Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

Nuachtlitir Iúil (July) #1 2020

Slán go fóill!
http://ww2.cnocnare.net/slan2020/

MÍLE BUÍOCHAS!!
Tá an Samhradh buailte linn faoi dheireadh! Bliain difriúil gan fasach a bhí ann cinnte, agus ba mhaith liom mo bhuíochas a chur in iúl do gach éinne atá bainteach leis an scoil. Buíochas mór libh a thuismitheoirí don tacaíocht agus dílseacht i rith na bliana ach go háirithe don obair le cúpla mí anuas. Buíochas ó chroí do na Múinteoirí Lynne, Katríona, Dara, Jade, Laura Ann, Kelley, Liz, Gráinne, Samantha, Yvonne, Herta, Aengus, Fiona, Paddy agus Donna, ár gCúntóirí Riachtanais Speisialta Síle, Sorcha agus Bríd, agus ár Rúnaí Muireann, don obair atá déanta acu ar son na scoile agus na páistí i rith na bliana ar fad. Ba mhaith liom freisin mo bhuíochas a chur in iúl don Cathaoirleach Bartley Ó Gabháin agus an Bord Bainistíochta a thugann go flaithiúil lena gcuid ama i gcónaí. Buíochas speisialta do choiste CAIRDE a d’eagraigh imeachtaí sóisialta, imeachtaí bhreischuraclam agus ardú airgid i rith na bliana. Guímid gach rath ar pháistí Rang 6 agus iad ag dul ar aghaidh anois chuig an Mheánscoil. Cruthaíodh an-chuid i rith an tréimhse deiridh agus ba mhór againn é a chur ar thaispeáint nuair a fhillimid ar an scoil. Tá roinnt smaointí le seo le cabhrú libh na páistí a choimeád gníomhach i rith an tsamhraidh: 10 Smaointí-Daily Ideas 
Summer is finally here! It certainly has been an unprecedented and different school year, and I would like to express my gratitude to all involved with the school. Many thanks to you, the parents, for your support and loyalty throughout the year especially your work over the past few months. I would also like to thank all the staff, Múinteoirí Lynne, Katríona, Dara, Jade, Laura Ann, Kelley, Liz, Gráinne, Samantha, Yvonne, Herta, Aengus, Fiona, Paddy agus Donna, our SNAs Síle, Sorcha & Bríd, and Muireann our Secretary, for all their work for the school and the pupils during the year. Special thanks to Bartley Ó Gabháin and the Board of Management who give freely of their time throughout the year. A special thanks to CAIRDE who worked so hard throughout the year in organising social, extra-curricular and fundraising events. Míle buíochas! Best wishes to our departing Rang 6 who will be starting Secondary school after the summer. There was some fantastic creative work completed and submitted over the past few months. We hope to showcase this soon after we return to school, it is well worth seeing. Click to find some suggested activities to keep everyone occupied over the summer: 10 Smaointí-Daily Ideas

SLÁN le RANG 6
Guímid gach rath ar na páistí i Rang 6 atá críochnaithe linn tar éis bronnadh sa charrchlós ar an Luan. Adh mór orthu sa Mheánscoil agus amach anseo. Buíochas speisialta dá gcuid tuismitheoirí ach go háirithe na tuistí atá ag críochnú linn freisin.
Best wishes to the children in R.6 after finishing their time with us with a graduation ceremony in the car park on Monday last. Best wishes to them starting Secondary School and in the future. Special thanks to their parents, especially the parents who are finishing their connection with us too.

COMHGHAIRDEAS
Comhghairdeas le Múinteoir Lynne agus Barry ar bhreith Seán le déanaí.
Congrats to Múinteoir Lynne and Barry on the recent birth of Seán.

SCOILBHLIAIN NUA/NEW SCHOOL YEAR
Agus gach rud i gceart, osclóidh an scoil arís ar an Déardaoin,27 Lúnasa ag 8.50 r.n. Beimid i dteagmháil arís i rith an tsamhraidh le haon uasdhátú a fhaigheann an scoil. Seo nasc don eolas is déanaí a tháinig inniu: https://www.education.ie/en/covid-19/interim-recommendations-for-the-reopening-of-schools-and-educational-facilities.pdf
All going well, school reopens on THURSDAY AUGUST 27th @ 8.50am. We will be in touch during the summer with information with regard to re-opening as soon as we are notified of same. The following information was published this evening:
https://www.education.ie/en/covid-19/interim-recommendations-for-the-reopening-of-schools-and-educational-facilities.pdf

CEISTNEOIR/PUPIL QUESTIONNAIRE
Chun cabhrú linn pleanáil do Mheán Fómhair, tá ceistneoir le líonadh ag do pháiste i rith na seachtaine seo, le cabhair uait, ag https://forms.gle/QmdKazKwodmCGWM36
To help us plan for next year, we have a short questionaire  for the children which we would ask you fill with them thgis week at https://forms.gle/QmdKazKwodmCGWM36

 RANGANNA / CLASSES for 2019-2020
líon na ndaltaí i ranganna 4 agus 5 na bliana seo chugainn ró-mhór chun aon rang aonar a chruthú, agus ní leor líon na ndaltaí sa scoil chun múinteoir breise a fhostú. Dá bhrí sin, agus go ceann i bhfad, beidh orainn leanúint le rang measctha gach bliain. An príomh rud ná go leanfar an curaclam cuí ina iomlán i ngach rang. Freisin, gheobhaidh an dá rang éagsúl sa rang meascaithe breis taíochta in-ranga sa litríocht agus uimhreacht. Arís, eagrófar imeachtaí i rith na bliana chun féiniúlacht ranga a dhaingniú.  Déanfaimid athbhreithniú ar na blianta ina dhiaidh seo i mí na Bealtaine / tús mhí an Mheithimh seo chugainn.
Beidh na Naíonáin nua ag Múinteoir Yvonne. Maidir le múinteoirí nua na ranganna eile, tá 2 mhúinteoir le n-earccú go luath agus cuirfear gach rang eile ar an eolas faoin mhúinteoir nua ag an bpoinnte sin (thart ar 14 Iúil)
The number of pupils in next year’s 4th and 5th classes are too big to create single classes, nor have we sufficient numbers in the school to warrant an additional teacher. Therefore, and for the foreseeable future, we will have to continue with a mixed class each year. Please note that the appropriate curriculum for each grouping will be taught in full in each class.  The two distinct groupings in the mixed class will receive increased literacy and numeracy support in their own groupings and activities will be organized throughtout the year to maintain class identity. We will review for the following years next May/early June.
Múinteoir Yvonne will be teaching the new Junior Infants. With regards to the other classes, 2 teachers are to be recruited and each class will be notified of the new teacher at that point (mid-July)

TUAIRISCÍ SCOILE/SCHOOL REPORTS
Tá siad seo ar fail tríd ALADDIN CONNECT.
School reports are available on ALADDIN CONNECT.

LEABHAIR SCOILE/BOOK COLLECTION AND RETURNS DÉ hAOINE 3/7/2020; 12-3pm
Éinne nach raibh deis acu na leabhair a bhailiú nó leabhair ar chíos, léitheoireachta roinnte, leabharlanna srl a thabhairt ar ais, is féidir teacht ar an Aone seo idir 12 agus 3pm.
If you haven’t collected your child’s books and copybooks or returned book rental items, shared reading books and library books, etc., there will be another chance this Friday 3rd from 12 to 3pm.

TIONSCNAMH NA GCROÍTHE/WHOLE SCHOOL HEART-ART PROJECT
Míle buíochas le Sarah Sexton as ucht a cabhair leis an dtionscnamh seo. Tá na croíthe le feiceáil ag http://ww2.cnocnare.net/croi2020/
Many thanks to Sarah Sexton for her help with this project. The hearts can be seen at http://ww2.cnocnare.net/croi2020/

SPÓRT, STEM SA BHAILE, TURASANNA – PRIZES
Comhghairdeas le glac duine a ghlac páirt. Bhuaigh na páistí seo duaiseanna atá seolta chucu sa phost:
Well done to all who took part. The following won prizes which are in the post!
Amber (Sóisir) Katie (Sinsir) Emily (R1) Sonny, Brendan, Ceola (R2) Liam, Kailim, Odhrán (R3) Eve, Rose (R4) Nioclás, Medb (R5) Holly (R6)

SÚIL SIAR – SCHOOL YEARBOOK
Tá sé i gceist againn an iris scoile SÚIL SIAR a fhoilsiú arís i mbliana, chun an bhliain scoile nach bhfacthas roimhe seo a aithint agus a cheiliúradh. Is bailiúcháin grianghrafanna é dena himeachtaí scoile i rith na bliana, agus beidh cuid mhór de bunaithe ar an tréimhse a chaith daoine sa bhaile (is féidir pictiúirí nach bhfuil faighte againn cheana féin a chur isteach). Beidh cuid fresin curtha ar leathtaobh do Rang 6 agus iad ag fágáil na scoile. Is gá cead a fháil, dár ndóigh, pictiúir de pháiste a úsáid, mar sin má tá tú sásta sínigh an foirm cheada ar Aladdin. Beimid in ann cóip saor in aisce in aghaidh gach teaghlach a chur ar fail tríd urraíocht a fháil agus cabhair ó CAIRDE. Tuigimid go bhfuil cúinsí athraithe go mór i measc an phobail ghnó ach más féidir leat nó gnó go bhfuil aithne agat orthu sásta cúpla euro a chur i dtreo an leabhair seo, cuir scéal chugainn. Míle Buíochas
We intend to publish the school magazine SÚIL SIAR during the summer, to acknowledge and celebrate this unprecedented school year. The yearbook will be a photographic record of school events throughout the year, many of which will be based on the time people spent at home (pictures we have not already received can be submitted). There will also be space set aside for Rang 6 as they prepare to leave. Permission to use pictures of any child is of course necessary, so if you are willing, please sign the permission form on Aladdin. We will be in a position to provide a free copy to each family through sponsorship and CAIRDE. We know that the business community has suffered greatly of late but if you or a business you know are willing to contribute a few euro to this book, please let us know. Míle Buíochas!

AN SCÉAL IS DÉANAÍ/LATEST SCHOOL NEWS
Ar fáil anseo/Available here: http://ww2.cnocnare.net/fograi/