Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NUACHTLITIR AIB.1 2022

COVID UPDATE
Míle buíochas libh go léir as ucht bhur gcomhoibriú le hiarrachtaí COVID a choinneáil amach as an scoil. Bíonn cásanna ó am go chéile again, áfach, agus meabhraímid duit seiceáil go rialta le haghaidh comharthaí agus gan páistí a chur ar scoil má tá siomptóim orthu. Tá scagairí HEPA, a n-íoctar a gcostas ag deontas ón Roinn, curtha isteach i ngach seomra ranga agus ba chóir go gcabhródh siad leis an aeráil.
Ní beart Covid amháin atá sna socruithe don charrchlós ar maidin agus tráthnóna ach ceanglas tábhachtach Sláinte agus Sábháilteachta freisin. Leanfar leis na socruithe seo, agus déanfar roinnt coigeartuithe orthu sna míonna amach romhainn.
Beidh na nithe seo a leanas i bhfeidhm ón Luan 25 Aibreán, an chéad lá ar ais tar éis laethanta saoire na Cásca:

  • Ba chóir go dtiocfadh gach páiste ar scoil idir 8.40 agus 8.50 gach maidin. Dóibh siúd at thuilingíonn ó charr, úsáidigí an áit shainithe, ach chun brú tráchta a sheachaint smaoinigh le do thoil ar ligean do pháistí siúl cuid den bhealach chun na scoile. Tá Kevin, ár maor tráchta, ann lena chinntiú gur féidir le páistí trasnú sábháilte ag an mbealach isteach.
  • Críochnóidh an scoil ag 2.20 (1.20 do Naíonáin) do gach dalta lena n-áirítear iad siúd a bheidh ag taisteal ar bhus.

Many thanks to you all for your co-operation in trying to keep COVID out of school. We continue to have occasional cases and remind you to check regularly for symptoms and to not send children to school if symptomatic. HEPA filters, the cost of which is borne by a grant from the Department, have been installed in each classroom and should aid ventilation.
The arrangements for the carpark in the morning and afternoon are not just a Covid measure but also an important Health and Safety requirement. These arrangements will continue, with some adjustments in the coming months.
The following will be in place from Monday April 25th, which is the first day back after the Easter holidays:

  • All children should arrive between 8.40 and 8.50 each morning. Drop-off only in the yard and at the designated spot, but to avoid congestion please consider allowing children to walk some of the way to school. Kevin, our traffic warden, is there to ensure children can cross safely at the entrance.
  • School will finish at 2.20 (1.20 for Infants) for all pupils including those travelling by bus.

MÓRSHIÚIL LÁ LE PÁDRAIG – ST. PATRICK’s DAY PARADE 2022
Comhghairdeas le na páistí go léir a ghlac páirt sa Pharáid.  Bhuamar an chéad duais arís don Bhunscoil is fearr!  Míle buíochas don fhoireann agus an slua mór tuismitheoirí a chabhraigh linn ar an lá. Maith sibh!
Congratulations to all the children who took part in the parade.  We won a prize again for the best primary school!  Many thanks to the staff as well as to the large number of parents who helped out on the day. Well done!

NB Laethanta Dúnta/School Closure Dates:
Dúnfaidh an scoil i gcóir laethanta saoire na Cásca ar an Aoine 8 Aibreáin ag 12:00 i.n. agus osclóidh sí arís ar an Luan 25 Aibreáin ag 8.40 r.n. Dúnfaidh an scoil ar an Luan 2 Bealtaine (Saoire Poiblí). Tá a fhios ag na tiománaithe bus faoina socraithe seo.

School will close for Easter holidays on Friday 8th April at 12:00 noon and will re-open on Monday 25th April at 8:40am. The school will be closed on Monday 2nd May (Public holiday). Bus drivers are aware of the arrangements.

LÁ GLAS
Míle buíochas le gach duine a thug síntúis ar an lá. Bhailíomar €342 do UNICEF (an Úcráin) agus €200 don hoispís áitiúil.

Many thanks to everyone who donated on the day. We raised €342 for UNICEF (Ukraine) and €200 for the NW Hospice.