Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NUACHTLITIR LÚNASA 9, 2019

A thuismitheoirí, a chairde,
Tá súil againn go bhfuil sibh ag baint taitneamh as na laethanta saoire. Osclóidh an scoil arís ar an Déardaoin, 29 Lúnasa ag 8.50 r.n. Tabhair faoi deara go mbeidh an scoil ag dúnadh ag 12.00 ar an Aoine ina ndiaidh, 30ú Lúnasa, le haghaidh Cruinniú Foirne.
Hopefully everyone is enjoying the holidays. School reopens on THURSDAY, August 29th at 8.50 a.m. Please note that the school will close at 12pm the next day, Friday, 30th August, for a staff meeting. 

Leabharliostaí – Leabhair ar Chíos / Booklists – School Book Rental Scheme
Rachaidh eolas iomlán faoin leabharliosta amach i rith na seachtaine seo chugainn. Tabhair faoi deara go gceannóidh an scoil na leabhair agus cóipleabhair ar fad agus léiríonn an tábla thíos na rudaí eile a bheidh oraibh a cheannach sibh féin, leagtha amach de réir ranga. Tabharfaidh tú faoi deara go bhfuil ciseán luaite ar chuid de na leabharliostaí, a úsáidfear sna ranganna chun leabhair srl. a fhágáil go néata ar scoil.
Full information on the booklist for your child(ren) will be sent out next week. , Please note that the school buys all books and copybooks and the items you will need to buy yourself are listed by class below. You will also notice that some children are required to have a basket. These are to enable the children to neatly store books that are left in school.

Ceannaigh na rudaí seo a leanas/Please ensure your child has the following items:

NAÍONÁIN SHÓISIR – JUNIOR INFANTS
Pinn luaidhe (triantánach) x 5,scriosán,bioróir, Twistables, Bataí gliú (4).
Pencils (triangular for grip) x 5, eraser, sharpener, Twistables, Glue sticks (4). 
NAÍONÁIN SHINSIR – SENIOR INFANTS
Peann luaidhe (triantánach),scriosán,bioróir, paicéad 10 Twistables, Bataí gliú (4), aprún.
Pencil (triangular for grip), eraser, sharpener, small packet of 10 twistables, Glue sticks (4), apron.
RANG 1
Bosca arbhair 1kg clúdaithe, peann luaidhe,scriosán,bioróir, dathanna, marcóir aibhsithe, rialóir agus bosca lóin do stór focail, Bataí gliú (2).  
Large covered cereal box 1kg,pencil,eraser,sharpener, colouring pencils, highlighter marker, ruler and small lunch box for wordbox, Glue sticks (2).
RANG 2
Ciseán nó bosca gan chlúdach, peann luaidhe, scriosán, bioróir, dathanna, rialóir, Bataí gliú (2)
Basket or uncovered box, pencils, eraser, sharpener, colouring pencils and ruler, Glue sticks (2).
RANG 3
Ciseán nó bosca gan chlúdach, pinn, pinn luaidhe, scriosán, bioróir, dathanna, marcóir aibhsithe,  rialóir, Foclóir Póca Béarla/Gaeilge (An Gúm), English Dictionary (Collins Gem) , Bataí gliú (2)
Basket or uncovered box, pens, pencils, eraser, sharpener, colouring pencils, ruler, highlighter marker, , ruler, Foclóir Póca Béarla/Gaeilge (An Gúm), English Dictionary (Collins Gem) , Glue sticks (2).
RANG 4
Pinn, pinn luaidhe, scriosán, bioróir, dathanna (Sharpies), marcóir aibhsithe, rialóir, Foclóir Póca Béarla/Gaeilge (An Gúm), English Dictionary (Collins Gem) , Bataí gliú (2)
Pens, pencils, eraser, sharpener, colours (Sharpies), highlighter marker, , ruler, Foclóir Póca Béarla/Gaeilge (An Gúm), English Dictionary (Collins Gem) , Glue sticks (2).
RANG 5, RANG 6
Ciseán nó bosca gan chlúdach, pinn, pinn luaidhe, scriosán, bioróir, dathanna (Sharpies), marcóirí (4) aibhsithe, rialóir, trealamh céimseata, Foclóir Póca Béarla/Gaeilge (An Gúm), English Dictionary (Collins Gem) , Bataí gliú (2)
Basket/ uncovered box, pens, pencils, eraser, sharpener, colours, set of 4 highlighter markers, ruler, Maths (Geometry) set, Foclóir Póca Béarla/Gaeilge (An Gúm), English Dictionary (Collins Gem) , Glue sticks (2).

 Cuir ainm do pháiste ar gach gur leo/Please put your child’s name on the items.

RANGANNA / CLASSES for 2019-2020
Fáilte ar ais Múinteoir Donna agus Múinteoir Kelley. Seo mar a bheidh na ranganna roinnte don scoilbhliain nua:/We welcome back Múinteoir Donna and Múinteoir Kelley.Classes will be divided as follows for the new school year:

 • Naíonáin Shóisir/Junior InfantsMúinteoir Lynne
 • Naíonáin Shinsir/Senior Infants Múinteoir Katríona
 • Rang 1Múinteoir Donna
 • Rang 2 Múinteoir Jade
 • Rang 3 Múinteoir Fiona
 • Rang 3&4Múinteoir Laura Ann
 • Rang 4Múinteoir Liz
 • Rang 5 Múinteoir Kelley 
 • Rang 6Múinteoir Samantha
 • Speisialta/Special Ed1 Múinteoir Yvonne & Múinteoir Herta (job-share)
 • Speisialta/Special Ed2 Múinteoir Aengus & Múinteoir Dara (job-share)
 • Speisialta/Special Ed3 Múinteoir Gráinne
 • SNA (2) Síle + duine le socrú/second appointment to be confirmed
 • PríomhoideMúinteoir Mícheál

Corp Oideachais/P.E.
Beidh na laethanta do Corp Oideachais socraithe nuair a fhileann na páistí ar ais ar scoil. Mar sin, is gá gnáth culaith scoile a chaitheamh ar an Déardaoin 29ú agus an Aoine 30ú.
P.E days will be decided when the children return to school. Therefore children should wear the school uniform on both Thursday 29th and Friday 30th.

Naíonáin Shóisir/Junior Infants
Rachaidh na Naíonáin Shóisir abhaile ag 12.00 gach lá ar feadh tamaillín ag tús na bliana: 29/8 – 13/9/2019, agus ag 1.30 ó sin ar aghaidh.
Junior Infants will finish at 12.00 each day for the first weeks: 29/8 – 13/9/2019, and thereafter at 1.30pm.