Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NUACHTLITIR BEALT 26, 2016

Cóineartú/Confirmation 2016:
Comhghairdeas le múinteoir Samantha agus lena daltaí ó Rang 6 ar a gCóineartú inné.  Bhí an cór agus an ceol go hálainn agus buíochas le gach duine a bhí páirteach ann.  Maith sibh uilig!  Gach bliain, molaimíd do na páistí ó R2 & R6 airgead a thabhairt do charthanacht áitiúil.  Míle buíochas do na páistí ó R2 a thug síntúis le déanaí.  Beidh an t-airgead á bhailiú ó Rang 6 go dtí an Aoine seo 27ú Bealtaine.  Míle buíochas!
Congratulations to Múinteoir Samantha and to the students from R6 on the occasion of their Confirmation yesterday.  The choir and music was beautiful and thanks to all involved.  Well done to you all!  Every year, we encourage the children from the Communion and Confirmation classes to make a donation to local charities.  Many thanks to those from R2 who made donations to St. John’s Hospital Patient Comfort Fund.  Donations will be accepted from Rang 6 to this Friday 27th June and will be going to North West Hospice.  Míle Buíochas!

DÚNADH SCOILE/SCHOOL CLOSURES
Beidh an scoil ag dúnadh ag 12.00 ar an Déardaoin 30 Meitheamh dona laethanta saoire. Beidh an scoil ag athoscailt ar AN DÉARDAOIN 1ú Meán Fómhair 2016. Tá an féilire don bhliain nua ar fáil anseo.
School will close for Summer Holidays at 12pm on Thursday 30th June.  The opening day for the new school year will be THURSDAY September 1st 2016 at 8.50 a.m. Click here for the new school year calendar.

The Primary Language Curriculum / Curaclam Teanga na Bunscoile
Tá Curaclam nua Teangacha na Bunscoile / Curaclam Teanga na Bunscoile don Bhéarla agus Ghaeilge forbartha ag an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM). Beidh forbairt ghairmiúil scoile ar siúl inár scoil ar an Aoine 24ú Meitheamh 2016. Beidh an scoil dúnta do na daltaí ar an lá sin.
Beidh an curaclam nua curtha i bhfeidhm de réir a chéile sna blianta beaga amach romhainn. In 2016/17, díreofar ar an snáithe ó bhéal do na naíonáin go rang a dó. In 2017/18, díreofar ar na snáitheanna léitheoireachta agus scríbhneoireachta. Ó mhí Mheán Fómhair 2018 ar aghaidh, beidh gach snáithe den churaclam teanga a chur i bhfeidhm do dhaltaí sna naíonáin go dtí rang 2. Tá tuilleadh eolais maidir leis an gcuraclam nua ar fáil arhttp://www.curriculumonline.ie/Primary/Curriculum-Areas/Language-New-Junior-infants-2nd-class
The new Primary Language Curriculum/Curaclam Teanga na Bunscoile for English and Irish has been developed by the National Council for Curriculum and Assessment (NCCA). Whole school professional development will take place in our school on Friday 24th June 2016. The school will be closed to pupils that day. The new language curriculum will be phased in over the next number of years. In 2016/17, the focus will be on the oral strand for infants to second class. In 2017/18, the focus will be on the reading and writing strands. From September 2018 onwards, all strands of the language curriculum will be implemented for pupils in infants to second classes. Further information on the new curriculum is available on http://www.curriculumonline.ie/Primary/Curriculum-Areas/Language-New-Junior-infants-2nd-class

AITHBHREITHNIÚ POLASAITHE/POLICY REVIEWS
The Board of Management will be reviewing the Class Allocation Policy and Code of Behaviour in the coming weeks. We would welcome any comments /suggestions/feedback you may have. Please click here for copies of current policies and feedback form, or email obroin@cnocnare.net
Déanfaidh an Bord Bainistíochta  athbhreithniú ar an bPolasaí Leithdháileadh Ranganna  agus ar an gCód Iompair sna seachtainí atá romhainn. Chuirfimis fáilte roimh aon tuairimí / moltaí / aiseolas a bheadh agat. Féach anseo dona polasaithe reatha agus foirm aiseolais, nó is féidir aiseolas a sholáthar  tríd ríomhphost chuig  obroin@cnocnare.net

CAMPA Samhraidh 2016:
Tá sé i gceist againn go mbeidh Campa Samhraidh ar siúl i mbliana ón 4-6 Iúil, tuilleadh sonraí i málaí scoile páistí N.Shóisir – Rang 2. Cuir foirmeacha& airgead ar ais faoin AOINE 17ú Meitheamh le bhur dtoil.
We intend to run a Summer Camp again this year (July 4th-6th) for children from Junior Infants up to Rang 2 inclusive, please check their bags for this information, and return forms as soon as possible – ALL Forms to be returned no later than FRIDAY 17th JUNE with payment please.

NB: HEADLICE
Faraor, tá míolta gruaige fairsing go leor i ngach scoil, go háirithe ag an am seo den bhliain.  Tá curtha in iúl go bhfuil cásanna sa scoil agus bheimis buíoch go ndéanfaidh sibh scrudú ar ghruaig do chuid páiste INNIU.  Iarraimid oraibh seiceáil go minic agus oifig na scoile a chur ar an eolas más gá. Féach bileog tábhachtach iniata.
Unfortunately Headlice are a fact of life in all schools.  They have been particularly prevalent this year and we have been notified of current cases in the school.  PLEASE check your child (rens) head TODAY.   Treat accordingly if applicable.  Please pay particular attention to the attached leaflet with correct infomation from the H.S.E as to checking and treatment.  We rely on the vigilance of parents to ensure outbreaks are kept to a minimum, so we ask that you carry out weekly checks and please advise the school office if necessary. Thank you.

Imeachtaí ag teacht suas/Forthcoming Events for your diary:

Déardaoin 9ú Meitheamh/Thursday 9th June: 
Cruinniu tuistí (amháin) paistí nua sa scoil M.F 2016 6.30i.n-7.30i.n.
Meeting for PARENTS only of new children starting in September; 6.30pm – 7.30pm in the school.

Aoine 17ú Meitheamh/Friday 17th June:
1.Turas Scoile Rang 1 agus Rang 2.  Tuilleadh sonraí sna málaí scoile níos déanaí.
School Tour Rang 1 & Rang 2.  Details will be sent home in childrens bags.
2.Turas Scoile Naíonáin Shóisir.  Tuilleadh sonraí sna málaí scoile níos déanaí.
School Tour for Junior Infants.  Details will be sent home in childrens bags.

Luan 20ú Meitheamh/Monday 20th June:
Seimineár ar Sábháilteacht Idirlín R4, R5 & R6, i rith am scoile agus do thuistí sa scoil ag 7.00i.n.
A talk for children in R4/R5 & R6 on Internet Safety, with talk for PARENTS in the school at 7pm.

Máirt 21ú Meitheamh/Tuesday 21st June:
Páistí Nua sa scoil 9.30r.n – 10.30r.n.  Níl gá éadaí scoile nó bia.
New children will be coming in to spend an hour together from 9.30-10.30am. No need for uniforms or snack.

Céadaoin 22ú Meitheamh/Wednesday 22nd June:
Turas Scoile Rang 5.  Tuilleadh sonraí sna málaí scoile níos déanaí.
School Tour Rang 5.  Details will be sent home in childrens bags.

Aoine 24ú Meitheamh/Friday 24th June:
Inseirbhís foirne –scoil dúnta
School Inservice (Language Curriculum) – school closed.

Luan 27ú Meitheamh/Monday 27th June:
2.Turas Scoile Rang 3 agus Rang 4.  Tuilleadh sonraí sna málaí scoile níos déanaí.
School tour Rang 3 & Rang 4.  Details will be sent home in childrens bags.

Máirt 28ú Meitheamh/Tuesday 28th June:
Turas Scoile Naíonáin Shinsir.  Tuilleadh sonraí sna málaí scoile níos déanaí.
School tour Naí Shinsir.  Details will be sent home in childrens bags.

Déardaoin 30ú Meitheamh/Thursday 30th June:
Scoil ag dhúnadh ag 12.00 –laethanta saoire Samhraidh.
School closes for Summer Holidays at 12pm.