Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NUACHTLITIR 23/05/23

PICNIC SA PHÁIRC
Mar dhuais do scéim Labhairt na Gaeilge sa scoil, beidh na ranganna ar fad ag tabhairt cuairte ar pháirc Mitchell-Curley amárach le haghaidh picnic agus am súgartha. Tá uachtar gréine agus hataí/caipíní inmholta le do thoil. GRMA!
As a prize for the Labhairt na Gaeilge scheme in the school, all classes will be visiting Mitchell-Curley park tomorrow for a picnic and playtime. Suncream and hats/caps advisable please. GRMA!

DÚNADH SCOILE/SCHOOL CLOSURE – MEABHRÁN/REMINDER
Beidh forbairt ghairmiúil scoile (Curaclam Teanga na Bunscoile) ar siúl don bhfoireann ar an AOINE 26ú BEALTAINE 2023. Beidh an scoil DÚNTA ar an lá sin.
Whole school professional development on The Primary Language Curriculum will take place for our staff on FRIDAY 26th The school will be closed on that day.

COMHGHAIRDEAS
Comhghairdeas le páistí Rang 2 (Múinteoir EMILY) a ghlac a gcéad Chomaoineach agus le páistí Rang 6 (Múinteoir KATIE, Múinteoir KATRÍONA) a chuaigh faoi lámh Easpaig le déanaí. Míle Buíochas mór le na múinteoirí as ucht an éacht oibre a rinne siad chun iad a ullmhú. Buíochas mór leis na páistí a chan agus a chas ceol ag an dá ócáid agus le Múinteoir GRÁINNE a d’oibrigh go crua chun iad a stiúradh.
Congratulations to the children of RANG 2 (Múinteoir EMILY) who received their First Communion and to the children of Rang 6 (Múinteoir KATIE, Múinteoir KATRÍONA) who were Confirmed recently. Huge thanks to the teachers for the hard work they did to prepare them. Many thanks also to the children who sang and played music at both events and to Múinteoir GRÁINNE who worked hard to prepare and direct them.

TIOMSÚ AIRGID-LOCKS OF LOVE
Tá duine de na páistí i rang a 3 i mbun tiomsaithe airgid d’Ospís Laura Lynn ag https://www.idonate.ie/fundraiser/CaoimheSpellman
One of the third class children is running a fundraiser for Laura Lynn Hospice at https://www.idonate.ie/fundraiser/CaoimheSpellman