Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NUACHTLITIR, BEALTAINE (MAY) 20, 2022

DÚNADH SCOILE/SCHOOL CLOSURES
Beidh forbairt ghairmiúil scoile (Curaclam Teanga na Bunscoile) ar siúl don bhfoireann ar an DÉARDAOIN 2ú Meiteamh 2022. Beidh an scoil ag dúnadh ag 12.00 ar an lá sin. Beidh an scoil dúnta ar an Aoine 3ú agus Luain 6ú Meitheamh don deireadh seachtaine saoire poiblí agus mar atá sa bhféilire scoile reatha. Beidh an scoil ag dúnadh ag 12.00 ar an gCÉADAOIN an 29ú Meitheamh do laethanta saoire an tSamhraidh. Beidh an scoil ag athoscailt ar an gCÉADAOIN 31ú Lúnasa 2019. Cnag anseo – féilire don bhliain nua.
Whole school professional development on The Primary Language Curriculum will take place for our staff on the afternoon of THURSDAY 2nd JUNE. The school will close at 12 noon on that day.
The school will be closed on Friday 3rd and MONDAY 6th June for the public holiday weekend, as per current year calendar. We will close on WEDNESDAY 29th June at 12.00 for the summer holidays. The opening day for the new school year will be WEDNESDAY August 31st 2022 at 8.40 a.m. Click here for the new school year calendar.

CÉAD CHOMAOINEACH – Rang 2/ FIRST COMMUNION – R2
Ádh mór lena páistí i rang Mtr. Seosaimhín atá ag ulllmhú don Chéad Chomaoinech ar an Satharn seo, 21 Bealtaine. Beidh ceoltóirí na scoile ann chomh maith agus iad féin agus Múinteoir Máire ag ullmhú go dian chuige seo. Comhghairdeas freisin lena páistí a rinne a gcéad Fhaoistin le déanaí agus buíochas le Múinteoir Seosaimhín as ucht iad a ullmhú.
Good luck to the children in R2 (Mtr. Seosaimhín) preparing for First Communion this SATURDAY May 21st. Many of the school’s musicians will also be present, and they and Múinteoir Máire are preparing hard for the event. Congratulations also to the children who made First Confession recently, and to Mtr. Seosaimhín for preparing them so well.

TURASANNA/TOURS
Tá áthas orainn a rá go n-eagrófar turasanna scoile i mbliana arís. Dár ndóigh, tá dul ar thuras roghnach ach bí cinnte go lenfaidh an scoil agus an ionad na rialacháin maidir le sláinteachais go hiomlan. Cuirfear foirmeacha ceada abhaile le na páistí sna seachtainí romhainn. Beidh costas thart ar €35 an pháiste i gceist. Thíos tá na sonraí:
* R6 – Baile Átha Cliath ar an DÉARDAOIN 23/6/2022
* Naíonáin go R2 – Shannon River Adventure ar an LUAN 27/6/2022
* R3 go R5 – Shannon River Adventure ar an MHÁIRT 28/6/2022
We are pleased to say that school trips will be organised again this year. Of course, going on a trip is optional but be assured the school and centres will follow the health regulations in full. Permission forms will be sent home with the children in the coming weeks. Cost will be approx. €35 per child.
* R6 – Dublin on THURSDAY 23/6/2022
* Infants to R2 – Shannon River Adventure on MONDAY 27/6/2022
* R3 go R5 – Shannon River Adventure on TUESDAY 28/6/2022

CÓINEARTÚ/CONFIRMATION
Guímis gach ráth ar na páistí ó Rang 6 agus múinteoirí Katie agus Katríona atá ag ullmhú go dian don Chóineartú a bheidh ar siúl an Aoine seo chugainn, 27ú Bealtaine ag 4:30 i.n. san ArdEaglais.  Tá fáilte roimh cách chuig an ócáid speisialta seo.  We wish every blessing to Rang 6 and múinteoirí Katie and Katríona Samantha who are busily preparing for Confirmation next Friday, 27th May at 4.30 pm in the Cathedral.  Everyone is welcome to attend this special occasion.

CUMANN na mBUNSCOL/SCHOOLS’ GAA COMPETITIONS
Comghairdeas dona 29 buachaillí agus 29 cailíní a d’imir a gcéad chluiche ariamh don scoil i gcomórtais Chumann na mBunscol le déanaí. Cé gur chaill an dá fhoireann, d’imir siad go hiontach. Beidh an chéad babhta eile ar siúl in aghaidh SN Bhaile an Mhóta ar an 2ú Meitheamh. Ádh mór leo!
Congratulations to the 29 boys and 29 girls who played their first ever game for the school in the recent Cumann na mBunscol competitions. Although both teams lost, they played fantastically. The next round will take place against Ballymote NS on June 2nd. See team photos here (please do not share)

ÉIDE SCOILE/UNIFORM
Cinntigh le do thoil go gcloíonn na páistí leis an éide scoile ceart. Le linn aimsir the is féidir leo bairr bána simplí (nó na t-léinte Gaeilge24) agus/nó brístí gearra dorcha a chaitheamh.
Please ensure that children adhere to the correct uniform for school. During warm weather children may wear plain white tops (or the Gaeilge24 t-shirts) and/or dark shorts.

TRIALACHA CAIGHDEÁNAITHE/STANDARDISED TESTING
Beidh na páistí (ó Rang 1 ar aghaidh) ag déanamh na dtástálacha caighdeánaithe sna seachtainí amach romhainn sa Ghaeilge, i mBéarla, i Mata agus i Litriú. Níl i dtástálacha caighdeánaithe ach ceann amháin den iliomad uirlisí a úsáideann múinteoirí chun an próiseas teagaisc agus foghlama a threorú. Féadfaidh torthaí na dtástálacha a bheith éagsúil ó bhliain go bliain do dhaltaí aonair. Is féidir leis na torthaí cabhrú le múinteoirí réimsí den churaclam agus foghlaim teanga a aithint ina dteastaíonn tacaíocht bhreise ó gach dalta agus tacaíocht níos saincheaptha a sholáthar do dhaltaí aonair. Is léiriú roghbhlúire atá i gceist le tástáil chaighdeánaithe amháin agus níor cheart torthaí a úsáid ina n-aonar. Féach a thuilleadh eolais thíos.
The children (from Rang 1 up) will be taking the standardised tests in the coming weeks in Gaeilge, English, Maths and Spellings. Standardised tests are just one of many tools teachers use to inform the teaching and learning process. Test results may vary from year to year for individual pupils. The results can help teachers to identify areas of the curriculum and language learning where all pupils need additional support and to provide more bespoke support for individual pupils. Results of any one standardised test provide a snapshot in time and should not be used in isolation. See below for more details and important information to take into account.

Cumasaíonn an measúnú teagasc agus foghlaim éifeachtach. Áirítear leis seo luacháil rialta a dhéanamh ar obair daltaí agus torthaí a chur in iúl go tréimhsiúil do dhaltaí agus do thuismitheoirí. Cuideoidh gach cineál measúnaithe, lena náirítear tástáil chaighdeánaithe, le múinteoirí a chinntiú go ndéantar cláir foghlama sa litearthacht agus san uimhearthacht a chur in oiriúint chun freastal ar riachtanais daltaí aonair agus ar riachtanais ghrúpaí ranga. Moltar do scoileanna modhanna measúnaithe éagsúla a úsáid d’fhonn léiriú a thiomsú le himeacht ama ar dhul chun cinn foghlama dalta ar fud an churaclaim. Is modh tábhachtach é tástáil chaighdeánaithe a úsáidtear chun uirlisí measúnaithe eile a úsáideann múinteoirí a chomhlánú, agus níor ghá go mbeadh sin níos tábhachtaí ná modhanna eile measúnaithe.
Tá faisnéis ó thástáil chaighdeánaithe tábhachtach i bhfianaise ról ríthábhachtach na litearthachta (Béarla/Gaeilge) agus uimhearthacht maidir le cur ar chumas leanaí rochtain a fháil ar an gcuraclam iomlán. Tacaíonn tástálacha caighdeánaithe le tagarmharcáil a dhéanamh ar fheidhmíocht dalta aonair i gcoinne noirm náisiúnta agus beidh na sonraí ó 2022 tábhachtach mar go dtacóidh siad le cinnteoireacht faoi theagasc agus foghlaim don scoilbhliain atá le teacht ar leibhéal an ranga agus na scoile uile. Arís, is léiriú roghbhlúire atá i gceist le tástáil chaighdeánaithe amháin agus níor cheart torthaí a úsáid ina n-aonar. Cuirfidh múinteoirí na torthaí in iúl ar an ngnáthbhealach (Tuairisc Scoile) ach féadfaidh siad teagmháil a dhéanamh go díreach le tuismitheoirí i gcás torthaí gan choinne nó i bhfad níos ísle.
Assessment is an enabler of effective teaching and learning. This includes regularly evaluating pupils’ work and periodically reporting results to pupils and parents. All forms of assessment, including standardised tests, help teachers to ensure that programmes of learning in literacy and numeracy are tailored to meet the needs of individual pupils/class groups. Schools are advised to use a variety of assessment methods to build a picture over time of a pupil’s learning progress across the curriculum. Standardised testing in literacy (English/Gaeilge) and numeracy is an important method used to complement other assessment tools used by teachers, although not necessarily more important than other assessment types.
Information from standardised testing is important given the vital role of literacy (English/Gaeilge) and numeracy in enabling children to access the full curriculum. Standardised tests support the benchmarking of individual pupil’s performance against national norms and data from 2022 will be helpful for decision making about teaching and learning for the coming school year at class and whole-school level. Again, results of any one standardised test provide a snapshot in time and should not be used in isolation. Teachers will communicate the results in the usual way (School report) but may contact parents directly in the case of unexpected or significantly lower results.

ÍOCAÍOCHTAÍ ARLÍNE/ONLINE PAYMENTS
Tá roinnt íocaíochtaí nár íocadh fós i leith LEABHAIR, RANNÍOCAÍOCHTA, SNÁMH, SEIRBHÍS IARSCOILE agus bailiúcháin eile. Seiceáil le do thoil in ALADDIN nó déan teagmháil le MUIREANN faoin 7 Meitheamh mura bhfuil tú cinnte faoi na híocaíochtaí. Ní mór dúinn na cuntais go léir a bheith glanta faoi dheireadh an téarma. Míle Buíochas.
There all still some outstanding payments in respect of BOOKS, CONTRIBUTION, SWIMMING, AFTER-SCHOOL and other collections. Please check in ALADDIN or contact MUIREANN by June 7th if you are unsure as to payments.  We must have all accounts balance by term end. Míle Buíochas. 
Má oireann daoibh, bheimis buíoch táillí a bheith seolta chugainn ag úsáid na sonraí thíos ag baint úsáid as do chóras baince féin. Déan cinnte go bhfuil ainm an phaiste/clainne sa tagairt íocaíochta.
Parents can use their own online banking service to make payments using the following details (NB ensure your child/family name is in the text narrative)
ULSTER BANK
IBAN: IE67ULSB98626052804007
BIC: ULSBIE2D

LABHAIRT NA GAEILGE-GLÓR NA SEACHTAINE
Seo na páistí a ghnóthaigh duais Glór na Seachtaine do labhairt na Gaeilge sa scoil:
These are the children who won the Glór na Seachtaine prizes lately for speaking Irish in school:
GLÓR NA SEACHTAINE 09/05/2022
Mtr. Yvonne: Robyn & Fiann
Mtr. Jade: Lily & Rú
Mtr. Laura Ann: Gloria & Garbhán
Mtr. Seosaimhín: Brian & David
Mtr. Máire: Aela-Rae & Maddox
Mtr. Herta: Mai & Brendan
Mtr. Katie: Ronan R, Seán, Matthew, Ruadhán, Ryan & Lorcán
Mtr. Katríona: Cathal & Nessa

GLÓR NA SEACHTAINE 16/05/2022
Mtr. Yvonne: Roman & Íde
Mtr. Jade: Seamus & Helena
Mtr. Laura Ann: Kate & Daithi
Mtr. Seosaimhín: Fionn & Saoirse
Mtr. Máire: Ciarán & Laoise
Mtr. Herta: Líadan & Mia
Mtr. Liz: Mya agus Aoibhín
Mtr. Katie: Dára & Ríadh
Mtr. Katríona: Tristan & Natalie