Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NUACHTLITIR IÚIL 11, 2019

MÍLE BUÍOCHAS!!
Anois agus scoilbhliain eile bainte amach againn, tá sé tábhachtach tacaíocht agus comhoibriú na dtuismitheoirí i rith na bliana a aithint, buíochas mór libh a thuismitheoirí don tacaíocht agus dílseacht i rith na bliana. Buíochas speisialta do choiste CAIRDE a d’eagraigh imeachtaí sóisialta, imeachtaí bhreischuraclam agus ardú airgid i rith na bliana. Buíochas ó chroí do na Múinteoirí Lynne, Katríona, Dara, Jade, Laura Ann, Kelley, Liz, Gráinne, Samantha, Yvonne, Herta, Aengus, Medb agus Donna, ár gCúntóirí Riachtanais Speisialta Síle agus Bríd, ár Rúnaí Muireann agus ár bhFeighlí Joe, don obair atá déanta acu ar son na scoile agus na páistí i rith na bliana. Ba mhaith liom freisin mo bhuíochas a chur in iúl don Cathaoirleach Bartley Ó Gabháin agus an Bord Bainistíochta a thugann go flaithiúil lena gcuid ama i gcónaí. Guímid gach rath ar pháistí Rang 6 agus iad ag dul ar aghaidh anois chuig an Mheánscoil. Osclóidh an scoil arís ar an Déardaoin,29 Lúnasa ag 8.50 r.n.
At the end of another school year it is important to acknowledge the co-operation and support we receive throughout the year from parents and I want to thank you for your support and loyalty to the school during the year. A special thanks to CAIRDE who worked so hard throughout the year in organising social, extra-curricular and fundraising events. I would also like to thank all the staff, Múinteoirí Lynne, Katríona, Dara, Jade, Laura Ann, Kelley, Liz, Gráinne, Samantha, Yvonne, Herta, Aengus, Medb agus Donna, our SNAs Síle & Bríd, Muireann our Secretary and our Caretaker Joe, for all their work for the school and the pupils during the year. Special thanks to Bartley Ó Gabháin and the Board of Management who give freely of their time throughout the year. Míle buíochas daoibh go léir. Best wishes to our departing Rang 6 who will be starting Secondary school after the summer. School reopens on THURSDAY AUGUST 29th @ 8.50am.

Leabharliostaí – Leabhair ar Chíos / Booklists – School Book Rental Scheme
Beidh eolas faoi na leabharliostaí curtha amach ag deireadh na míosa maraon le socraithe chun íocaíocht a dhéanamh leis an scoil ar líne, árachas tionóisc, srl.Cuirfear RANG 1 agus 5 ar an eolas faoin mhúinteoir nua nuair ata an proiseas earcaíochta críochnaithe.
Information on the booklist for your child(ren) will be sent out at the end of this month as well as details of online payments, pupil insurance etc. Information on teachers for RANG 1 and RANG 5 will be sent out next week when the recruitment process is complete. GRMA

 NÓTA ón mBORD – NEW SCHOOL UPDATE from BOARD of management
Tá a fhios ag an mBord Bainistíochta go bhfuil Comhairle Contae Shligigh ag iarraidh suíomh a aimsiú d’fhoirgneamh nua scoile. Rinneadh anailís ar raon suíomhanna agus rangaíodh iad de réir oiriúnachta agus tharla go leor idirghníomhaíocht leis an Roinn futhu. Go dtí seo níorbh fhéidir suíomh a fháil trí chomhaontú le húinéir talún. Mar sin féin, leanann an próiseas ar aghaidh agus tá roinnt láithreán nua á mbreithniú go gníomhach faoi láthair. Cuirfear aon nuashonruithe breise in iúl do phobal na scoile a luaithe a bheidh an Bord ar an eolas. Míle buíochas as bhur gcuid tacaíochta agus foighne.
The Board of Management is aware that Sligo County Council is endeavouring to source a site for a new school building. A range of potential sites were analysed and ranked in order of suitability and there has been a great deal of interaction with the Department. To date it has not been possible to acquire a site through agreement with a landowner. However, the process continues and a number of new sites are under active consideration. Any further updates will be communicated to the school community as soon as the Board is informed. Many thanks for your continued support and patience.

Guím saoire bréa oraibh ar fad,
 Mícheál Ó Broin, Príomhoide