Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NUACHTLITIR LÚNASA 19, 2019

Le seo tá eolas faoina leabharliostaí agus an ranníocaíocht dheonach. I mbliana tá Árachas Pearsanta 24/7 clúdaithe ag suim laghdaithe (€6) sa phraghas. Is fiú go mór an clúdach seo. Tá sonraí faoi na buntáistí iniata. Please find in this newsletter, details of the booklist prices and the voluntary contribution. This year we have included Personal Pupil Accident 24 hour cover at a reduced rate of €6 in the booklist price. This insurance is great value and in previous years most if not all families opted to purchase. Attached find list of benefits under the scheme. 

A thuismitheoirí, a chairde,
Tá súil againn go bhfuil sibh ag baint taitneamh as na laethanta saoire. Osclóidh an scoil arís ar an Déardaoin, 29 Lúnasa ag 8.50 r.n. Tabhair faoi deara go mbeidh an scoil ag dúnadh ag 12.00 ar an Aoine ina ndiaidh, 30ú Lúnasa, le haghaidh Cruinniú Foirne.
Hopefully everyone is enjoying the holidays. School reopens on THURSDAY, August 29th at 8.50 a.m. Please note that the school will close at 12pm the next day, Friday, 30th August, for a staff meeting. 

Cabhair ag teastáil/Help required
Táimid ag lorg roinnt tuismitheoirí chun an taobh amuigh den scoil a ghlanadh roimh thús na scoilbhliana nua ar an Luain (26/8) ó 6-7.i.n. Ní neart go cur le chéile!
We would appreciate it if a number of parents would be willing to lend a hand to a clean-up of the school grounds on Monday August 26th from 6 – 7 p.m. Many hands make light work!

N.B.!! – Ailléirge Cnó – Nut Allergy
Féach an nóta tábhachtach./Please read this note carefully.
Tá roinnt páistí óga sa scoil atá ailéirgeach le cnónna le bagairt frithghníomh ailléirgeach géar. Ós rud é gur féidir le seo bheith baolach don bheatha, iarraimid bhur gcabhair an riosca a íoslaghdú dona páistí trí:

 • gan cnónna a bheith ag do pháiste don lón,
 • gan Nutella (leathadh seacláide déanta le cnónna coill) ná im piseanna talún a úsaid,
 • gan sneaiceanna / barraí ina bhfuil cnónna nó a lipéadaítear ” rianta cnó” a bheith i lónta scoile, agus
 • gan lón a roinnt.

Toisc déine na faidhbe, tá sé tábhachtach go gcuirfidh gach tuismitheoir i gcrích na bearta molta agus an baol frithghníomhú ailléirgeach a laghdú dona páistí seo. Tá polasaí lóin sláintiúil i bhfeidhm i nGaelscoil Chnoc na Ré agus ar an gcúis sin iarraimid oraibh gan milseáin, criospaí, deochanna súilíneacha, borróga, muifíní, císte, iógairt seacláide ná barraí arbhair a thabhairt don lón ach oiread. Gabhaimid buíochas leat as bhur gcomhoibriú.
Please note that a number of children in the school have a severe allergic reaction to peanuts/nuts. This allergic reaction (anaphylactic shock) can occur through ingestion of peanut/nut products, cross contamination and breathing peanuts in the air. Since this condition can be life threatening, we are asking for your help in minimising the risk to these children by:

 • Avoiding giving children peanuts in school lunches
 • Avoiding giving peanut butter sandwiches, as well as other spreads containing nuts such as Nutella
 • Avoiding giving snacks/bars containing nuts or labelled “may contain nut traces” in school lunches
 • Asking children not to share their lunches.

Due to the severity of the problem, it is important that all parents carry out the suggested measures and reduce the risk of allergic reaction to these children. We have a healthy eating policy in Gaelscoil Chnoc na Ré and for that reason we ask that sweets, crisps, fizzy drinks, buns, muffins, slices of cake, chocolate yogurts or cereal bars NOT be given for lunch. We thank you for your co-operation.

ÍOCAÍOCHTAÍ ARLÍNE/ONLINE PAYMENTS
Tá an scoil ag dul i dtreo íocaíochtaí a thógail arlíne. Má oireann daoibh, bheimis buíoch táillí a bheith seolta chugainn ag úsáid na sonraí thíos ag baint úsáid as do chóras baince féin. Déan cinnte go bhfuil ainm an phaiste/clainne sa tagairt íocaíochta.
The school is moving towards accepting online/direct payments. As a first step, parents can use their own online banking service to make payments using the following details (NB ensure your child/family name is in the text narrative)

ULSTER BANK
IBAN:             IE67ULSB98626052804007
BIC:                ULSBIE2D

RANGANNA / CLASSES for 2019-2020
Fáilte ar ais Múinteoir Donna agus Múinteoir Kelley chomh maith le Bríd a bheidh ag obair mar SNA. Seo mar a bheidh na ranganna roinnte don scoilbhliain nua:/We welcome back Múinteoir Donna and Múinteoir Kelley as well as Bríd who will be working as a part-time SNA. Classes will be divided as follows for the new school year:

 • Naíonáin Shóisir/Junior InfantsMúinteoir Lynne
 • Naíonáin Shinsir/Senior Infants Múinteoir Katríona
 • Rang 1Múinteoir Donna
 • Rang 2 Múinteoir Jade
 • Rang 3 Múinteoir Fiona
 • Rang 3&4Múinteoir Laura Ann
 • Rang 4Múinteoir Liz
 • Rang 5 Múinteoir Kelley 
 • Rang 6Múinteoir Samantha
 • Speisialta/Special Ed1 Múinteoir Yvonne & Múinteoir Herta (job-share)
 • Speisialta/Special Ed2 Múinteoir Aengus & Múinteoir Dara (job-share)
 • Speisialta/Special Ed3 Múinteoir Gráinne
 • SNA (2) Síle + Bríd
 • PríomhoideMúinteoir Mícheál

Corp Oideachais/P.E.
Beidh na laethanta do Corp Oideachais socraithe nuair a fhileann na páistí ar ais ar scoil. Mar sin, is gá gnáth culaith scoile a chaitheamh ar an Déardaoin 29ú agus an Aoine 30ú.
P.E days will be decided when the children return to school. Therefore children should wear the school uniform on both Thursday 29th and Friday 30th.

Naíonáin Shóisir/Junior Infants
Rachaidh na Naíonáin Shóisir abhaile ag 12.00 gach lá ar feadh tamaillín ag tús na bliana: 29/8 – 13/9/2019, agus ag 1.30 ó sin ar aghaidh.
Junior Infants will finish at 12.00 each day for the first weeks: 29/8 – 13/9/2019, and thereafter at 1.30pm.

CÚNTÓIR RANGA –NAÍONÁIN (INFANTS)
Beidh seirbhís feidhlíochta ar fáil ó 1.30 do pháistí a úsáideann an seirbhís bus ag 2.30. Má bhíonn spás ann ina dhiaidh sin, glacfar le páistí le siblíní in ardranganna sa chéad dul síos, agus éinne eile ina dhiadh sin.  Más maith leat an seirbhís seo a úsáid cuir scéal chugainn – seolfar sonraí chucu siúd a léiríonn suim.  Tá costas beag le níoc le seo a fháil.
An After Care Service will be provided from 1.30pm for children in infant classes travelling home on the bus service at 2.30pm. Any spaces available after these children have been catered for will be allocated to children with older siblings in the school and if there is space following that, to children without siblings in senior classes. If you wish to avail of the “Cúntóir Ranga” service, please let Muireann or Mícheál know as soon as possible and this must be communicated by email or in writing.  PLEASE DO NOT ASSUME A PLACE WILL BE KEPT FOR YOU FROM LAST YEAR.  There will be a weekly charge of €10 for this service as last year, and this is payable monthly in advance to Bríd if possible. Statements will be sent out quarterly and you are asked to pay attention to these and settle accounts accordingly. Thank you.

AN BORD BAINISTÍOCHTA/BOARD of MANAGEMENT
Re: School Financing and Operation/Maoiniú agus Feidhmiú na Scoile
Mar is eol daoibh, bíonn maoiniú do scoileanna mar dheacracht i gcónaí agus níl aon eisceacht ann i dtaobh Gaelscoil Chnoc na Ré, ach go háirithe le deontais na Roinne laghdaithe go mór le déanaí. I mbliana, teastaíonn ón mBord Bainistíochta an gannchion airgid i dtaca le costais oibriúcháin na scoile a láimhseáil le ranníocaíocht dheonach. Leanfaidh tuismitheoirí Cairde leo ag eagrú gníomhaíochtaí tiomsaithe airgid a bheidh dírithe ar fhorbairt na scoile ar bhonn leanúnach. Tá rátaí na ranníocaíochta socraithe againn mar a bhí ann anuraidh, se sin: Teaghlach le páiste amháin   €70
Teaghlach le beirt pháiste    €100
Teaghlach le triúr páistí ar a laghad  €110
Cé gur féidir an t-airgead a íoc ón lá a fhaigheann tú an litir seo, tá fhios againn go bhfuil brú airgid ar dhaoine, mar sin iarrfar ort an t-airgead a íoc ina dhá chuid, is é sin €35, €50 nó €55 ag brath ar an méid páistí ón teaghlach atá ag freastal ar an scoil. Beidh an dá chuid le híoc faoin 27ú Meán Fómhair 2019 agus 1ú Feabhra 2020. Beimid ag brath ar lántacaíocht uaibhse chun ár sprioc-ioncam a bhaint amach.

Shocraíomar na rátaí ag leibhéal chomh híseal agus ab fhéidir i ngeall ar an staid eacnamaíoch faoi láthair. Níl a bhac ort ranníocaíocht níos airde a íoc más acmhainn duit agus bheimis an-bhuíoch díot as ucht do fhlaithiúlachta agus do thiomantais don scoil. Mura bhfuil ar do chumas an méid thuasluaite a íoc áfach, mholfaimis duit dul chun cainte le Micheál. Is eadraibh amháin a bheidh an comhrá agus coinneofar faoi rún é. Ar mhaithe le cothramaíocht, ta sé i gceist ag an mBord meabhráin a eisiúint más gá i gcásanna nach bhfuil teagmháil déanta le Mícheál mar atá leagtha amach thuas.
——————————————————————————————
As you are well aware, funding for schools is an annual issue and Gaelscoil Chnoc na Ré is no exception. Department of Education & Skills grant aid has reduced considerably in recent years.This year the Board of Management again seeks to raise the shortfall in school operating costs by way of the voluntary contribution. Cairde fund raising will be dedicated to the continued development of the school. We aim to raise an amount of €9,000 and have decided that voluntary contribution rates for the current year will be retained at last year’s levels ie

 • Family with one child only      €70
  Family with two children   €100
  Family with three or more children   €110

While payment may be made from the date of this letter, we are extremely conscious that there are many costs facing each of us we will seek payment in two moieties in equal amounts of €35, €50 or €55 depending on the number of children from your family attending the school. The final dates for payment of each moiety are 27th September 2019 and 1st February 2020. Achieving our target income will require your full support.
We have kept the rates as low as possible, conscious of the current economic conditions. If you are in a position to contribute at a higher rate we would encourage you to do so and will be greatly appreciative of your generosity and commitment to the school. Equally however if your circumstances are such that making a contribution in the amount stated above, is a burden you cannot now meet, please talk to Mícheál. Such discussions will be entirely between you and him and will remain totally confidential to you both. To ensure equity to all parents/guardians it is the Board’s intention to issue reminders where payment is not made and where no communication as described above is made to and agreed with Michéal.

Leabharliostaí – Leabhair ar Chíos/ Booklists – School Book Rental Scheme
Tabhair faoi deara go gceannóidh an scoil na leabhair agus cóipleabhair ar fad – cuir an mór iomlán chuig an scoil ag tús na scoilbhliana nua (sonraí íocaíochtaí thíos) Tá breis eolais le feiceáil ar shuíomh idirlín na scoile (www.cnocnare.net). Scaipfear na leabhair ar na páistí ar an gcéad lá ar ais agus is ga go níocfar astu faoin lá seo. Tabharfaidh tú faoi deara go bhfuil ciseán luaite ar chuid de na leabharliostaí, a úsáidfear sna ranganna chun leabhair srl. a fhágáil go néata ar scoil. Tá Árachas Pearsanta 24/7 clúdaithe ag suim laghdaithe (€6) sa phraghas.
Please note that the school buys all books and copybooks – please return the total due when school reopens (details of online payment below). Full details of the books and costings are on the school website (www.cnocnare.net) All items should be individually marked with children’s names, particularly Junior Infants.  Books will be distributed on the first day back and should be paid for by then. You will also notice that some children are required to have a basket. These are to enable the children to neatly store books that are left in school. Personal Pupil Accident 24 hour cover at a reduced rate of €6 is included in the booklist price.
 Seo thíos costas na leabhair do gach rang/ The following is the cost of books for each class:
Naíonáin Shóisir/Junior Infants €70     Naíonáin Shinsir/Senior Infants            €75
Rang 1                                               €80     Rang 2                                                          85
Rang 3                                               €85     Rang 4                                                          €75
Rang 5                                               €70     Rang 6                                                          €70
Ceannaigh na rudaí seo a leanas/Please ensure your child has the following items:

NAÍONÁIN SHÓISIR – JUNIOR INFANTS 
Pinn luaidhe (triantánach) x 5,scriosán,bioróir, Twistables, Bataí gliú (4). 
Pencils (triangular for grip) x 5, eraser, sharpener, Twistables, Glue sticks (4).
NAÍONÁIN SHINSIR – SENIOR INFANTS 
Peann luaidhe (triantánach),scriosán,bioróir, paicéad 10 Twistables, Bataí gliú (4), aprún.
Pencil (triangular for grip), eraser, sharpener, small packet of 10 twistables, Glue sticks (4), apron.
RANG 1
Bosca arbhair 1kg clúdaithe, peann luaidhe,scriosán,bioróir, dathanna, marcóir aibhsithe, rialóir agus bosca lóin do stór focail, Bataí gliú (2) 
Large covered cereal box 1kg,pencil,eraser,sharpener, colouring pencils, highlighter marker, ruler and small lunch box for wordbox, Glue sticks (2).
RANG 2 
Ciseán /bosca gan chlúdach, peann luaidhe, scriosán, bioróir, dathanna, rialóir, Bataí gliú (2)
Basket or uncovered box, pencils, eraser, sharpener, colouring pencils and ruler, Glue sticks (2).
RANG 3
Ciseán nó bosca gan chlúdach, pinn, pinn luaidhe, scriosán, bioróir, dathanna, marcóir aibhsithe,  rialóir, Foclóir Póca Béarla/Gaeilge (An Gúm), English Dictionary (Collins Gem) , Bataí gliú (2)
Basket or uncovered box, pens, pencils, eraser, sharpener, colouring pencils, ruler, highlighter marker, Foclóir Póca Béarla/Gaeilge (An Gúm), English Dictionary (Collins Gem) , Glue sticks (2).
RANG 4 
Pinn, pinn luaidhe, scriosán, bioróir, dathanna, marcóir aibhsithe, rialóir, Foclóir Póca Béarla/Gaeilge (An Gúm), English Dictionary (Collins Gem) , Bataí gliú (2)
Pens, pencils, eraser, sharpener, colours, highlighter marker,ruler, Foclóir Póca Béarla/Gaeilge (An Gúm), English Dictionary (Collins Gem) , Glue sticks (2).
RANG 5,  RANG 6 
Ciseán nó bosca gan chlúdach, pinn, pinn luaidhe, scriosán, bioróir, dathanna, marcóirí (4) aibhsithe, rialóir, trealamh céimseata, Foclóir Póca Béarla/Gaeilge (An Gúm), English Dictionary (Collins Gem) , Bataí gliú (2)
Basket/ uncovered box, pens, pencils, eraser, sharpener, colours, set of 4 highlighter markers, ruler, Maths (Geometry) set, Foclóir Póca Béarla/Gaeilge (An Gúm), English Dictionary (Collins Gem) , Glue sticks (2).

Cuir ainm do pháiste ar gach gur leo/Please put your child’s name on the items.

Más mian libh íoc ar an gnathshlí, beidh oifig na scoile ar oscailt, roimh theacht ar ais na bpáistí, Dé Céadaoin 28 Lúnasa 10 am – 3.00 pm chun íocaíochtaí a ghlacadh do na leabhair/ árachas. N.B. Is gá go níocfar as na leabhair scoile faoin Déardaoin 29/8 le bhur dtoil.
If required, the school office will be open before the children return to facilitate payment of school books and Insurance on Wednesday 28th August: 10 am – 3.00 pm. NB: ALL school book/insurance money and is due on or before the first day of school ie. Thursday 29th August 2019. GRM.