Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

Nuachtlitir 3 – Samhain 17/11/15

SCOIL NUA!
Mar is eol daoibh, tháinig an dea-sceál inniu go bhfuil an scoil san áireamh ar an gClár Infheistíochta Caipitil Scoileanna 2016-2021. Tá feachtas leanúnach ar bun ag an mBord, an fhoireann, cumann na dtuismitheoirí (Cairde) agus pobal na scoile i gcoitinne lena chinntiú go mbeadh tiomantas déanta maidir le foirgneamh buan a sholáthar don scoil. Tá an gealltanas sin faighte againn inniu agus tá an Bord ag tnúth le bheith ag comhoibriú leis an Roinn chun an tiomantas seo a chur i gcrích. Tugaimid faoi deara go soláthraíonn an phlean don scoil tús a chur leis an dtógáil i 2019.Toisc méid na scoile inniu agus an fás leanúnach, beidh sé riachtanach freisin aghaidh a thabhairt ar socruithe eatramhacha agus soláthar scoile idir seo agus sin. Ardóidh an Bord an cheist seo leis an Roinn agus beimid ag lorg seachadadh níos luaithe faoin bplean i ngeall ar na heasnaimh móra sa chóiríocht reatha.

Is mian leis an mBord Bainistíochta buíochas mór a ghabháil le gach duine a chuidigh leis an bhfeachtas maidir le scoil nua, lena n-áirítear baill reatha agus iarbhaill an Bhoird agus na foirne, Cairde, tuismitheoirí aonair agus na hionadaithe poiblí. Míle buíochas libh ar fad a scríobh litreacha nó a ghlaoigh ar pholaiteoirí agus dona polaiteoirí féin a rinne obair ar ár son.

(Féach http://ww2.cnocnare.net/scoil-nua/  freisin.)
As you know, the good news came today that the school is included on the Schools Capital Investment Programme 2016-2021. The Board, staff, Cairde the parents association and the general school community have been conducting a campaign to ensure a commitment is made to the provision of a permanent building for the school. That commitment has been given today and the Board looks forward to working with the Department to bring this project to fruition. We note the plan provides for the school to go to construction in 2019. Given the size of the school today and its continuous expansion it will be necessary also to address interim arrangements and school provision between now and then. The Board will take up this matter with the Department and will also push for earlier delivery under the plan given the major deficiencies of its present facilities.

The Board of Management wishes to express its deep gratitude to all who have assisted in its campaign for a new school including past and current Board members and staff, Cairde, individual parents and public representatives. Many thanks to all who wrote letters or contacted politicians and others and also to the politicians too who made representations on our behalf.
See also http://ww2.cnocnare.net/scoil-nua/  
 

Cruinnithe Tuistí-Múinteoirí/Parent-Teacher Meetings:
Beidh siad ar siúl ar an gCéadaoin 25ú agus Déardaoin 26ú Samhain.  Tá clár agus tuilleadh sonraí curtha abhaile sna málaí scoile inniu (Dé Máirt).  Muna bhfaigheann tú é, is gá glaoch ar an oifig roimh an Déardaoin 19ú Samhain,le bhur dtoil.
These will take place on Wednesday 25th and Thursday 26th November.  A timetable and more details are being sent in schoolbags today (Tuesday).  If you do NOT receive your time, you MUST contact the office before Thursday 19th November please.

NB: Cruinniú Foirne/Staff Meeting
Beidh na páistí ag críochnú ag 12:00 ar an Aoine, 27ú Samhain, toisc go mbeidh cruinniú foirne ag na múinteoirí.
All children will finish school at 12:00pm on Friday, 27th November, due to a staff meeting.

Operation Christmas Child (Team Hope):
Míle buíochas do gachéinne a ghlac páirt. Bailíodh ós cionn 160 boscaí! Maith sibh.
Thank you for your continued generosity to this worthy cause. We collected over 160 boxes, well done to all!

Leabhair na Nollag/Christmas Annuals
Tá nóta iniata agus má tá suim ag éinne iad a cheannach cuir isteach an t-airgead (€4) roimh an Aoine 20ú Samhain; cuir “FOLENS” ar an gclúdach le do thoil.  Ní féidir glacadh le ordú i ndiaidh an dáta sin!
If anyone is interested in purchasing the Folens Annual this year, please send money (€4) into the school before Friday 20th November, to facilitate orders, and put “FOLENS” on the envelope please.  NB: No orders will be taken after this date! Annuals will be distributed on 21st December.

Bord Bainistíochta 2015-2019 – Ainmnithe na dTuismitheoirí/Parent Nominees
Míle buíochas do gach éinne a ghlac páirt sa phróiséas chun beirt a roghnú. Is iad Brian Roche  agus Attracta Uí-Cheallaigh Loinsigh  a roghnóidh agus a bheidh mar bhaill den Bhord nua.
Many thanks to all who participated in the process to select two parents’ nominees. Brian Roche and Attracta O-Kelly Lynch were selected and will be members of the new Board.

Comhghairdeas/Congratulations:
Comhghairdeas do Múinteoir Samantha agus na páistí ó R6 a ghlac páirt i Seachtain Eolaíochta san IT ar le déanaí! Rinne siad sár-jab!
Congratulations to Múinteoir Samantha and the children from Rang 6 who participated in the Science Week Schools exhibition which was held in the IT recently.  Well done!