Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

Nóta ón bPríomhoide/Note from Principal

A thuismitheoirí, a chairde,

Tá súil agam go bhfuil gach éinne ag coinneáil slán sábháilte agus go raibh sibh in ann taitneamh a bhaint as an aimsir mhaith le déanaí (laistigh den 2km!)

 Atosóidh cúrsaí scoile, mar dhea, amárach. Tá obair sheachtainiúil mholta seolta againn do na ranganna go léir (anseo) ach ní féidir liom béim a dhóthain a chur ar an tuiscint go seoltar iad seo mar threoirlíne amháin. Tuigimid go bhfuil cúinsí difriúla ag gach duine. Nílimid ag súil go ndéanfaidh sibh socrú scoile sa bhaile. Tá gach sórt foghlaim fiúntach. Táimid ag dul i dtreo ALADDIN CONNECT a úsáid mar mhodh teagmhála leis na ranganna (faoin rannóg OBAIR BHAILE agus CLÁR na bhFÓGRAÍ) I gás cúpla rang tá na bileoga oibre ceangailte cheana féin daoibh i CONNECT. Muna bhfuil tú cláraithe fós bheinn buíoch as sin a bheith déanata a luaithe agus is féidir. Fáilteofar roimh samplaí oibre/ceisteanna srl. tríd CONNECT nó chuig scoil@cnocnare.net.

 Féach ar an am éiginnte seo, más féidir, mar dheis seachas mar bhac. Deis ach go háirithe do na páistí scileanna nua a fhoghlaim agus luach a chur ar an am atá á chaitheamh agaibh le chéile. Ná bíodh imní ort maidir le do pháiste a bheith chun tosaigh nó taobh thiar de, sin rud gur féidir aghaidh a thabhairt air nuair a fhilleann an scoil; tá sé níos tábhachtaí anois go bhfuil siad sábháilte agus sláintiúil.

 Má theastaíonn aon chabhair nó tacaíocht uait d’aon sórt déan teagmháil liom. Beidh mé i dteagmháil arís amárach (Dé Luain) le físeán gairid do na páistí agus cúpla gníomhaíocht roghnach don tseachtain.

 Bígí cúramach agus fanaigí slán,

 Múinteoir Mícheál

I hope everyone is keeping safe and well and that you were able to enjoy the recent good weather within the confines of 2km!

School, as such, resumes tomorrow. We have sent out suggested weekly work for all the classes but I cannot emphasise enough that these are sent as a guideline only. We understand that every person’s circumstances are different. You are not expected to replicate the school setup at home. All learning is good, whatever form it takes. We will be using ALADDIN CONNECT as a method of communicating with each class (under the HOMEWORK section and NOTICEBOARD) For some classes worksheets are to be found on the Homework section of CONNECT. If you are not yet registered it would be great if you could so as soon as possible. Work samples / questions etc. are welcome via CONNECT or to scoil@cnocnare.net

Please treat this uncertain time, if possible, as an opportunity rather than a hindrance. An opportunity in particular for your children to learn new skills and to value the time you are spending together. Please do not worry about your child being ahead or behind, that can be addressed when school returns; it is more important for now that they are safe and well.

If you need any help or support of any form please contact me. I will be in touch tomorrow (Monday) with a short video for the children and a couple of optional activities for the week.

Please take care and stay safe,

Múinteoir Mícheál