Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NUACHTLITIR, 1 MEÁN FÓMHAIR 2022

Fáilte ar ais gach duine! Fáilte speisialta don 29 Náionáin nua a thosaigh linn inné – guímid gach rath orthu linn anseo thar na blianta atá romhainn. Fáilte ar ais le Múinteoir Samantha, le Múinteoir Katie agus Múinteoir Emily agus lenár múinteoir nua Múinteoir Norah-Ellen.
Welcome back everyone! A special welcome to the 29 new Infants who started yesterday – we wish them all the best over the coming years. We welcome back Múinteoir Samantha as well as Múinteoir Katie and Múinteoir Emily, and our new teacher, Múinteoir Norah-Ellen.

MEABHRÁN/REMINDER
Tabhair faoi deara go mbeidh an scoil ag dúnadh ag 12.00 AMÁRACH Aoine 2ú Meán Fómhair, le haghaidh Cruinniú Foirne.
Please note that the school will close at 12pm TOMORROW, Friday, 2nd September, for a staff meeting.

Glanadh na Scoile/Clean –up:
Míle buíochas do na tuismitheoirí agus páistí a thug cabhair dúinn agus an scoil a ullmhú don oscailt! Rinne slua beag obair iontach agus táimid fíorbhuíoch daoibh don chúnamh.
Many thanks to the parents and children who helped out to get the school ready for opening. A small crew did a fantastic job and it is much appreciated.

Corp Oideachais/P.E.:
Beidh Corp Oideachais ar siúl ar an gCéadaoin agus Aoine dona ranganna ar fad. Ní chóir an éide reatha a chaitheamh ar aon lá eile.
P.E. will be on Wednesday and Friday for all classes. These are the only days that the tracksuit should be worn.

Gaeilge/Irish:
Beidh na múinteoirí ag cur béim faoi leith ar labhairt na Gaeilge i gcónaí agus tá súil againn go spreagfaidh tuismitheoirí na páistí agus an Ghaeilge atá acu féin a úsáid leo ó am go ham. Beidh Ranganna Gaeilge do thuismitheoirí ag tosú go luath. Féach freisin http://irishforparents.ie/
We are putting special emphasis on spoken Irish in the school and we hope that parents will encourage their children and use whatever Irish they have themselves with them from time to time. Irish classes for parents will start soon. More details later. See also http://irishforparents.ie/

Cuntais Scoile/ School Accounts:
Faoin am seo, ba cheart íoc as gach leabhar scoile agus ar a laghad íocaíocht den Ranníocaíocht Scoile a dhéanamh. Tá cúpla íocaíocht gan íoc agus bheimis an-bhuíoch más féidir cuntais scoile a shocrú chomh luath agus is féidir leat chun feidhm rianúil riaracháin a chinntiú. Má fhaigheann tú litir ag rá go bhfuil airgead dlite duit a mheasann tú a bheith íoctha, ná bíodh aon leisce ort teagmháil a dhéanamh le Muireann chun í a phlé.

Is éard atá sa Ranníocaíocht easnamh sa mhaoiniú ó D.E.S. agus úsáidtear é le haghaidh seirbhísí agus earraí éagsúla a mbaineann GACH leanbh sa scoil leas astu. Mar is féidir a shamhlú, tá méadú mór tagtha ar an gcaiteachas ar sheirbhísí agus táirgí glantacháin agus sláinteachais agus táimid an-bhuíoch dóibh siúd a rinne ionchur cheana féin. Iarrtar ar gach teaghlach ranníocaíocht a dhéanamh agus choinníomar na costais comhsheasmhach le 20 + bliain anuas ag € 70 in aghaidh an linbh in aghaidh na bliana, € 100 do bheirt leanaí agus € 110 do thriúr leanbh nó níos mó. Is féidir íocaíochtaí a dhéanamh i dtráthchodanna, iad a íoc go díreach leis an oifig, nó trí aistriú chuig an gCuntas Bainc Scoile. Mar is gnáth, má bhíonn aon deacracht le híocaíochtaí a dhéanamh, téigh i dteagmháil le Mícheál le muinín iomlán.

By now, all school books should be paid for and at least the first payment of the School Contribution made. There are a few outstanding payments and we would be most grateful if school accounts can be settled at your earliest convenience to ensure smooth administrative function. Please do not hesitate to contact Muireann to discuss.

The Contribution makes up a shortfall in funding from D.E.S and is used for services and sundries that ALL children in the school avail of. As can be imagined, the expenditure for cleaning & hygiene services and products has increased greatly despite DES funding and we are very grateful to those who have already made a contribution. Each family is asked to contribute and we have kept the costs consistent over the past 20+years at €70 per child per annum, €100 for two children and €110 for three or more children. Payments can be made in instalments, paid directly to the office, or by transfer to the School Bank Account. As always, if there is any difficulty in making payments, please contact Mícheál in strictest confidence. Míle Buíochas.