Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

Foghlaim sa Bhaile – nuashonrú / update

Dia daoibh ar fad. Tá súil againn go bhfuil gach duine slán sábháilte!

Téacsleabhair/Textbooks
D’iarr cuid agaibh go mbeadh fáil agaibh ar na leabhair atá fós sa scoil. Ar an drochuair, mar gheall ar na srianta atá i bhfeidhm, ní cheadaítear rochtain ar an scoil faoi láthair. Má athraíonn sé sin beidh muid i dteagmháil. Táimid ag iarraidh an líon mór téacsleabhar atá ar fáil ar líne a úsáid ach tuigimid an deacracht atá ag go leor agaibh rochtain a fháil orthu agus táimid ag obair ar réitigh chun an strus áirithe sin a mhaolú. Tabhair faoi deara go bhfuil leaganacha Béarla de na leabhair Matamaitice ar líne d’aon tuismitheoir a bhfuil gá acu leo. / Some of you have requested access to the children’s books that are still in school. Unfortunately, due to the current restrictions, access to the school is not permitted at present. If and when that changes we will be in touch. We are attempting to use the large number of textbooks that are available online but appreciate the difficulty many are having accessing them and are working on solutions to ease that particular stress. Please note that there are English versions of the Maths books online for any parent needing them.

Aladdin Connect – Homework Feature
Mar is eol duit, is é seo an modh teagmhála is fearr linn anois idir an múinteoir ranga agus an baile (cláraigh le do thoil mura raibh deis go dtí seo cheana) Oscail Aip / suíomh Aladdin agus roghnaigh ‘Homework’. Tá an sceideal seachtainiúil (greille) agus bileoga oibre breise (má oireann) le fáil ansin, i bhformhór na gcásanna don lá áirithe ach ba cheart go mbeifeá in ann 5 lá chun tosaigh nó dul siar 14. (Sonróidh gach múinteoir cá bhfuil an obair lar fáil). Is féidir anois pictiúir / grianghraif d’obair a chur ar ais go díreach chuig an múinteoir. (NB Tabhair faoi deara go bhfreagróidh múinteoirí éagsúla ag amanna éagsúla mar gheall ar a gcúinsí áirithe féin, ní gá go dtarlóidh seo laistigh de ghnáthuaireanta scoile) / As you know, this is now our preferred method of contact with the class teacher (please register if you haven’t already) Open the Aladdin App/website and select the Homework option. The weekly schedule (grid) and extra worksheets (if applicable) are to be found there, in most cases for the particular day but you should also be able to see 5 days ahead or back 14 days. (Each teacher will specify where the work is to be found). It is now possible to return pictures/photos of work directly to the teacher. (NB Please note that different teachers will reply at different times due to their own particular circumstances, not necessarily within normal school hours)

Suirbhé Gearr/Short Survey
Tá suirbhé gairid curtha le chéile againn le cur ar ár gcumas tuiscint a fháil ar an gcaoi a bhfuil cúrsaí ag oibriú amach. Ní chóir go dtógfadh sé ach cúpla nóiméad é a líonadh agus má tá níos mó ná páiste amháin agat sa scoil féadfaidh tú é a líonadh do gach duine acu. https://forms.gle/xBtSUwGbdTivCHAQA  / We have compiled a short survey to enable us to get a sense of how things are going. It should only take a few minutes to fill and if you have more than one child in the school you may fill it for each child. https://forms.gle/xBtSUwGbdTivCHAQA 

GRMA!

Mícheál & foireann na scoile