Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NUACHTLITIR 17 MEITHEAMH (JUNE) 2021

TUAIRISCÍ SCOILE/SCHOOL REPORTS
Beidh siad seo ar fail tríd ALADDIN CONNECT ag 12.00 Dé Luain seo chugainn. 21/6. Beidh múinteoirí i dteagmháil roimhe sin más ga, agus féach an leathanach iniata maidir le torthaí tástála i gcomhthéacs COVID-19 agus cianfhoghlaim.

School reports will be available on ALADDIN CONNECT from noon next Monday, June 21st. Teachers may be in touch beforehand in certain cases if necessary, please also see the attached sheet on Standardised testing in the context of COVID-19 and remote learning.

CIGIREACHT/INSPECTION
Rinne 2 chigire an dara cuid de chigireacht na Roinne Oideachais ar Chosaint Leanaí agus Cosaint Leanaí agus OSPS ar an 15 & 16 Meitheamh. Rinneadh an chigireacht sa scoil agus é dírithe ar chur i bhfeidhm na Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus Iar-Bhunscoileanna 2017. Le linn na cigireachta dhá lá, bhuail na cigirí leis an bPríomhoide agus leis an Leas-Phríomhoide, comhordaitheoir beartais OSPS na scoile, Cathaoirleach an Bhoird bhainistíochta, baill foirne agus grúpaí fócais ó rang 3-6. Tá an-áthas orainn a rá go bhfaca siad go raibh an scoil comhlíontach go hiomlán i ngach réimse de Chosaint Leanaí. Scrúdaigh siad freisin pleanáil agus cur i bhfeidhm na scoile ar an gCuraclam um Oideachas Pearsanta Sóisialta agus Sláinte laistigh den scoil, lena n-áirítear Bí Sábháilte, Misneach agus Oideachais Caidrimh agus Gnéasachta. Dhearbhaigh siad go raibh cur i bhfeidhm gach gné de churaclam OSPS sa scoil ‘An-Mhaith’ – an leibhéal cáilíochta is airde de Chontanam Cáilíochta na Cigireachta. Is mian linn aitheantas agus buíochas a thabhairt do phobal iontach na Scoile – na daltaí, na tuismitheoirí agus an fhoireann as an bpáirt a ghlac siad leis an gcaighdeán iontach seo a bhaint amach. Foilseofar tuarascáil fhoirmiúil ón Roinn i Meán Fómhair 2021. 

The second part of a Department of Education inspection on Child Protection and Safeguarding and SPHE was carried out by 2 Department Inspectors on 15th and 16th June. The inspection was carried out on site in the school is a focused inspection of the implementation of the Child Protection Procedures for Primary and Post-Primary schools 2017.  Over the course of the two-day inspection, the inspectors met with the Principal and Deputy Principal, the OSPS policy co-ordinator for the school, the Chairperson of the Board of management, members of staff and focus groups from 3rd -6th class. We are delighted to say that they found the school to be fully compliant in all areas of Child Protection They also examined the school’s planning and implementation of the Social Personal and Heath Education Curriculum within the school, including the Stay Safe, Walk Tall and Relationships and Sexual Education programmes and further found the implementation of all aspects of the OSPS curriculum in the school to be ‘very good’ the highest quality level of the Inspectorate’s Quality Continuum. We wish to acknowledge and thank the wonderful school community of pupils, parents and staff for the part they played in achieving this remarkable standard. A formal report from the Department of Education will be published in September 2021.

RANG 6 – Ó CHNOC NA RÉ GO TUMUTUMU
Tá Rang 6 ag súil ó Gaelscoil Chnoc na Ré go bunscoil Tumutumu i gCeinia. Is turas 7238km é. Beidh gach páiste ag súil/rith/rothaíocht 258 km. Ag deireadh an dúshlán beidh rang 6 ag dreapadh Chnoc na Ré le chéile.B’é an sprioc ná €300 a bhailiú. Cabhróidh an t-airgead seo le triúir páistí ó bhunscoil Tumutumu, a táillí meánscoile a íoc. Go raibh míle maith agat as ucht do thacaíocht. Maith sibh, tá os cionn €1100 ardaithe go dtí seo! Tá súil againn gur tionscnamh bhliaintúil a bheidh ann chun cabhrú lena páistí i Tumutumu freastal ar an meánscoil. 

6th Class are taking on the virtual challenge of walking/cycling/running from Gaelscoil Chnoc na Ré to Tumutumu school in Kenya. The distance is 7238km which is approx. 258km per student. At the end of this challenge rang 6 are going to climb Knocknarea together. The target was to collect €300. This money will pay the secondary school fees for three pupils who are currently attending Tumutumu. Thank you for your support. Over €1100 has been raised to date, maith sibh! We hope this will be an annual initiative to help children in Tumutumu attend secondary school.
Click here to donate https://gofund.me/7585ef52 

TURASANNA/ TOURS
I bhfianaise na srianta ar go leor gníomhaíochtaí i mbliana, bhí an-áthas orainn a bheith in ann turais scoile a eagrú do na páistí chun an gníomh deireadh bliana sin a bhfuil géarghá léi a thabhairt dóibh agus luach saothair a thabhairt dóibh as a gcuid iarrachtaí go léir i mbliain an-dúshlánach! Bhain Naíonáin Shóisir, Naíonáin Shinsir, Rang 1 agus Rang 2 taitneamh as lá iontach amuigh i bhFeirm Eachtraíochta an Chaisleáin agus dhreap Rang 3, 4, 5 agus 6 airde nua i measc na gcrann i ZipIt i Loch Cé. Laethanta iontacha dona páistí agus don fhoireann! 

In light of the restrictions on many activities this year, we were delighted to be able organise school tours for the children to give them that much needed end of year treat and to reward them for all their efforts in a very challenging year! Naíonáin Shóisir Naíonáin Shinsir, Rang 1 and Rang 2 enjoyed a fabulous day out in Castle Adventure Farm and Rang 3, 4, 5 and 6 scaled new heights among the trees in Zipit in Lough Key. Great days out for students and staff!

CRÓMLEABHAIR/CHROMEBOOKS
Tá € 10,000 infheistithe ag an scoil chun tacar ríomhairí glúine chrómleabhair agus tralaí luchtaithe a cheannach gur féidir a roinnt i measc ranganna. Faoi láthair tá na crómleabhair á n-úsáid ag ranganna sinsearacha chun obair rang iomlán a dhéanamh  ar Spellings for Me, Accelerated Reader/MyOn agus obair thionscadail. Chabhraigh maoiniú ó dheontas Straitéis Dhigiteach na Roinne Oideachais, tiomsú airgid agus síntiúis ó thuismitheoirí chun an costas a chlúdach. Míle Buíochas libh! 
The school has invested €10,000 in purchasing a set of chromebook laptops and a charging trolley which can be shared amongst classes. At present the chromebooks are being used by senior classes to enable whole-class work on Spellings for Me, Accelerated Reader/MyOn and project work. Funding from the Department of Education Digital Strategy grant, fundraising and donations from parents has helped to cover the cost. Míle Buíochas libh!

LEABHAIR AR AIS/RETURN OF BOOKS
Agus muid ag druidim le deireadh na bliana, iarraimid go dtabharfar gach leabhar scoile ón Scéim Cíosa Leabhar agus go háirithe os cionn 40 leabhair PM atá ar iarraidh, ar ais don scoil. Tá cuid acu seo ar iarraidh ón gcéad dianghlasáil, mar sin iarraimid ar gach duine cuardach a dhéanamh orthu sa bhaile arís, le do thoil. 

As we draw near to the end of the year, we ask that all school books from the Book Rental Scheme and especially over 40 missing PM readers, be returned to the school. Some of these are missing since the first lockdown so we would ask that everyone would search for them at home again, please.

LÁ SPÓIRT/ SPORTS DAY
Ní bheidh Lá Spóirt ar an ngnáthchaoi i mbliana, faoi láthair tá gach rang ag glacadh páirt i sraith imeachtaí go laethúil/seachtainiúil (mar chuid den Bóthar go Tokyo) a chríochnóidh le lá le haghaidh rásanna srl. de réir ranganna ar an AOINE seo, 18/6. Faraor, níl sé ceadaithe againn cuireadh a thabhairt do thuismitheoirí i mbliana. 

Sports Day will not follow the usual format this year, Currently all classes are taking part in a series of daily / weekly events (as part of the Road to Tokyo initiative) which will culminate in a day for races etc. for each class this FRIDAY 18th. Unfortunately, we are not allowed to invite parents this year.

DÚNADH SCOILE/ SCHOOL CLOSURES
Beidh an scoil ag dúnadh ag 12 ar an AOINE an 25ú Meitheamh do laethanta saoire an tSamhraidh. Beidh an scoil ag athoscailt ar AN MHÁIRT 31ú Lúnasa 2021. Féach an féilire iniata.

School closes for Summer Holidays at 12pm on FRIDAY June 25th. The opening day for the new school year will be TUESDAY August 31st 2021. Click here for next year’s calendar.