Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

SEÓ NA NOLLAG & SEIRBHÍS/CONCERT & CAROL SERVICE

AMÁRACH, Dé hAoine 16 Nollaig. Tá fáilte roimh thuismitheoirí agus teaghlaigh sa dá áit. Beidh CAIRDE ag soláthar na gnáth-sólaistí srl. ó 10.00 go 1.30 thuas staighre i Naomh Mhuire.
TOMORROW FRIDAY 16th December. Parents and familieswelcome. CAIRDE will be providing the usual refreshments etc. from 10.00 to 1.30 upstairs in St. Mary’s.

CLÁR/PROGRAMME
10.00 – 1.30 Sóláistí do na tuismitheoirí/Refreshments for parents (thuas staighre i Naomh Mhuire)
HALLA
9.45 Naíonáin Shóisir – Múinteoir Yvonne
10.15 Naíonáin Shinsir – Múinteoir Jade
10.45 Rang 1 – Múinteoir Norah Ellen
SÉIPÉAL NAZARETH CHAPEL
11.30 – 12.30 Ranganna 2, 3,4,5 & 6 – Seirbhís Carúil/Carol and Song Service

Rachaidh gach duine abhaile ag an gnáth am ar an lá (1.20 dona naíonáin) .Má tá sé ar intinn agat páistí a bhailiú níos luaithe, NÍ MÓR duit é sin a dhéanamh óna seomra ranga (ní ón halla ná an séipéal). Is féidir le páistí ó Naíonáin agus/nó Rang 1 freastal ar an tSeirbhís Carúil ach lena tuismitheoirí/caomhnóirí.
All children will go home at the normal time (1:20 for infants). If you intend collecting children earlier, you MUST do so from their classroom (i.e. not from hall nor from Nazareth chapel). Children from Infants and/or Rang 1 may attend the Carol Service but with parents/guardians.

TÁBHACHTACH:
CARPÁIRCEÁIL SA SCOIL – níl aon pháirceáil i gclós na scoile, mar is gnách.
CARPÁIRCEÁIL AG AN NAZARETH – bain úsáid as an seancharrchlós taobh thiar den séipéal. Beidh spás an-teoranta i gcarrchlós nua FSS.
Beidh CAIRDE ag eagrú crannchur. Tacaigh le do thoil! Beidh na ticéid ar díol sa scoil amháin. €2 an líne nó 3 líne ar €5. Is féidir leat airgead a sheoladh isteach freisin i gclúdach litreach marcáilte RAFFLE ar maidin agus cuirfear d’ainm isteach sa chrannchur.
CÁCAÍ srl agus SPOT DUAISEANNA – fág i Naomh Muire iad ó 8.30 ar maidin le do thoil.
IMPORTANT:
CARPARKING AT SCHOOL- no parking in schoolyard, as normal.
CARPARKING AT NAZARETH – use old carpark behind the chapel. Space will be very limited in new HSE carpark.
CAIRDE will be running a raffle. Please support! Tickets will be on sale at the school only. €2 per line or 3 lines for €5. You can also send in money in an envelope marked RAFFLE in the morning and your name will be entered in the draw.
CAKES/BAKES etc and SPOT PRIZES – please leave in St. Mary’s from 8.30 in the morning.
ST. VINCENT de PAUL
In áit bia a lorg mar is de gnáth, d’iarr SVP síntúis airgid a lorg ó theaghlaigh. Más mian libh cabhrú, seolaigí isteach €2 i gclúdach litreach marcáilte “St Vincent de Paul” le bhur dtoil. GRM
Instead of asking for food donations this year, SVP have requested a small cash donation from families. If you would like to contribute, please send €2 in an envelope marked “St Vincent de Paul”. GRM