Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NUACHTLITIR, 1/12/2023

AN NOLLAIG SA SCOIL/CHRISTMAS IN SCHOOL
Beidh léirithe Nollag na bpáistí ar siúl Dé CÉADAOIN 20 Nollaig. Beidh na Naíonáin, Rang 1 agus Rang 2 ag léiriú do thuismitheoirí agus teaghlaigh i halla na scoile ag na hamanna atá luaite thíos agus beidh na páistí ó Ranganna 3 go 6 páirteach i seirbhís carúil agus ceoil/amhrán na Nollag i Séipéal Nazarat níos déanaí an mhaidin sin. Tá fáilte roimh thuismitheoirí agus teaghlaigh anseo freisin. Beidh CAIRDE ag soláthar na gnáth-sólaistí srl. thuas staighre i Naomh Mhuire.
The Christmas performances by the children will take place on WEDNESDAY 20th December. The Infant classes, Rang 1 and Rang 2 will perform for parents and families in the school hall at the times indicated below and the children from Ranganna 3 to 6 will perform in a Carol and Christmas music/song service in the Nazareth Chapel later that morning. Parents and families are welcome here also. CAIRDE will be providing the usual refreshments etc. upstairs in St. Mary’s.

CLÁR/PROGRAMME
9.30 – 1.20 Sóláistí do na tuismitheoirí/Refreshments for parents (thuas staighre i Naomh Mhuire)
HALLA
9.40 Naíonáin Shóisir – Múinteoir Yvonne & Múinteoir Jade
10.00 Naíonáin Shinsir – Múinteoir Laura Ann
10.20 Rang 1 – Múinteoir Katríona
10.40 Rang 2 – Múinteoir Emily
SÉIPÉAL NAZARETH CHAPEL
11.30 – 12.30 Ranganna 3,4,5 & 6 – Seirbhís Carúil/Carol and Song Service

Eagrófar busanna chun na páistí ó ranganna 3 go 6 a thabhairt ón scoil go dtí an Séipéal agus ar ais arís. Rachaidh gach duine abhaile ag an gnáth am ar an lá (1.20 dona naíonáin). Má tá sé ar intinn agat páistí a bhailiú níos luaithe, NÍ MÓR duit é sin a dhéanamh óna seomra ranga. Is féidir le páistí ó Naíonáin agus/nó Rang 1,2 freastal ar an tSeirbhís Carúil ach lena tuismitheoirí/caomhnóirí.
Buses will be organised to take the children from Ranganna 3 to 6 from the school to the Church and back to the school again. All children will go home at the normal time (1:20 for infants). If you intend collecting children earlier, you MUST do so from their classroom. Children from Infants and/or Rang 1/2 may attend the Carol Service but with parents/guardians.

ST. VINCENT de PAUL
In áit bia a lorg mar is de gnáth, d’iarr SVP síntúis airgid a lorg ó theaghlaigh. Más mian libh cabhrú, seolaigí isteach €2 i gclúdach litreach marcáilte “St Vincent de Paul” le bhur dtoil. GRMA
Instead of asking for food donations this year, SVP have requested a small cash donation from families. If you would like to contribute, please send €2 in an envelope marked “St Vincent de Paul”. GRMA

LAETHANTA SAOIRE/HOLIDAYS
Beidh an scoil ag dúnadh ar an AOINE 22ú ag 12:00 agus osclóidh sí arís ar an Luain 8ú Eanáir 2024 ag 8:40 r.n.
School will close on FRIDAY 22nd December at 12 noon and will re-open on Monday 8th January 2024 at 8.40 a.m.