Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

Nuachtlitir Iúil # 2, 23-07-2020

A thuismitheoirí, a chairde,

Tá súil againn go bhfuil sibh ag baint taitneamh as na laethanta saoire. Ag an bpoinnte seo, osclóidh an scoil arís ar an Déardaoin, 27 Lúnasa ag 8.50 r.n. Tá orainn fanacht go Mí Lúnasa le cloisteáil ón Roinn cén chaoi a n-osclóidh scoileanna. Idir an dá linn, táimid ag ullmhú chun oscailt ar an 27ú Lúnasa. Beidh nuachtlireacha seolta de reír mar a thagann eolas chun cinn.
Hopefully everyone is enjoying the holidays. At this point, school reopens on THURSDAY, August 27h at 8.50 a.m.  While we have to wait until early August to hear from the Department as to how schools will open, we are preparing to open on August 27th. Newsletters will be sent as more information becomes available.

NÓTA ÓN MBORD – NEW SCHOOL UPDATE FROM BOARD OF MANAGEMENT
Tá a fhios ag an mBord Bainistíochta go bhfuil dul chun cinn déanta ag Comhairle Contae Shligigh maidir le suíomh a aimsiú do scoil nua. Tá moladh leis an Roinn Oideachais agus Scileanna. Tá súil ag an mBord Bainistíochta gur féidir toradh rathúil a bhaint amach go luath. Cuirfear aon nuashonruithe breise in iúl do phobal na scoile a luaithe a bheidh an Bord ar an eolas. Míle buíochas as do chuid tacaíochta agus foighne
.
The Board of Management is aware that Sligo County Council have made progress in sourcing a site for a new school. A proposal is with the Department of Education and Skills. The Board of Management are hopeful that a successful outcome can be achieved in the relative short term. Any further updates will be communicated to the school community as soon as the Board is informed. Many thanks for your support and patience.

MEABHRÁN/REMINDER – CEISTNEOIR/PUPIL QUESTIONNAIRE
Chun cabhrú linn pleanáil do Mheán Fómhair, tá ceistneoir le líonadh ag do pháiste i rith na seachtaine seo, le cabhair uait, ag https://forms.gle/QmdKazKwodmCGWM36 

To help us plan for next year, we have a short questionnaire for the children which we would ask you fill with them at https://forms.gle/QmdKazKwodmCGWM36

LEABHARLIOSTAÍ – LEABHAIR AR CHÍOS/ BOOKLISTS – SCHOOL BOOK RENTAL SCHEME
Tabhair faoi deara go gceannóidh an scoil na leabhair agus cóipleabhair ar fad – scaipfear na sonraí oraibh roimh dheireadh na míosa. Féach thíos maidir le nithe gur gá a fháil sibh féin.

Please note that the school buys all books and copybooks – full details will be sent out before the end of the month. In the meantime, see below for details of what you need to purchase yourself.

Ceannaigh na rudaí seo a leanas/Please ensure your child has the following items:

NAÍONÁIN SHÓISIR – JUNIOR INFANTS
Pinn luaidhe (triantánach) x 5,scriosán,bioróir, Twistables, Bataí gliú (4).

Pencils (triangular for grip) x 5, eraser, sharpener, Twistables, Glue sticks (4).

NAÍONÁIN SHINSIR – SENIOR INFANTS
Peann luaidhe (triantánach),scriosán,bioróir, paicéad 10 Twistables, Bataí gliú (4), aprún.

Pencil (triangular for grip), eraser, sharpener, small packet of 10 twistables, Glue sticks (4), apron.

RANG 1
Bosca arbhair 1kg clúdaithe, peann luaidhe,scriosán,bioróir, dathanna, marcóir aibhsithe, rialóir agus bosca lóin do stór focail, Bataí gliú (2).  

Large covered cereal box 1kg,pencil,eraser,sharpener, colouring pencils, highlighter marker, ruler and small lunch box for wordbox, Glue sticks (2).

RANG 2
Ciseán /bosca gan chlúdach, peann luaidhe, scriosán, bioróir, dathanna, rialóir, Bataí gliú (2)

Basket or uncovered box, pencils, eraser, sharpener, colouring pencils and ruler, Glue sticks (2).

RANG 3
Ciseán nó bosca gan chlúdach, pinn, pinn luaidhe, scriosán, bioróir, dathanna, marcóir aibhsithe,  rialóir, Foclóir Póca Béarla/Gaeilge (An Gúm), English Dictionary (Collins Gem) , Bataí gliú (2)

Basket or uncovered box, pens, pencils, eraser, sharpener, colouring pencils, ruler, highlighter marker, Foclóir Póca Béarla/Gaeilge (An Gúm), English Dictionary (Collins Gem) , Glue sticks (2).

RANG 4
Pinn, pinn luaidhe, scriosán, bioróir, dathanna, marcóir aibhsithe, rialóir, Foclóir Póca Béarla/Gaeilge (An Gúm), English Dictionary (Collins Gem) , Bataí gliú (2)

Pens, pencils, eraser, sharpener, colours, highlighter marker,ruler, Foclóir Póca Béarla/Gaeilge (An Gúm), English Dictionary (Collins Gem) , Glue sticks (2).

RANG 5 ; RANG 6
Ciseán nó bosca gan chlúdach, pinn, pinn luaidhe, scriosán, bioróir, dathanna, marcóirí (4) aibhsithe, rialóir, trealamh céimseata, Foclóir Póca Béarla/Gaeilge (An Gúm), English Dictionary (Collins Gem) , Bataí gliú (2)

Basket/ uncovered box, pens, pencils, eraser, sharpener, colours, set of 4 highlighter markers, ruler, Maths (Geometry) set, Foclóir Póca Béarla/Gaeilge (An Gúm), English Dictionary (Collins Gem) , Glue sticks (2).

Cuir ainm do pháiste ar gach gur leo/Please put your child’s name on the items.

RANGANNA / CLASSES for 2020-2021
Fáilte ar ais Múinteoir Donna, Múinteoir Kelley agus Múinteoir Paddy. Seo mar a bheidh na ranganna roinnte don scoilbhliain nua:
We welcome back Múinteoir Donna, Múinteoir Kelley and Múinteoir Paddy. Classes will be divided as follows for the new school year:

Naíonáin Shóisir/Junior Infants Múinteoir Yvonne
Naíonáin Shinsir/Senior Infants Múinteoir Jade
Rang 1 Múinteoir Laura Ann
Rang 2 Múinteoir Fiona from 1/1/21 (Múinteoir Kelley from start)
Rang 3 Múinteoir Samantha
Rang 4 Múinteoir Donna
Rang 4/5 Múinteoir Liz
Rang 5 Múinteoir Katríona
Rang 6 Múinteoir Paddy
Speisialta/Special Ed 1 Múinteoir Herta
Speisialta/Special Ed 2 Múinteoir Aengus & Múinteoir Dara (job-share)
Speisialta/Special Ed 3 Múinteoir Gráinne
SNA (3) Síle, Bríd, Sorcha
Príomhoide Múinteoir Mícheál

AN SCÉAL IS DÉANAÍ/LATEST SCHOOL NEWS
Ar fáil anseo/Available here: http://ww2.cnocnare.net/fograi/