Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NUACHTLITIR, 5 IÚIL 2022

MÍLE BUÍOCHAS!!
Tá an samhradh buailte linn faoi dheireadh! Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil le gach duine a a bhí baint acu leis an scoil agus a chuidigh leis an iarracht le linn tréimhse dúshlánach eile. Míle buíochas libhse, na tuismitheoirí, as bhur dtacaíocht agus bhur ndílseacht i rith na bliana. Is mór againn bhur gcomhoibriú leis na bearta go léir a bhí i bhfeidhm.
Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an bhfoireann ar fad, Muínteoirí Yvonne, Jade, Laura Ann, Fiona, Seosaimhín, Máire, Herta, Liz, Katríona, Katie, Gráinne, Aengus, Dara, Emily & Ciara, ár SNAnna Síle, Sorcha & Bríd, Muireann ár Rúnaí agus Kevin, as a gcuid oibre go léir don scoil agus do na daltaí. Buíochas speisialta lenár gCathaoirleach Bartley Ó Gabháin agus an Bord Bainistíochta a thugann go flaithiúil lena gcuid ama i gcónaí.
Guím gach dea-ghuí ar Rang 6 atá ag imeacht agus a bheidh ag tosú ar an Meánscoil tar éis an tsamhraidh. 
Athosclaíonn an scoil Dé Céadaoin 31 Lúnasa 2021 @ 8.40r.n. agus táimid ag súil go mór le fáilte a chur romhaibh ar ais agus roimh na páistí nua a bheidh ag tosú linn. Idir an dá linn, guím samhradh suaimhneach, taitneamhach agus sábháilte ar gach duine. Tugaigí aire daoibh féin agus dá chéile.

Summer is finally here! I would like to express my gratitude to all involved with the school who have contributed to the effort during another challenging period. Many thanks to you, the parents, for your support and loyalty throughout the year. Your co-operation with all the measures in place is greatly appreciated. 
I would like to thank all the staff, Muínteoirí Yvonne, Jade, Laura Ann, Fiona, Seosaimhín, Máire, Herta, Liz, Katríona, Katie, Gráinne, Aengus, Dara, Emily & Ciara, our SNAs Síle, Sorcha & Bríd, Muireann our Secretary, and Kevin for all their work for the school and the pupils during the year. Special thanks to Bartley Ó Gabháin and the Board of Management who give freely of their time throughout the year. Míle buíochas!
Best wishes to our departing Rang 6 who will be starting Secondary school after the summer. 
School reopens on WEDNESDAY August 31st 2022 @ 8.40 a.m. and we look forward to welcoming you back as well as the new children who will be joining us. In the meantime, I wish everyone a restful, enjoyable and safe summer. Mind yourselves and each other.
Múinteoir Mícheál

NUASHONRUITHE SCOILE NUA/ NEW SCHOOL UPDATE
Leanann an próiseas chun ár scoil nua a thógáil. Tá an doiciméad ‘Project Brief’ faighte ag an mBord a thugann le fios gur scoil 2 stór, 12 seomra ranga a bheidh san fhoirgneamh nua le aonad Riachtanas Speisialta 2 sheomra ceangailte agus Halla, áiseanna spóirt faoin aer, srl. Tá an fhoireann Bainistíochta Tionscadail ceaptha agus tar éis bualadh linn. Is é an chéad chéim eile ná Foireann Dearaidh a cheapadh sna míonna amach romhainn, tar éis próiseas tairisceana.

The process to construct our new school continues. The Board has received the Project Brief document which indicates that the new build will be a 2-storey, 12 classroom school with a 2 -room Special Needs unit attached and Hall, outdoor sports facilities, etc. The Project Management team has been appointed and have met with us. The next step is the appointment of a Design Team in the coming months following a tender process. 

ABBVIE – WEEK OF POSSIBILITIES
Tá tailte agus príomhfhoirgneamh na scoile tar éis athrú go mór le mí anuas. Buíochas mór do na hoibrithe deonacha go léir ó Abbvie a throid in aghaidh na n-eilimintí chun ghlantacháin, péinteáil, maisiúcháin srl. a dhéanamh gach lá an tseachtain seo caite. Buíochas freisin le Naomh Muire as an gcinneadh tarmac a chur ar an gclós. Táimid ag tnúth le ‘gearradh an ribín’ go luath i mí Mheán Fómhair.

The school grounds and main building have undergone a huge transformation in the past month. Huge thanks to all the volunteers from Abbvie who fought against the elements to clean, paint, decorate and construct each day last week. Thanks also to St. Mary’s for their decision to tarmac the remaining yard area. We look forward to the ‘cutting of the ribbon’ in early September.

LEABHARLIOSTAÍ – LEABHAIR AR CHÍOS / BOOKLISTS – SCHOOL BOOK RENTAL SCHEME
Beidh eolas faoi na leabharliostaí curtha amach ag deireadh na míosa maraon le socraithe chun íocaíocht a dhéanamh leis an scoil ar líne, árachas do pháistí, ranníocaíocht dheonach, srl.

Information on the booklist for your child(ren) will be sent out at the end of this month as well as details of online payments, pupil insurance, voluntary contribution, etc.