Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NUACHTLITIR 27/02/23

SEACHTAIN NA GAEILGE
Beidh Seachtain na Gaeilge ar siúl i mbliana ón 1ú Marta go 17ú Marta. Beidh imeachtaí speisialta ar siúl do na páistí sa scoil, ina measc comórtas ealaíne, trath na gceist agus Lá Glas. Ba mhaith linn go labhróidh na paistí Gaeilge le daoine taobh amuigh den scoil agus na torthaí a insint dúinn! Táimid ag cur tús freisin le scéim nua Labhairt na Gaeilge sa scoil, féach thíos.
“Seachtain na Gaeilge”/ “Irish Language Week” will take place from 1st to 17th March this year. There will be special activities in the school for the children including an Art competition, quiz and a ‘Green Day’. Also, we ask the children to use Gaeilge outside the school with others and to report the results! We are also starting a new Labhairt na Gaeilge scheme in school, see below.

LÁ DOMHANDA NA LEABHAIR/WORLD BOOK DAY
https://www.worldbookday.com/about-us/ireland/
Beidh Lá Domhanda na Leabhair á cheiliúradh sa scoil againn ar an AOINE seo, 3ú Márta. Beidh deis ag na páistí teacht ar scoil ar an lá sin gléasta mar charactar ó leabhar. Gheobhaidh gach páiste dearbhán €1.50 gur féidir a úsáid i siopa leabhair chomh maith.
World Book Day will be celebrated in the school this FRIDAY March 3rd. The children, as in previous years, may come to school dressed as a character from a book. Each child will receive a €1.50 voucher that they can use in a bookshop.

LABHAIRT NA GAEILGE-NUA
Beidh an fhoireann ag cur béim mhór ar an nGaeilge labhartha sna míonna amach romhainn. Táimid ag iarraidh cur le méid agus caighdeán na Gaeilge labhartha sa scoil, go háirithe taobh amuigh den seomra ranga. Bailíonn páistí ticéid d’iarracht agus labhairt na Gaeilge agus beidh ainm an pháiste ar na ticéid seo. Eagrófar crannchur gach seachtain ag an Tionól agus tarraingeofar ticéid le duais beag ar fáil don pháiste. Cuirfear iomlán ticéid gach rang gach seachtain le chéile ar mhaithe le duais a ghnótháil don scoil ar fad. Mar thoradh ar úsáid an Bhéarla ag na hamanna míchearta beidh ticéad Béarla (NACH gcuirtear ainm an pháiste air) agus asbhainfear é ó iomláin an ranga. Iarrfaimid ar thuistí na páistí a spreagadh chuige seo. Féach freisin www.gaeloideachas.ie,  https://irishforparents.ie/ & https://www.gaelscoilonline.com/
Staff will be putting a big emphasis on spoken Irish in the coming months. We want to increase the amount and standard of spoken Irish in the school, especially outside the classroom. Children collect tickets for effort and speaking Irish and these tickets will have the child’s name on them and will enter a draw each week at Assembly. The combined totals for each class each week go towards achieving a reward for the whole school. Use of English at the wrong times will result in a ticket Béarla (which is NOT allocated a child’s name) and will be deducted from the class totals. We would ask parents to encourage the children in their endeavours. Míle Buíochas! Please check out www.gaeloideachas.ie for tips for parents and if you would like to learn more Irish yourself, check out https://irishforparents.ie/ and https://www.gaelscoilonline.com/

NB-DÚNADH SCOILE/SCHOOL CLOSURES
Beidh forbairt ghairmiúil scoile (Curaclam Teanga na Bunscoile) ar siúl don bhfoireann ar an DÉARDAOIN 16ú MÁRTA 2023. Beidh an scoil DÚNTA ar an lá sin agus ar an AOINE 17ú (lá le Pádraig)
Whole school professional development on The Primary Language Curriculum will take place for our staff on THURSDAY 16th MARCH. The school will be closed on that day and also on FRIDAY 17th (St. Patrick’s Day)

MÓRSHIÚIL LÁ le PÁDRAIG – St. PATRICK’s DAY PARADE
Tá sé i gceist againn go mbeidh deis ag na páistí siúl sa Mórshiúl ar Lá le Pádraig i mbliana. Téama: CEOL & CRAIC, tuilleadh sonraí níos déanaí.
We hope to take part in the St Patricks Day Parade again this year. The theme is “CEOL & CRAIC”. More details later.