Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NUACHTLITIR, LÚNASA 9, 2021

A thuismitheoirí, a chairde,

Tá súil againn go bhfuil sibh ag baint taitneamh as na laethanta saoire. Athosclóidh an scoil Dé Máirt 31 Lúnasa 2021 @ 8.40r.n. agus táimid ag súil go mór le fáilte a chur romhaibh ar ais agus roimh na páistí nua a bheidh ag tosú linn. Tuigimid go mbeimid ag filleadh tar éis an tsamhraidh faoi phrótacail agus socruithe comhchosúla a bhí i bhfeidhm i rith na bliana, ie teacht agus imeacht tuislithe, níocháin láimhe, sláintíocht, sosanna lóin tuislithe, srl. Beidh níos mó sonraí againn go luath agus beimid i teagmháil ansin.
Hopefully everyone is enjoying the holidays. School reopens on TUESDAY August 31st 2021 @ 8.40 a.m. and we look forward to welcoming you back as well as the new children who will be joining us. We understand that we will be returning after the summer under similar protocols and arrangements that have been in place during the year, i.e. staggered arrival and dismissal, handwashing, sanitising, staggered lunch breaks etc. We are expecting directions from the Department in the coming weeks and will update you soon after.

Leabharliostaí – Leabhair ar Chíos/ Booklists – School Book Rental Scheme
Tabhair faoi deara go gceannóidh an scoil na leabhair agus cóipleabhair ar fad – cuir an mór iomlán chuig an scoil ag tús na scoilbhliana nua (sonraí íocaíochtaí thíos) Tá breis eolais le feiceáil anseo. Scaipfear na leabhair ar na páistí ar an gcéad lá ar ais agus is ga go níocfar astu faoin lá seo. Tá Árachas Pearsanta 24/7 clúdaithe ag suim laghdaithe (€5.00) sa phraghas.
Please note that the school buys all books and copybooks – please return the total due when school reopens (details of online payment below). Full details of the books and costings are here. All items should be individually marked with children’s names, particularly Junior Infants.  Books will be distributed on the first day back and should be paid for by then. Personal Pupil Accident 24 hour cover at a reduced rate of €5.00 is included in the booklist price. Any items NOT covered are listed below for each class. 

Seo thíos costas na leabhair do gach rang/ The following is the cost of books for each class:
Naíonáin Shóisir/Junior Infants €70; Naíonáin Shinsir/Senior Infants €75; Rang 1 €85; Rang 2 €90; Rang 3 €90; Rang €90; Rang 5 €85; Rang 6 €85

Bí cinnte go bhfuil bosca clúdaithe ag do pháiste ar mhaithe le gach rud a stóráil go sábháilte ar scoil. Cuirfidh an scoil bosca ar fáil do NAÍONÁIN SHÓISIR . /Please ensure your child has a COVERED plastic box to safely store their books and stationery at school. The school will supply each child in NAÍONÁIN SHÓISIR with a covered box .
TUILLEADH EOLAIS/MORE INFO: http://ww2.cnocnare.net/ll2021/

AN BORD BAINISTÍOCHTA/BOARD of MANAGEMENT
Re: School Financing and Operation/Maoiniú agus Feidhmiú na Scoile
Mar is eol daoibh, bíonn maoiniú do scoileanna mar dheacracht i gcónaí agus níl aon eisceacht ann i dtaobh Gaelscoil Chnoc na Ré, ach go háirithe le deontais na Roinne laghdaithe go mór le déanaí. I mbliana, teastaíonn ón mBord Bainistíochta an gannchion airgid i dtaca le costais oibriúcháin na scoile a láimhseáil le ranníocaíocht dheonach. Leanfaidh tuismitheoirí Cairde leo ag eagrú gníomhaíochtaí tiomsaithe airgid a bheidh dírithe ar fhorbairt na scoile ar bhonn leanúnach. Tá rátaí na ranníocaíochta socraithe againn mar a bhí ann anuraidh, ’sé sin: Teaghlach le páiste amháin   €70
Teaghlach le beirt pháiste    €100
Teaghlach le triúr páistí ar a laghad  €110
Cé gur féidir an t-airgead a íoc ón lá a fhaigheann tú an litir seo, tá fhios againn go bhfuil brú airgid ar dhaoine, mar sin iarrfar ort an t-airgead a íoc ina dhá chuid, is é sin €35, €50 nó €55 ag brath ar an méid páistí ón teaghlach atá ag freastal ar an scoil. Beidh an dá chuid le híoc faoin 30ú Meán Fómhair 2021 agus 1ú Márta 2022. Beimid ag brath ar lántacaíocht uaibhse chun ár sprioc-ioncam a bhaint amach.

Shocraíomar na rátaí ag leibhéal chomh híseal agus ab fhéidir i ngeall ar an staid eacnamaíoch faoi láthair. Níl a bhac ort ranníocaíocht níos airde a íoc más acmhainn duit agus bheimis an-bhuíoch díot as ucht do fhlaithiúlachta agus do thiomantais don scoil. Mura bhfuil ar do chumas an méid thuasluaite a íoc áfach, mholfaimis duit dul chun cainte le Micheál. Is eadraibh amháin a bheidh an comhrá agus coinneofar faoi rún é. Ar mhaithe le cothramaíocht, ta sé i gceist ag an mBord meabhráin a eisiúint más gá i gcásanna nach bhfuil teagmháil déanta le Mícheál mar atá leagtha amach thuas.
——————————————————————————————
As you are well aware, funding for schools is an annual issue and Gaelscoil Chnoc na Ré is no exception. Department of Education & Skills grant aid has reduced considerably in recent years.This year the Board of Management again seeks to raise the shortfall in school operating costs by way of the voluntary contribution. Cairde fund raising will be dedicated to the continued development of the school. We aim to raise an amount of €9,000 and have decided that voluntary contribution rates for the current year will be retained at last year’s levels ie

  • Family with one child only      €70
    Family with two children   €100
    Family with three or more children   €110

While payment may be made from the date of this letter, we are extremely conscious that there are many costs facing each of us we will seek payment in two moieties in equal amounts of €35, €50 or €55 depending on the number of children from your family attending the school. The final dates for payment of each moiety are 30th September 2021 and 1st March 2022. Achieving our target income will require your full support.
We have kept the rates as low as possible, conscious of the current economic conditions. If you are in a position to contribute at a higher rate we would encourage you to do so and will be greatly appreciative of your generosity and commitment to the school. Equally however if your circumstances are such that making a contribution in the amount stated above, is a burden you cannot now meet, please talk to Mícheál. Such discussions will be entirely between you and him and will remain totally confidential to you both. To ensure equity to all parents/guardians it is the Board’s intention to issue reminders where payment is not made and where no communication as described above is made to and agreed with Michéal.

ÍOCAÍOCHTAÍ ARLÍNE/ONLINE PAYMENTS
Má oireann daoibh, bheimis buíoch táillí a bheith seolta chugainn ag úsáid na sonraí thíos ag baint úsáid as do chóras baince féin. Déan cinnte go bhfuil ainm an phaiste/clainne sa tagairt íocaíochta.
Parents can use their own online banking service to make payments using the following details (NB ensure your child/family name is in the text narrative)
ULSTER BANK
IBAN:             IE67ULSB98626052804007
BIC:                ULSBIE2D

Roghanna Eile/OTHER OPTIONS
Seic tríd an phost roimh 31/8 nó i gclúdach litreach, le do pháiste ar gcéad lá scoile. Ná cuir airgead crua tríd an phost le bhur dtoil. Post a cheque to school, or drop into school letterbox, before 31st ; or send in an envelope with your child on their first day at school. Please mark name clearly on envelope. (no cash by post please) GRMA!

RANGANNA / CLASSES for 2021-2022
Fáilte ar ais Múinteoir Donna. Seo mar a bheidh na ranganna roinnte don scoilbhliain nua:
We welcome back Múinteoir Donna. Classes will be divided as follows for the new school year:
Naíonáin Shóisir/Junior Infants: Múinteoir Yvonne
Naíonáin Shinsir/Senior Infants: Múinteoir Jade
Rang 1: Múinteoir Laura Ann
Rang 2: Múinteoir Fiona
Rang 3: Múinteoir Samantha
Rang 4: Múinteoir Herta
Rang 5: Múinteoir Liz
Rang 5/6: Múinteoir Donna
Rang 6: Múinteoir Katríona
Speisialta/Special Ed 1: Múinteoir Dara
Speisialta/Special Ed 2: Múinteoir Aengus
Speisialta/Special Ed 3: Múinteoir Gráinne
SNA (3): Síle, Bríd, Sorcha
Príomhoide: Múinteoir Mícheál

Corp Oideachais/P.E.
Beidh na laethanta do Corp Oideachais socraithe nuair a fhileann na páistí ar ais ar scoil. Mar sin, is gá gnáth culaith scoile a chaitheamh ar an Mháirt 31ú.
P.E days will be decided when the children return to school. Therefore, children should wear the school uniform on the opening day, Tuesday 31st.

Naíonáin Shóisir/Junior Infants
Rachaidh na Naíonáin Shóisir abhaile ag 12.00 gach lá ar feadh tamaillín ag tús na bliana: 31/8 – 10/9/2021, agus ag 1.20 ó sin ar aghaidh.
Junior Infants will finish at 12.00 each day for the first weeks: 31/8 – 10/9/2021, and thereafter at 1.20pm.