Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NUACHTLITIR – MÁRTA 19, 2021

Bhuel, tá an chéad seachtain den athoscailt críochnaithe againn agus ba mhaith liom mo bhuíochas a chur in iúl do gach duine, an foireann, na páistí agus sibhse a thuismitheoirí don iarracht iontach ata déanta chun rudaí a éascú. Buíochas faoi leith don gach éinne don obair na gcapall a rinne siad le linn an dianghlasála ó thaobh oabir a réitiú agus é a chur i gcrích. Le cúnamh Dé beidh bóthar díreach romhainn idir seo agus deireadh Mí an Mheithimh! Cúpla rud chun cabhrú linn rudái a dhéanmah níos fearr agus níos sábháilte:

 • Ná tar ar scoil roimh 8.40
 • Ná bíodh na páistí ag siúl i ngrúpaí móra ag teacht nó ag imeacht.
 • B’fhearr nach mbeadh páistí ag tuirlingt den charr ssa charrchlós. Beidh na múinteoirí i bhfeighil ag stiúradh caranna i dtreo stas an bhus i gcás scúine mór fada.

We have completed the first week of reopening and I would like to thank everyone, the staff, the children and you the parents for the wonderful effort that has gone into making things run so smoothly. A special thank you to everyone for the hard work during the lockdown in the preparation and completion of schoolwork. Hopefully there will be a straight road ahead between now and the end of June! A few pointers to help us do things better and safer:

 • Do not arrive in school before 8.40 a.m.
 • Do not walk in large groups coming to school nor going home.
 • Please do not let children out of the car in the car park. The teachers in charge will steer cars towards the bus stop in the case of a long queue.

 

AN CHÁISC/EASTER
Beidh an scoil ag dúnadh ar an Aoine 26ú Márta ag 12:00 do laethanta saoire na Cásca agus osclóidh sí arís ar an Luain 12ú Aibreáin 2021 ag 8:40r.n. Féach na sonraí fágála thíos:
School will close on Friday 26th March at 12 noon for the Easter Holidays and will re-open on Monday 12th April at 8.40am. See departure details below:

 • Chun brú a sheachaint, iarraimid oraibh cloí leis na hamanna agus socraithe thíos:
 • Molaimid go siúlfadh daoine abhaile más féidir.
 • Ní bheidh aon pháircéail ceadaithe i gcarrchlós na scoile mar is de gnáth; úsáid an spás taobh thiar den pháirc agus bailigh na páistí ó na céimeanna.
 • Tá súil againn go bhfágfaidh na busanna ag 11.50. NB Bí cinnte go bhfuil a fhios ag na páistí (nó an tiománaí) an mbeidh nó nach mbeidh siad ag taisteal ar an mbus.
 • Críochnóidh na Naíonáin ag 11.50
 • Fágfaidh ranganna 2,6,5 agus 4/5 ag 11.55
 • Fágfaidh na ranganna eile (1,3,agus 4) ag 12.

To avoid congestion, we urge you to adhere to the times and arrangements below:

 • We strongly encourage as many as possible to walk home.
 • No parking will be permitted in the school car park as usual; use the space behind the field and collect the children from the steps.
 • We expect the buses to leave at 11.50. NB Make sure the children (or driver) know whether or not they will be traveling on the bus.
 • Both infant classes will finish at 11.50.
 • Ranganna 2, 6, 5 and 4/5 will leave at 11.55.
 • The other classes (1, 3 and 4) will leave at 12.

 

COMÓRTAS EALAÍNE – TEXACO ART COMPETITION
https://www.texacochildrensart.com/
Bíodh aon iontrál gur mhaith libh a dhéanamh tríd an scoil reídh don Luain seo chugainn, 22ú Márta. GRMA!
Please have any entries you wish to submit through the school ready by Monday next 22nd March. GRMA!