná deich nóiméad) Cuirfear sonraí cuimsitheach chugaibh roimhré.
The children’s books and copybooks need to be distributed and we also need to collect book rental items, shared reading books and library books, etc. This is scheduled to take place this Thursday 18 June from 12 to 4pm. We are using the Parent-Teacher Meeting option on Aladdin to organize it safely. If you log on to Connect you can check the date available for you to book your slot (s). Click on the new Parent & Teacher Meeting option on your App homepage, or log on to Connect via any device to book your slot (s). Non-users of Aladdin Connect will be given a time slot by email on Tuesday evening. Please note that there is one slot per student so only one parent can book a slot for each student. (NB: times are approximate and may be subject to restrictions due to social distancing but generally you can expect to be in and out in less than ten minutes) Comprehensive instructions will be sent out in advance. 

SÚIL SIAR – SCHOOL YEARBOOK
Tá sé i gceist againn an iris scoile SÚIL SIAR a fhoilsiú arís i mbliana, chun an bhliain scoile nach bhfacthas roimhe seo a aithint agus a cheiliúradh. Is bailiúcháin grianghrafanna é dena himeachtaí scoile i rith na bliana, agus beidh cuid mhór de bunaithe ar an tréimhse a chaith daoine sa bhaile (is féidir pictiúirí nach bhfuil faighte againn cheana féin a chur isteach). Beidh cuid fresin curtha ar leathtaobh do Rang 6 agus iad ag fágáil na scoile. Is gá cead a fháil, dár ndóigh, pictiúir de pháiste a úsáid, mar sin má tá tú sásta sínigh an foirm cheada ar Aladdin. Tá súil againn cóip saor in aisce in aghaidh gach teaghlach a chur ar fail tríd urraíocht a fháil. Tuigimid go bhfuil cúinsí athraithe go mór i measc an phobail ghnó ach más féidir leat nó gnó go bhfuil aithne agat orthu sásta cúpla euro a chur i dtreo an leabhair seo, cuir scéal chugainn. Míle Buíochas
We intend to publish the school magazine SÚIL SIAR this month, to acknowledge and celebrate this unprecedented school year. The yearbook will be a photographic record of school events throughout the year, many of which will be based on the time people spent at home (pictures we have not already received can be submitted). There will also be space set aside for Rang 6 as they prepare to leave. Permission to use pictures of any child is of course necessary, so if you are willing, please sign the permission form on Aladdin. We hope to be in a position to provide a free copy to each family through sponsorship. We know that the business community has suffered greatly of late but if you or a business you know are willing to contribute a few euro to this book, please let us know. Míle Buíochas!

TUAIRISCÍ SCOILE/SCHOOL REPORTS
Beidh siad seo ar fail tríd ALADDIN CONNECT ón Luan seo chugainn. 22/6.
School reports will be available on ALADDIN CONNECT from next Monday, June 22nd.

DÚNADH SCOILE/ SCHOOL CLOSURES 
Beidh an scoil ag dúnadh ar an MHÁIRT an 30ú Meitheamh do laethanta saoire an tSamhraidh. Agus gach rud i gceart, beidh an scoil ag athoscailt ar AN DÉARDAOIN 27ú Lúnasa 2020. Féach an féilire iniata.Féach an féilire anseo.
School closes for Summer Holidays at 12pm on TUESDAY June 30th. All going well, the opening day for the new school year will be THURSDAY August 27th 2020. See next year’s proposed calendar.