Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

Leabhar Liostaí/Booklists 2022

Tuigimid go mbíonn daoine faoi bhrú ag tús na scolbhliana, ach go háirithe faoi láthair, mar sin glacfaidh an scoil le íocaíochtaí thar tréimhse má oireann sin níos fearr do thuismitheoirí. 
We fully understand that people can be under financial pressure at the start of the school year, especially at present, so the school will accept payments in instalments if required.

Leabharliostaí – Leabhair ar Chíos/ Booklists – School Book Rental Scheme
Tabhair faoi deara go gceannóidh an scoil na leabhair agus cóipleabhair ar fad – cuir an mór iomlán chuig an scoil ag tús na scoilbhliana nua (sonraí íocaíochtaí thíos) Tá breis eolais le feiceáil ar thíos. Scaipfear na leabhair ar na páistí ar an gcéad lá ar ais agus is ga go níocfar astu faoin lá seo. Tá Árachas Pearsanta 24/7 clúdaithe ag suim laghdaithe (€5.00) sa phraghas.
Please note that the school buys all books and copybooks – please return the total due when school reopens (details of online payment below). Full details of the books and costings are below All items should be individually marked with children’s names, particularly Junior Infants.  Books will be distributed on the first day back and should be paid for by then. Personal Pupil Accident 24 hour cover at a reduced rate of €5.00 is included in the booklist price. Any items NOT covered are listed below for each class. 
Seo thíos na leabharliostaí do gach rang/ The following are the booklists for each class (PDF):

Cuir ainm do pháiste ar gach gur leo.
Please put your child’s name on all items.
Ceannaigh na rudaí seo a leanas/Please ensure your child has the following items:

NAÍONÁIN SHÓISIR – JUNIOR INFANTS
Pinn luaidhe (triantánach) x 5, scriosán, bioróir, Twistables, siosúir.
Pencils (triangular for grip) x 5, eraser, sharpener, Twistables, suitable scissors.
NAÍONÁIN SHINSIR – SENIOR INFANTS
Peann luaidhe (triantánach), scriosán,bioróir, paicéad 10 Twistables, aprún.
Pencil (triangular for grip), eraser, sharpener, small packet of 10 twistables, apron.
RANG 1
Pinn luaidhe, scriosán, bioróir, dathanna, marcóir aibhsithe, rialóir agus bosca lóin do stór focail.
Pencils, eraser, sharpener, colouring pencils, highlighter marker, ruler and small lunch box for wordbox.
RANG 2
Pinn luaidhe, scriosán, bioróir, dathanna, rialóir
Pencils, eraser, sharpener, colouring pencils and ruler
RANG 3
Pinn, pinn luaidhe, scriosán, bioróir, dathanna, marcóir aibhsithe, rialóir, Foclóir Póca Béarla/Gaeilge (An Gúm), English Dictionary (Collins Gem) & CLUASÁN
Pens, pencils, eraser, sharpener, colouring pencils, ruler, highlighter marker, Foclóir Póca Béarla/Gaeilge (An Gúm), English Dictionary (Collins Gem) & HEADPHONES
RANG 4
Pinn, pinn luaidhe, scriosán, bioróir, dathanna, marcóir aibhsithe, rialóir, Foclóir Póca Béarla/Gaeilge (An Gúm), English Dictionary (Collins Gem) & CLUASÁN
Pens, pencils, eraser, sharpener, colours, highlighter marker,ruler, Foclóir Póca Béarla/Gaeilge (An Gúm), English Dictionary (Collins Gem) & HEADPHONES
RANG 5, RANG 6
Pinn, pinn luaidhe, scriosán, bioróir, dathanna, marcóirí (4) aibhsithe, rialóir, trealamh céimseata, Foclóir Póca Béarla/Gaeilge (An Gúm), English Dictionary (Collins Gem) & CLUASÁN
Pens, pencils, eraser, sharpener, colours, set of 4 highlighter markers, ruler, Maths (Geometry) set, Foclóir Póca Béarla/Gaeilge (An Gúm), English Dictionary (Collins Gem) & HEADPHONES

RANNÍOCAÍOCHT DEONACH/VOLUNTARY CONTRIBUTION 2022
(Féach thíos/See bottom of newsletter for more details)
Tá rátaí na ranníocaíochta socraithe againn mar a bhí ann anuraidh, ’sé sin/Voluntary contribution rates for the current year will be retained at last year’s levels ie

  • Teaghlach le páiste amháin/Family with one child: €70
  • Teaghlach le beirt pháiste/Family with two children: €100
  • Teaghlach le triúr páistí ar a laghad/Family with three or more children: €110

ÍOCAÍOCHTAÍ ARLÍNE/ONLINE PAYMENTS
Má oireann daoibh, bheimis buíoch táillí a bheith seolta chugainn ag úsáid na sonraí thíos ag baint úsáid as do chóras baince féin. Déan cinnte go bhfuil ainm an phaiste/clainne sa tagairt íocaíochta.
Parents can use their own online banking service to make payments using the following details (NB ensure your child/family name is in the text narrative)
ULSTER BANK
IBAN:             IE67ULSB98626052804007
BIC:                ULSBIE2D

Roghanna Eile/OTHER OPTIONS
Seic tríd an phost roimh 31/8 nó i gclúdach litreach, le do pháiste ar gcéad lá scoile. Ná cuir airgead crua tríd an phost le bhur dtoil. Post a cheque to school, or drop into school letterbox, before 31st ; or send in an envelope with your child on their first day at school. Please mark name clearly on envelope. (no cash by post please) GRMA!

AN BORD BAINISTÍOCHTA/BOARD of MANAGEMENT
Re: School Financing and Operation/Maoiniú agus Feidhmiú na Scoile
Mar is eol daoibh, bíonn maoiniú do scoileanna mar dheacracht i gcónaí agus níl aon eisceacht ann i dtaobh Gaelscoil Chnoc na Ré, ach go háirithe le deontais na Roinne laghdaithe go mór le déanaí. I mbliana, teastaíonn ón mBord Bainistíochta an gannchion airgid i dtaca le costais oibriúcháin na scoile a láimhseáil le ranníocaíocht dheonach. Leanfaidh tuismitheoirí Cairde leo ag eagrú gníomhaíochtaí tiomsaithe airgid a bheidh dírithe ar fhorbairt na scoile ar bhonn leanúnach. Tá rátaí na ranníocaíochta socraithe againn mar a bhí ann anuraidh, ’sé sin: Teaghlach le páiste amháin   €70
Teaghlach le beirt pháiste    €100
Teaghlach le triúr páistí ar a laghad  €110
Cé gur féidir an t-airgead a íoc ón lá a fhaigheann tú an litir seo, tá fhios againn go bhfuil brú airgid ar dhaoine, mar sin iarrfar ort an t-airgead a íoc ina dhá chuid, is é sin €35, €50 nó €55 ag brath ar an méid páistí ón teaghlach atá ag freastal ar an scoil. Beidh an dá chuid le híoc faoin 30ú Meán Fómhair 2022 agus 1ú Márta 2023. Beimid ag brath ar lántacaíocht uaibhse chun ár sprioc-ioncam a bhaint amach.

Shocraíomar na rátaí ag leibhéal chomh híseal agus ab fhéidir i ngeall ar an staid eacnamaíoch faoi láthair. Níl a bhac ort ranníocaíocht níos airde a íoc más acmhainn duit agus bheimis an-bhuíoch díot as ucht do fhlaithiúlachta agus do thiomantais don scoil. Mura bhfuil ar do chumas an méid thuasluaite a íoc áfach, mholfaimis duit dul chun cainte le Micheál. Is eadraibh amháin a bheidh an comhrá agus coinneofar faoi rún é. Ar mhaithe le cothramaíocht, ta sé i gceist ag an mBord meabhráin a eisiúint más gá i gcásanna nach bhfuil teagmháil déanta le Mícheál mar atá leagtha amach thuas.
——————————————————————————————
As you are well aware, funding for schools is an annual issue and Gaelscoil Chnoc na Ré is no exception. Department of Education & Skills grant aid has reduced considerably in recent years.This year the Board of Management again seeks to raise the shortfall in school operating costs by way of the voluntary contribution. Cairde fund raising will be dedicated to the continued development of the school. We aim to raise an amount of €9,000 and have decided that voluntary contribution rates for the current year will be retained at last year’s levels ie

  • Family with one child only      €70
    Family with two children   €100
    Family with three or more children   €110

While payment may be made from the date of this letter, we are extremely conscious that there are many costs facing each of us we will seek payment in two moieties in equal amounts of €35, €50 or €55 depending on the number of children from your family attending the school. The final dates for payment of each moiety are 30th September 2022 and 1st March 2023. Achieving our target income will require your full support.
We have kept the rates as low as possible, conscious of the current economic conditions. If you are in a position to contribute at a higher rate we would encourage you to do so and will be greatly appreciative of your generosity and commitment to the school. Equally however if your circumstances are such that making a contribution in the amount stated above, is a burden you cannot now meet, please talk to Mícheál. Such discussions will be entirely between you and him and will remain totally confidential to you both. To ensure equity to all parents/guardians it is the Board’s intention to issue reminders where payment is not made and where no communication as described above is made to and agreed with Michéal.