Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NUACHTLITIR – SAMHAIN 01, 2021

Fáilte romhaibh ar fad ar ais. Buíochas libh ar fad don sár-iarracht atá déanta ag gach éinne chun an scoil a athoscailt agus a choinneáil ar oscailt. Ta dúshlán fós romhainn don chuid seo den téarma, idir seo agus saoire na Nollag. Iarrfaimid go leanfaidh an dea-thoil agus comhoibriú ar aghaidh ionas gur féidir linn an scoil a choinneáil slán ó CoVID-19 a oiread agus is féidir. Ní neart go cur le chéile. Táimid ag iarraidh go mbeadh gach tuismitheoir thar a bheith airdeallach maidir le GACH comhartha Covid-19:  https://www2.hse.ie/conditions/covid19/symptoms/overview/  Má tá aon cheann de na hairíonna sin ag do pháiste ná cuir é/í ar scoil, agus lorg comhairle leighis nó comhairle dochtúra. 
Welcome back. Thanks again for the great effort that everyone has made to allow us to reopen the school and to keep it open. There are still challenges ahead during this part of the term, between now and the Christmas holidays. We know that the goodwill and co-operation from all will continue, and will help us keep the school community safe from COVID-19 as much as possible. We are asking that all parents would be extremely vigilant with regards to ALL Covid-19 symptoms: https://www2.hse.ie/conditions/covid19/symptoms/overview/  If your child has any of these symptoms do not send him/her to school, and seek medical/GP advice

LABHAIRT NA GAEILGE-GLÓR NA SEACHTAINE 1/11/2021
Seo na páistí a ghnóthaigh duais Glór na Seachtaine do labhairt na Gaeilge sa scoil.

These are the children who won the Glór na Seachtaine prizes this week for speaking Irish in the school.
Mtr. Yvonne: Roman & Aoife
Mtr. Jade: Róisín & Jack
Mtr. Laura Ann: Ella de S & Daithí
Mtr. Fiona: Abaigh & Katie
Mtr. Máire: Aoibheann & Liam 
Mtr. Herta: Eoghan & Éabha
Mtr. Liz: Matthew & Liam
Mtr. Katie: Mike & Matthew
Mtr. Katríona: Mia & Blaise

Temple Street Children’s Hospital
Buíochas mór do na páistí agus tuismitheoirí go léir.  Bhailíomar os cionn €435 anuraidh agus ba bhréa linn é sin a shárú (mean de €2 an pháiste!) Muna raibh deis agat síntúis a thabhairt is féidir é a dhéanamh faoin gCéadoin seo, 3/11. Maith sibh go léir!  

A big thank you to all parents and children who donated.  Last year we raised over €435 for Temple Street and we’d like to exceed that figure this year (average of €2 per child will do it!)  Well Done!  For those children who dressed up, please ensure your donation is submitted by Wednesday 3rd November. GRMA!

Cruinnithe Tuistí-Múinteoirí/Parent-Teacher Meetings
Níl aon socrú déanta go fóill agus táimid ag fanacht ar threor na Roinne. Tá gach cosúlacht ar chúrsaí nach mbeidh siad ar siúl ach amháin thar an fón/idirlíon agus seans níos deireanaí sa bhlian ná mar bha ghnách. Is féidr teagmháil a dhéanamh i gcónaí leis an múinteoir ranga tríd ríomhphost, Aladdin nó tríd glaoch ar ais a lorg tríd an oifig.

No arrangements have been made yet and we are awaiting the Department’s guidance. It is more than likely that they will take place over the phone / internet only and may be held later in the year than usual. The class teacher can always be contacted by email, Aladdin, or by seeking a call back through the office.

CRAOBH CHONNACHTA Trastíre/Connaught Finals Cross Country
Comhghairdeas dona páistí go léir a ghlac pháirt sna rásanna thuas i Ráth Chormaic le déanaí – le foireann sóisir na gcailíní (Eábha, Lauren, Niamh, Tara, Lucy & Étáin) agus le Oscar & Rónán i rás Sinsir na mBuachaillí. Maith sibh! Buíochas speisialta le gach tuiste a thug na páistí ann.

Congratulations to all the children who took part in the above races in Rathcormack recently – to the girls junior team (Eábha, Lauren, Niamh, Tara, Lucy & Étáin) and to Oscar & Rónán in the Boys Senior race. Well done! Special thanks to all the parents who brought the children there.