Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NUACHTLITIR, AIBREÁIN 25, 2024

FÁILTE AR BORD/WELCOME ON BOARD
Fáilte roimh ár mball foirne  nua, Brían Ní Chonghaile, atá tosaithe mar CRS páirtaimseartha agus a bheidh i bhfeighil ‘Thuas Staighre’ freisin. Is iarscoláire de chuid na scoile í Bríana freisin agus guímid gach rath uirthi agus í ag filleadh  ar Ghaelscoil Chnoc na Ré!
Welcome to our newest member of staff, Brían Ní Chonghaile, who has started as a part-time SNA and ‘Thuas Staighre’. Bríana is also a past-pupil of the school and we wish her well on her return to Gaelscoil Chnoc na Ré!

COMHGHAIRDEAS/CONGRATULATIONS…
(a) lenár bhfoireann sacair cailíní (Étáin, Lauren, Grace, Éabha, Niamh, Mai, Ellie & Ceola) atá mar sheaimpíní an Chontae agus a rachaidh ar aghaidh anois chun ionadaíocht a dhéanamh ar Shligeach i gcluiche ceannais Chonnacht an mhí seo chugainn.
(b) le Teddy (R5) a chríochnaigh sa dara háit i gcraobh an chontae i gcomórtas Litriú Eason
(c) le Muireann (Naíonáin Shinsir) a bhuaigh Gradam i gcomórtas Ealaíne Texaco agus a gheobhaidh a duais i mBaile Átha Cliath an mhí seo chugainn,
(d) agus le Amber (R3) atá ina curaidh uile-Éireann Urlabhra agus Drámaíochta faoi thrí – filíocht, drámaíocht aonair agus léamh léirithe; freisin do James (R6) a fuair an 2ú háit in Éirinn in óráidíocht phoiblí
Maith sibh ar fad!
(a) to our girls soccer team (Étáin, Lauren, Grace, Éabha, Niamh, Mai, Ellie & Ceola) who are County champions and will now go on to represent Sligo in the Connacht finals next month.
(b) to Teddy (R5) who finished second in the County final of the Eason Spelling Bee competition!
(c) to Muireann (Naíonáin Shinsir) who won a Merit Award in the Texaco Art competition and will receive her prize in Dublin next month
(d) and to Amber (R3) who is a 3 times All Ireland Speech and Drama Champion –  poetry , solo drama and performed reading; also to James (r6) who got 2nd in Ireland in public speaking.
Maith sibh ar fad!

CAIRDE AGM
Bhí CGB CAIRDE ar siúl aréir agus beidh na daoine seo a leanas ag feidhmiú mar oifigigh don bhliain. Cathaoirleach: Zara Kelly, Leas-Chathaoirleach: Bríd O’Connor, Rúnaí: Caoimhe Tierney, Rúnaí Cúnta: Edel Sheerin, Cisteoir: Yvonne Shields, Cisteoir Cúnta: Síle McGrath agus OCP: Emma Hamilton. Ionadaithe Ranga: Olivia McFadden, Clodagh McNulty agus Nigel Rossiter. Tá ionadaíocht ag formhór na ranganna anois seachas Rang 3 agus Rang 5. Déan teagmháil le Múinteoir Mícheál nó le haon duine díobh sin thuas má tá suim agat cuidiú linn ar son an 2 rang sin nó aon rang eile. GRMA!
The CAIRDE AGM was held last night and the following have agreed to act as officers for the year. Chair: Zara Kelly, Vice-Chair: Bríd O’Connor, Secretary: Caoimhe Tierney, Assistant Secretary: Edel Sheerin, Treasurer: Yvonne Shields, Assistant Treasurer:  Síle McGrath and PRO: Emma Hamilton. Class Reps: Olivia McFadden, Clodagh McNulty and Nigel Rossiter. Most classes are now represented apart from Rang 3 and Rang 5. Please contact Múinteoir Mícheál or any of the above if interested in helping out on behalf of those 2 classes or any other class. GRMA!

TRIALACHA CAIGHDEÁNAITHE/STANDARDISED TESTING
Beidh na páistí (ó Rang 1 ar aghaidh) ag déanamh na dtástálacha caighdeánaithe sna seachtainí amach romhainn (go dtí 7ú Meitheamh) sa Ghaeilge, i mBéarla, i Mata agus i Litriú. Chabhródh tinreamh iomlán i rith an tréimhse seo chun a chinntiú nach gcaileann do pháiste amach ar na scrúdaithe. Níl i dtástálacha caighdeánaithe ach ceann amháin den iliomad uirlisí a úsáideann múinteoirí chun an próiseas teagaisc agus foghlama a threorú. Féadfaidh torthaí na dtástálacha a bheith éagsúil ó bhliain go bliain do dhaltaí aonair. Is féidir leis na torthaí cabhrú le múinteoirí réimsí den churaclam agus foghlaim teanga a aithint ina dteastaíonn tacaíocht bhreise ó gach dalta agus tacaíocht níos saincheaptha a sholáthar do dhaltaí aonair. Is léiriú roghbhlúire atá i gceist le tástáil chaighdeánaithe amháin agus níor cheart torthaí a úsáid ina n-aonar. Féach a thuilleadh eolais thíos. Chabhródh tinreamh iomlán i rith an tréimhse seo chun a chinntiú nach gcaileann do pháiste amach ar na scrúdaithe.
The children (from Rang 1 up) will be taking the standardised tests in the coming weeks in Gaeilge, English, Maths and Spellings, finishing by June 7th. Full attendance during this period would help to ensure that your child does not miss out on the exams. Standardised tests are just one of many tools teachers use to inform the teaching and learning process. Test results may vary from year to year for individual pupils. The results can help teachers to identify areas of the curriculum and language learning where all pupils need additional support and to provide more bespoke support for individual pupils. The results of any one standardised test provide a snapshot in time and should not be used in isolation. See below for more details and important information to take into account.

NB-DÚNADH SCOILE/SCHOOL CLOSURES
(i) Beidh an scoil dúnta ar an Aoine 3 agus Luan 6 Bealtaine (Saoire Poiblí).
(ii) Beidh an scoil dúnta ar an Aoine 31 Bealtaine agus an Luan 3 Meitheamh (Saoire Poiblí).
(iii) Beidh an scoil ag dúnadh ag 12.00 ar an AOINE an 28 Meitheamh do laethanta saoire an tSamhraidh.
Anseo (laethantasaoire2425) tá féilire na bliana seo chugainn. Cuirfear tús leis an scoilbhliain nua Dé Céadaoin 28 Lúnasa 2024
(i) The school will be closed on Friday 3rd and Monday 6th May (Public holiday)
(ii) The school will be closed on Friday 31st May and Monday 3rd June (Public holiday)
(iii) We will close on FRIDAY 28th  June at 12.00 for the summer holidays.
Click here: laethantasaoire2425 to find next year’s calendar. The new school year with start on Wednesday August 28th 2024

TRIALACHA CAIGHDEÁNAITHE/STANDARDISED TESTING – MORE DETAILS
Cumasaíonn an measúnú teagasc agus foghlaim éifeachtach. Áirítear leis seo luacháil rialta a dhéanamh ar obair daltaí agus torthaí a chur in iúl go tréimhsiúil do dhaltaí agus do thuismitheoirí. Cuideoidh gach cineál measúnaithe, lena náirítear tástáil chaighdeánaithe, le múinteoirí a chinntiú go ndéantar cláir foghlama sa litearthacht agus san uimhearthacht a chur in oiriúint chun freastal ar riachtanais daltaí aonair agus ar riachtanais ghrúpaí ranga. Moltar do scoileanna modhanna measúnaithe éagsúla a úsáid d’fhonn léiriú a thiomsú le himeacht ama ar dhul chun cinn foghlama dalta ar fud an churaclaim. Is modh tábhachtach é tástáil chaighdeánaithe a úsáidtear chun uirlisí measúnaithe eile a úsáideann múinteoirí a chomhlánú, agus níor ghá go mbeadh sin níos tábhachtaí ná modhanna eile measúnaithe.
Tá faisnéis ó thástáil chaighdeánaithe tábhachtach i bhfianaise ról ríthábhachtach na litearthachta (Béarla/Gaeilge) agus uimhearthacht maidir le cur ar chumas leanaí rochtain a fháil ar an gcuraclam iomlán. Tacaíonn tástálacha caighdeánaithe le tagarmharcáil a dhéanamh ar fheidhmíocht dalta aonair i gcoinne noirm náisiúnta agus beidh na sonraí ó 2022 tábhachtach mar go dtacóidh siad le cinnteoireacht faoi theagasc agus foghlaim don scoilbhliain atá le teacht ar leibhéal an ranga agus na scoile uile. Arís, is léiriú roghbhlúire atá i gceist le tástáil chaighdeánaithe amháin agus níor cheart torthaí a úsáid ina n-aonar. Cuirfidh múinteoirí na torthaí in iúl ar an ngnáthbhealach (Tuairisc Scoile) ach féadfaidh siad teagmháil a dhéanamh go díreach le tuismitheoirí i gcás torthaí gan choinne nó i bhfad níos ísle.
Assessment is an enabler of effective teaching and learning. This includes regularly evaluating pupils’ work and periodically reporting results to pupils and parents. All forms of assessment, including standardised tests, help teachers to ensure that programmes of learning in literacy and numeracy are tailored to meet the needs of individual pupils/class groups. Schools are advised to use a variety of assessment methods to build a picture over time of a pupil’s learning progress across the curriculum. Standardised testing in literacy (English/Gaeilge) and numeracy is an important method used to complement other assessment tools used by teachers, although not necessarily more important than other assessment types.
Information from standardised testing is important given the vital role of literacy (English/Gaeilge) and numeracy in enabling children to access the full curriculum. Standardised tests support the benchmarking of individual pupil’s performance against national norms and data from 2022 will be helpful for decision making about teaching and learning for the coming school year at class and whole-school level. Again, results of any one standardised test provide a snapshot in time and should not be used in isolation. Teachers will communicate the results in the usual way (School report) but may contact parents directly in the case of unexpected or significantly lower results.