Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NUACHTLIITIR 01/12/22

AN NOLLAIG SA SCOIL/CHRISTMAS IN SCHOOL
Athrófar formáid na léirithe Nollag ag na páistí i mbliana agus beidh siad ar siúl Dé hAoine 16 Nollaig. Beidh na Naíonáin agus Rang 1 ag léiriú do thuismitheoirí agus teaghlaigh i halla na scoile ag na hamanna atá luaite thíos agus beidh na páistí ó Ranganna 2 go 6 páireteach i seirbhís carúil agus ceoil/amhrán na Nollag i Séipéal Nazarat níos déanaí an mhaidin sin. Tá fáilte roimh thuismitheoirí agus teaghlaigh anseo freisin. Beidh CAIRDE ag soláthar na gnáth-sólaistí srl. ó 10.00 go 1.30 thuas staighre i Naomh Mhuire.
The Christmas performances by the children will see a change in format this year and take place on FRIDAY 16th December. The Infant classes and Rang 1 will perform for parents and families in the school hall at the times indicated below and the children from Ranganna 2 to 6 will perform in a Carol and Christmas music/song service in the Nazareth Chapel later that morning. Parents and families are welcome here also. CAIRDE will be providing the usual refreshments etc. from 10.00 to 1.30 upstairs in St. Mary’s.

CLÁR/PROGRAMME
10.00 – 1.30 Sóláistí do na tuismitheoirí/Refreshments for parents (thuas staighre i Naomh Mhuire)
HALLA
9.45 Naíonáin Shóisir – Múinteoir Yvonne
10.15 Naíonáin Shinsir – Múinteoir Jade
10.45 Rang 1 – Múinteoir Norah Ellen
SÉIPÉAL NAZARETH CHAPEL
11.30 – 12.30 Ranganna 2, 3,4,5 & 6 – Seirbhís Carúil/Carol and Song Service

Eagrófar busanna chun na páistí ó ranganna 2 go 6 a thabhairt ón scoil go dtí an Séipéal agus ar ais arís. Rachaidh gach duine abhaile ag an gnáth am ar an lá (1.20 dona naíonáin) .Má tá sé ar intinn agat páistí a bhailiú níos luaithe, NÍ MÓR duit é sin a dhéanamh óna seomra ranga. Is féidir le páistí ó Naíonáin agus/nó Rang 1 freastal ar an tSeirbhís Carúil ach lena tuismitheoirí/caomhnóirí.
Buses will be organised to take the children from Ranganna 2 to 6 from the school to the Church and back to the school again. All children will go home at the normal time (1:20 for infants). If you intend collecting children earlier, you MUST do so from their classroom. Children from Infants and/or Rang 1 may attend the Carol Service but with parents/guardians.

ST. VINCENT de PAUL
In áit bia a lorg mar is de gnáth, d’iarr SVP síntúis airgid a lorg ó theaghlaigh. Más mian libh cabhrú, seolaigí isteach €2 i gclúdach litreach marcáilte “St Vincent de Paul” le bhur dtoil. GRM
Instead of asking for food donations this year, SVP have requested a small cash donation from families. If you would like to contribute, please send €2 in an envelope marked “St Vincent de Paul”. GRM

LEABHAIR NA NOLLAG/CHRISTMAS ANNUALS
Má tá suim ag éinne iad a cheannach cuir isteach an t-airgead (€4.50) roimh an Aoine 9ú Nollaig; cuir “ANNUAL” nó “FOLENS” ar an gclúdach le do thoil. Ní féidir glacadh le ordú i ndiaidh an dáta sin!
If you are interested in purchasing the Christmas Annual this year (Súgradh, Spraoi, Siamsa or Sonas), please send money (€4.50 with Name & Class clearly marked please) into the school by Friday 9th December to facilitate orders, and put “ANNUAL” or “FOLENS” on the envelope. NB: No orders will be taken after this date! Annuals will be distributed from Thursday 15th December.

GEANSAÍ NA NOLLAG/CHRISTMAS JUMPER EXCHANGE
Táimid ag eagrú malartú geansaithe na Nollag ar an gCéadaoin seo chugainn, 7ú Nollag idir 1 agus 3pm. Tar le geansaí atá róbheag chun ceann níos mó a aimsiú (agus vice-versa) nó chun é a dhíol. Níos mó sonraí ar ball.
We are organizing a Christmas jumper exchange next Wednesday, December 7th between 1 and 3pm. Bring a jumper that is too small to find a bigger one (or vice-versa) or to sell it. More details later.

CÁRTAÍ NOLLAIG/CHRISTMAS CARDS
Tá roinnt Cártaí Nollaig á dhíol i mbliana (5 chárta ar €5) mar mhodh tiomsú airigid do fhearais spóirt agus corp oideachais. Eagróidh CAIRDE (Cumann na dTuismitheoirí) crannchur Nollaig fresin chuige seo.
We have Christmas Cards for sale this year (5 for €5) as a fundraiser for sports and P.E. equipment. CAIRDE (the Parents’ Association) will also be organising a raffle to complement this.

LAETHANTA SAOIRE/HOLIDAYS
Beidh an scoil ag dúnadh ar an gCéadaoin 21ú ag 12:00 agus osclóidh sí arís ar an Déardaoin 5ú Eanáir 2023 ag 8:40r.n.
School will close on Wednesday 21st December at 12 noon and will re-open on Thursday 5th January 2023 at 8.40am.