Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NUACHTLITIR MEITHEAMH 25, 2019

SLÁN le RANG 6
Guímid gach rath ar na páistí i Rang 6 a bheidh ag ceiliúradh a saol scoile ag cóisir anocht ag 7.00i.n.
Best wishes to the children in R.6 who will be celebrating their time in the school at a party tonight at 7pm.

CÚRSAÍ FOIRNE/STAFF UPDATES
Slán agus ádh mór le Múinteoir Bríd Nic Thomáis atá ag filleadh ar Mhaigh Eo chun post nua a thógáil. Bhí Bríd ag obair sa scoil ó 2007 agus is mór an tionchar a bhí aici ar na páistí faoin cúram, na Naíonáin Shinsir don chuid is mó, agus dár ndóigh foireann peile na gcailíní! Múinteoir den scoth í Bríd agus chuaigh sí i gcion go mór ar pháistí, ar thuismitheoirí agus ar fhoireann na scoile. Gabhaimid buíochas le Bríd dá cuid oibre linn agus a cairdeas; guímid gach ráth uirthi féin agus a clann. Fáiltimid roimh Múinteoir Laura Ann atá mar bhall buan den bhfoireann anois!
‘Slán’ and good luck to Múinteoir Bríd Nic Thomás who is returning to Mayo to start a new job. Bríd has been working in the school since 2007 and has had a tremendous influence on the children she taught, in the main with Senior Infants, and of course the girls’ football team! Bríd is an excellent teacher and she made a huge impression on children, parents and school staff. We thank Bríd for her work and her friendship and we wish her and her family all the best. We welcome Múinteoir Laura Ann who is now a permanent member of staff.

RANGANNA / CLASSES for 2019-2020
líon na ndaltaí i ranganna 3 agus 4 na bliana seo chugainn ró-mhór chun aon rang aonar a chruthú, agus ní leor líon na ndaltaí sa scoil chun múinteoir breise a fhostú. Dá bhrí sin, agus go ceann i bhfad, beidh orainn leanúint le rang measctha gach bliain. Ar mhaithe le cur isteach a laghdú, socraíodh ar na grúpaí reatha ranga a fhágáil mar atá siad faoi láthair don bhliain seo chugainn. An príomh rud ná go leanfar an curaclam cuí ina iomlán i ngach rang. Freisin, gheobhaidh an dá rang éagsúl sa rang meascaithe breis taíochta in-ranga sa litríocht agus uimhreacht. Arís, eagrófar imeachtaí i rith na bliana chun féiniúlacht ranga a dhaingniú.  Déanfaimid athbhreithniú ar na blianta ina dhiaidh seo i mí na Bealtaine / tús mhí an Mheithimh seo chugainn.
The number of pupils in next year’s 3rd and 4th classes are too big to create single classes, nor have we sufficient numbers in the school to warrant an additional teacher. Therefore, and for the foreseeable future, we will have to continue with a mixed class each year. To minimise disruption it has been decided to leave the current class groupings as they are currently constituted for next year.. Please note that the appropriate curriculum for each grouping will be taught in full in each class.  The two distinct groupings in the mixed class will receive increased literacy and numeracy support in their own groupings and activities will be organized throughtout the year to maintain class identity. We will review for the following years next May/early June.

Seo mar a bheidh na ranganna roinnte don scoilbhliain nua:
Classes will be divided as follows for the new school year:

 • Naíonáin Shóisir/Junior Infants Múinteoir Lynne
 • Naíonáin Shinsir/Senior Infants Múinteoir Katríona
 • Rang 1 le socrú/to be confirmed *
 • Rang 2  Múinteoir Jade
 • Rang 3  Múinteoir Fiona
 • Rang 3&4 Múinteoir Laura Ann
 • Rang 4 Múinteoir Liz
 • Rang 5 le socrú/to be confirmed *
 • Rang 6 Múinteoir Samantha
 • Speisialta/Special Ed 1          Múinteoir Yvonne & Múinteoir Herta (job-share)
 • Speisialta/Special Ed 2          Múinteoir Aengus & Múinteoir Dara (job-share)
 • Speisialta/Special Ed 3 `        Múinteoir Gráinne
 • SNA Síle
 • Príomhoide Múinteoir Mícheál

* Beidh 2mhúinteoir le earcú ag tús an tsamhraidh/ Two teachers will be recruited in the coming weeks and classes will be notified.